další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » VĚDA A VÝZKUM

Výstupy CENIA

ŠAUER, P. et al.: Visegrad Countries: Environmental Problems and Policies. CENIA, 2013. ISBN 978-80-85087-16-1.

HAVRÁNEK, M., VALTA, J.: Duplicitní zjišťování dat o odpadech aneb proč resortní zjišťování. Odpadové fórum 3/2012, s. 21. ISSN 1212-7779.

BARTUSEK, S., OBROUČKA, K., PRÁŠEK, J.: Áp dụng công nghệ nhiệt phân trong xử lý phế thải tại CH Séc (Kỳ 1) - Aplikace pyrolýzní technologie pro zpracování odpadů v České republice. Nangluong Vietnam 2014.

BARTUSEK, S., OBROUČKA, K., PRÁŠEK, J.: Áp dụng công nghệ nhiệt phân trong xử lý phế thải tại CH Séc (Kỳ 2) - Aplikace pyrolýzní technologie pro zpracování odpadů v České republice. Nangluong Vietnam 2014.

 

PROJEKT NIKM

Publikace:

DOUBRAVA P., JIRÁSKOVÁ L.,PETRUCHOVÁ J.,ROUŠAROVÁ Š., ŘEŘICHA J., SUCHÁNEK Z., Metody dálkového průzkumu v projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (příklady využití metod dálkového průzkumu Země pro řešení environmentální problematiky v České republice) –CENIA 2011, náklad 300 ks,  ISBN:978-80-85087-91-8. 

Článek v recenzovaném neimpaktovaném časopise:

SUCHÁNEK, Z., TYLČER, J.: Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM). Vodní hospodářství 4/2013, s. 126-129. ISSN 1211-0760.

JIRÁSKOVÁ, L., PETRUCHOVÁ, J.: Zpracování multispektrálních a hyperspektrálních dat v rámci projektu NIKM pro identifikaci kontaminovaných a potencionálně kontaminovaných míst. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), Suppl. 1/2011, s. 131-135. ISSN 1335-0285.

SUCHÁNEK, Z., BUKÁČEK, R., ŘEŘICHA, J.: Projekt NIKM - Národní inventarizace kontaminovaných míst (1. etapa) v druhé polovině. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), Suppl. 1/2011, s. 323-329. ISSN 1335-0285.

Článek ve sborníku:

PETRUCHOVÁ, J., SUCHÁNEK, Z., ŘEŘICHA, J., DOUBRAVA, P., JIRÁSKOVÁ, L., LOSMANOVÁ, S.: Limits and Perspectives of Satellite Hyperspectral and Multispectral Data Utilization for Identification of Contamined Sites (Experiences from Preparatory Phase of the National Inventory Project). Proceedings of the First Sentinel-2 Preparatory Symposium, Frascati, 2012. ISBN 978-92-9092-271-1.

 

PROJEKT SUDPLAN

Článek v recenzovaném neimpaktovaném časopise:

BÍZEK V., MERTL J., GIDHAGEN L., ENGARDT M.: Dlouhodobé imisní projekce pro Prahu a Středočeský kraj – aplikace modelového nástroje SUDPLAN. Ochrana ovzduší 2/2013, s. 9-16. ISSN 1211-0337.

Článek ve sborníku:

MERTL. J.: SUDPLAN - nástroj k podpoře udržitelného rozvoje měst v podmínkách změny klimatu. Sborník z konference Ochrana ovzdušia 2013, s. 143-146. ISBN 978-80-89565-11-5.

 

VaV SP/4h1/147/08:  Návrh systému hodnocení politik mezi jednotlivými systémy uživatelských informací ve vazbě na efektivní využití výsledků na rozhodovací a informační chování podle modelů a principů udržitelného rozvoje včetně testování a prezentace znalostní báze životního prostředí (2008-2010)

Publikace:

BÍZEK, V. et al.: Aplikace modelů v oblasti životního prostředí. CENIA, 2011. ISBN 978-80-85087-88-8.

MATOUŠKOVÁ, L., KODETOVÁ, A., BÍZEK, V.: Aplikace modelu GAINS v České republice. CENIA, 2011. ISBN 978-80-85087-87-1.

