další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Věda a výzkum

CENIA se dlouhodobě věnuje vědeckovýzkumné činnosti, která zahrnuje oblast průřezového zkoumání životního prostředí z pohledu environmentálních, sociálních, ekonomických, edukativních i technických věd. CENIA splňuje požadavky nařízení Komise (EU) č. 651/2014 na výzkumnou organizaci a je dle doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace považována za výzkumnou organizaci. CENIA pravidelně reportuje své výsledky do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

K zajištění dlouhodobého a střednědobého směřování agentury v oblasti výzkumu, ve vazbě na zřizovací listinu agentury a dokumenty národního rámce výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, si agentura určuje strategii a cíle výzkumu (na pětileté období) a upřesněné cíle a aktivity výzkumu (dvouletý plán).

Strategie výzkumu CENIA na léta 2016-2020 byla přijata vedením organizace v prosinci 2015.

V dvouletém horizontu (2016-2017) je výzkum a vývoj v rámci organizace prioritně zaměřen na následující oblasti:

·        Technická ochrana životního prostředí

·        Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

·        Hodnocení životního prostředí

·        Vývoj metod dálkového průzkumu Země pro hodnocení životního prostředí

·        Analýzy prostorových dat a jejich modelů a simulací

Přehled aktuálně řešených projektů naleznete zde.

Přehled zveřejněných výstupů je k dispozici zde.