další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » REACH

O REACH

Dne 18. prosince 2006 schválil Evropský parlament Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, pro které se vžila zkratka REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek). Účelem tohoto nařízení je především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky, ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek. Evropská agentura pro chemické látky bude řídit technické, vědecké a administrativní aspekty systému REACH.

Nařízení se vztahuje na látky, které jsou vyráběné nebo dovážené v množství od jedné tuny za rok. Výrobci, dovozci a následní uživatelé látek samotných nebo obsažených v přípravcích a v předmětech musí po zpracování předepsané zprávy o chemické bezpečnosti a vyhodnocení míry rizika požádat o jejich registraci u Evropské agentury pro chemické látky, která posoudí správnost a úplnost předložených dokladů, včetně rizik spojených s jejich používáním. Zanedbání registrace znamená, že látka nemůže být v členských zemích EU vyráběna a nemůže být do těchto zemí dovážena. K zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí bude věnována velká pozornost látkám mimořádně nebezpečným, jako jsou například látky karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci atd., jejichž použití může být omezováno a je vyžadována jejich náhrada bezpečnějšími alternativními látkami nebo technologiemi.

Nařízení č. 1907/2006 nabylo účinnosti 1.6.2007. Předběžná registrace proběhla v období od 1.6.2008 do 1.12.2008.

Registrace látek bude probíhat postupně v průběhu 11 let v závislosti na jejich vyráběném či dováženém množství a nebezpečných vlastnostech.

 

Základní pojmy

Základní pojmy z oblasti REACH

Základní postupy

Předkládání informací za účelem předběžné registrace chemických látek

Žádost o registraci chemických látek 

Zpráva o chemické bezpečnosti 

Publikace

Informační brožura: REACH - příčiny a důsledky

Příručky ECHA

Příručka REACH

Pokyny pro dodavatele předmětů

On-line zdroje

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Svaz chemického průmyslu ČR

VUOS

Portál Evropské komise Directorate-General Environment

Evropská agentura pro chemické látky

Portál Evropské komise Directorate-General Enterprise and Industry

IUCLID 5

Stručný průvodce pro vyhledávání informací

Pokyny k nařízení REACH

Informační letáky

Vícejazyčná terminologická databáze REACH & CLP

Cefic: European Chemical Industry Council