Články v recenzovaném neimpaktovaném časopise:

BÍZEK V., DEMETEROVÁ-KODETOVÁ A., MATOUŠKOVÁ L., Integrovaný přístup k ochraně ovzduší a k zmírňování dopadů změny klimatu,; Odborný článek v časopise Ochrana ovzduší (č. 1/2010, str. 13–16)

BÍZEK V., DEMETEROVÁ-KODETOVÁ A., MATOUŠKOVÁ L.,Analýza trendů emisí znečišťujících látek v ČR: Aplikace modelu GAINS, Odborný článek v časopise Ergo (č. 1/2010, str. 8–12)

NONDEK L., Optimalizační model integrovaného nakládání se směsným komunálním odpadem,; Odborný článek v časopise Waste Forum (č. 3/2010, str. 167–175, www.wasteforum.cz)

NONDEK L., Využití stochastického programování při optimalizaci provozních kapacit zařízení v systému integrovaného nakládání s odpady; Odborný článek v časopise Waste Forum (č. 5/2010, str. 484–490, www.wasteforum.cz)

Články ve sborníku:

BÍZEK V., DEMETEROVÁ-KODETOVÁ A., MATOUŠKOVÁ L., Vyhodnocení potenciálu snižování emisí v ČR k roku 2020 s využitím modelu GAINS; Sborník a prezentace konference Ochrana ovzduší ve státní správě VI, Beroun (11/2010)

BÍZEK V., DEMETEROVÁ-KODETOVÁ A., MATOUŠKOVÁ L.,Vliv změny spotřeby energie v sektoru dopravy na emise PM2,5, NOx, VOC a GHGs,na kvalitu ovzduší a zdravotní následky v ČR s výhledem do roku 2030; Posterová prezentace konference Ochrana Ovzdušia, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso (11/2010)

NONDEK L., Optimization model of integrated MSW management; Sborník a prezentace konference EU Waste Management 2010, Kolín nad Rýnem (6/2010)

NONDEK L.,Užití analýzy obalu dat ke stanovení benchmarků v EU ETS; Sborník a prezentace konference Emission Trading, Praha (3/2010)

 

SP/4i/169/08: Vytvoření podmínek pro efektivnější využívání ekonomických nástrojů

Publikace:

KAPROVÁ K., KOLSKÁ K., KRPATOVÁ K., KAČMÁROVÁ P., PRÁŠEK J., ŠAUER P., Environmentální poplatky a daně v České republice a ostatních zemích EU, CENIA 2009, ISBN 978-80-85087-81-9

KAPROVÁ K., KAŠMÍROVÁ P., KOLSKÁ K., PETKOVOVÁ L., ŠAUER P., Veřejné podpory v ochraně životního prostředí v České republice a přístupy k jejich posuzování, CENIA 2010, ISBN: 978-80-85087-94-9

Články ve sborníku:

KAČMÁROVÁ, P. et al.: Analýza českých informačních potřeb v oblasti nástrojů politiky životního prostředí. In HÁJEK, M.: Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Pardubice, 2011, s. 176-181. ISBN 978-80-7395-424-6.

KAČMÁROVÁ, P. et al.: Aplikace metodiky posuzování efektivnosti implementace politik a legislativy na vybrané ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. In HÁJEK, M.: Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Pardubice, 2011, s. 7-15. ISBN 978-80-7395-424-6.

ŠAUER, P., PETKOVOVÁ, L.: Hodnocení návrhů na programy finančních podpor. In HÁJEK, M.: Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Pardubice, 2011, s. 63-71. ISBN 978-80-7395-424-6.

 

VaV SP/3G1/24/07: Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR (2007-2010)

Publikace:

HAVLÍČKOVÁ, K. et al.: Analýza potenciálu biomasy v České republice. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2010. ISBN 978-80-85116-72-4.

