další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Služby CENIA

 

Aplikační podpora geografických informačních systémů (GIS)

Služby a vytváření projektů v oblasti integrace, transformace a správy dat za využití technologií GIS.

Čistší produkce
Poradenství a konzultace v oblasti čistší produkce, vedení databáze podniků a organizací, které zavedly čistší produkci.

Datové služby
Správa dat v rámci Informačního systému statistiky a reportingu životního prostředí ČR (ISSaR), příprava datových podkladů, poradenství a konzultace.

Ekologicky šetrné výrobky
Poskytování informací o kritériích a požadavcích stanovených pro hodnocení výrobků a služeb. Zajištění procesu certifikace ekologicky šetrných výrobků.

Environmentální politika
Poskytování informací o realizaci Státní politiky životního prostředí České republiky (SPŽP) a hodnocení SPŽP.

Environmentální statistika
Poskytování a zprostředkování statistických informací a grafických vyjádření z různých oblastí životního prostředí, rozvoj indikátorů životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Integrovaná prevence (IPPC)
Informace k žádostem o vydání integrovaného povolení, správa procesů integrované prevence.

Interaktivní 3D model České republiky
Aplikace umožňuje virtuální pohyb nad povrchem ČR. Obsahuje popis vybraných objektů, jako jsou města, vodní nádrže, pohoří, národní parky a chráněné krajinné oblasti.

Mapový server
Geoportál obsahuje soubor tematicky členěných map.

Místní Agenda 21 (MA21)
Správa a zveřejňování údajů z databáze MA21 v České republice. Kritéria a informační podpora procesu MA 21.

Nejlepší dostupné techniky (BAT)
Informace o použití nejlepších dostupných technik v České republice a zahraničí.

Organizace zkoušek odborné způsobilosti
Příprava, organizace a realizace zkoušek k získání Osvědčení o vykonané zkoušce odborné způsobilosti podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Poskytování informací o dobrovolných nástrojích ochrany životního prostředí
Konzultační činnost a metodická podpora k zavádění a využívání výhod environmentálního značení, čistší produkce, environmentálních technologií a environmentálního managmentu.

Poskytování informací z Integrovaného registru znečišťování
Správa Integrovaného registru znečišťování (IRZ), veřejně přístupného informačního systému o chemických látkách a jejich množství uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy.

Posuzování vlivů na životní prostředí
Příprava, organizace a realizace zkoušek odborné způsobilosti k posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. Provoz informačního systému EIA a SEA.

Program EMAS
Poskytování odborného servisu podnikům usilujícím o EMAS. Akreditace environmentálních ověřovatelů na základě usnesení o Národním programu zavedení systému řízení podniků a auditu.

Program podpory environmentálním technologiím (ETAP)
Aktivity na podporu rozvoje ekoinovací v České republice, spolupráce na přípravě evropské databáze environmentálních technologií.

Vlastní environmentální tvrzení (VET)
Bezplatná informační podpora a poradenství, jak vytvořit a používat tvrzení v souladu s normou ČSN ISO 14021.

Zpracování odborných vyjádření a posudků v oblasti IPPC
Zpracování posudků v oblasti integrované prevence a omezování znečišťování dle osvědčení o odborné způsobilosti.