Specializované mapy s odborným obsahem:

Výnosové mapy biomasy pro celou ČR:

Mapa výnosů biomasy vybraných plodin při pěstování na cca 10 % rozlohy orné půdy v ČR

Mapa rozložení konvenčního zemědělství ovlivněná pěstováním energetických plodin v ČR

Mapa rozložení jednotlivých plodin konvenčního zemědělství při pěstování energetických plodin na 10 % rozlohy v ČR

Mapa výnosů biomasy z TTP a RRD na TTP (RRD na 2 % rozlohy TTP) v ČR

Stanovení výnosových potenciálů jednotlivých plodin konvenčního zemědělství podle jejich procentuálního zastoupení v ČR

Výnosy slámy jednotlivých plodin konvenčního zemědělství podle jejich procentuálního zastoupení v ČR

Výnosová mapa lesknice rákosovité na orné půdě v ČR

Výnosová mapa ovsíku vyvýšeného na orné půdě v ČR

Výnosová mapa ozdobnice na orné půdě v ČR

Výnosová mapa srhy laločnaté na orné půdě v ČR

Výnosová mapa sveřepu bezbranného na orné půdě v ČR

Výnosová mapa šťovíku na orné půdě v ČR

Výnosová mapa RRD na orné půdě v ČR

Výnosová mapa RRD na TTP v ČR

Výnosová mapa z TTP v ČR

Cenové mapy biomasy pro celou ČR:

Mapa cen biomasy vybraných plodin při pěstování na cca 10 % rozlohy orné půdy v ČR

Cenová mapa vybraných zdrojů biomasy v ČR

Cenová mapa lesknice rákosovité na orné půdě v ČR

Cenová mapa ovsíku vyvýšeného na orné půdě v ČR

Cenová mapa ozdobnice na orné půdě v ČR

Cenová mapa srhy laločnaté na orné půdě v ČR

Cenová mapa sveřepu bezbranného na orné půdě v ČR

Cenová mapa šťovíku na orné půdě v ČR

Cenová mapa RRD na orné půdě v ČR

Cenová mapa RRD na TTP v ČR

Cenová mapa biomasy z TTP se započtením dotací "pro méně příznivé oblasti" (LFA) v ČR

 

VG20102013060: Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích (2010-2013)

Výnosové mapy biomasy pro celou ČR:

Mapa výnosů biomasy vybraných energetických plodin při pěstování na orné půdě v roce 2030 při zachování rozloh půd pro potravinovou bezpečnost

Mapa výnosů biomasy z TTP a RRD (RRD na 2 % rozlohy TTP) v roce 2030

Výnosy slámy jednotlivých plodin konvenčního zemědělství a lesních těžebních zbytků v roce 2012

Výnosy slámy jednotlivých plodin konvenčního zemědělství a lesních těžebních zbytků v roce 2030

Mapa výnosů biomasy z TTP v roce 2012

Cenové mapy biomasy pro celou ČR:

Cenová mapa slámy a lesních těžebních zbytků v roce 2012

Mapa cen biomasy vybraných energetických plodin v roce 2030 (v cenách roku 2013) při zachování rozloh půd pro potravinovou bezpečnost

Výnosy biomasy pro teplárnu Hodonín:

Mapa výnosů sláma a lesních těžebních zbytků pro energetické využití za standardních podmínek v oblasti 10 a 50 km od teplárny Hodonín (stav roku 2012)

Mapa výnosů sláma a lesních těžebních zbytků pro energetické využití v krizové situaci ve vzdálenosti 10 a 50 km od teplárny Hodonín (stav roku 2012)

Mapa výnosů RRD a vybraných zdrojů zbytkové biomasy pro energetické využití v oblasti 10 a 50 km od teplárny Hodonín při zachování půd pro potravinovou bezpečnost v roce 2012

Mapa výnosů RRD a vybraných zdrojů zbytkové biomasy pro energetické využití v oblasti 10 a 50 km od teplárny Hodonín při zachování půd pro potravinovou bezpečnost v roce 2030

Mapa výnosů vybraných zdrojů biomasy pro energetické využití za standardních podmínek v oblasti 10 a 50 km od teplárny Hodonín při zachování rozloh půd pro potravinovou bezpečnost v roce 2030

Mapa výnosů vybraných zdrojů biomasy pro energetické využití v krizové situaci v oblasti 10 a 50 km od teplárny Hodonín při zachování rozloh půd pro potravinovou bezpečnost v roce 2030