další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » REACH

Legislativa REACH

Upozornění
Informace zveřejňované na internetových stránkách nemusí být vždy úplné, přesné a aktuální.
Dokumenty dostupné na internetových stránkách nemusí vždy přesně reprodukovat schválený legislativní text. Pouze legislativa EU publikovaná v papírové podobě v Úředním věstníku EU je považována za právně platnou.

Evropská legislativa

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Nařízení komise (ES) č. 340/2008, o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení REACH

Nařízení komise (EU) č. 252/2011, kterým se mění nařízení REACH, pokud jde o přílohu I

Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení REACH (příloha II)

Nařízení komise (ES) č. 987/2008, kterým se mění nařízení REACH, pokud jde o přílohy IV a V

Nařízení komise (ES) č. 134/2009, kterým se mění nařízení REACH, pokud jde o přílohu XI

Nařízení komise (EU) č. 253/2011, kterým se mění nařízení REACH, pokud jde o přílohu XIII

Nařízení komise (ES) č. 552/2009, kterým se mění nařízení REACH, pokud jde o přílohu XVII

Nařízení komise (EU) č. 348/2013, kterým se mění příloha XIV nařízení REACH

Nařízení komise (EU) č. 847/2012, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, pokud jde o rtuť

Nařízení komise (EU) č. 848/2012, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, pokud jde o sloučeniny fenylrtuti

Nařízení rady (EU) č. 517/2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, dopravní politiky, energetiky, daní, statistiky, transevropských sítí, soudnictví a základních práv, svobody, bezpečnosti a práva, životního prostředí, celní unie, vnějších vztahů, zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a orgánů

Nařízení komise (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení REACH

Nařízení komise (ES) č. 771/2008, kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky

Nařízení komise (ES) č. 1238/2007, kterým se stanoví pravidla týkající se kvalifikace členů odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky

Aktualizované znění zmíněných dokumentů naleznete zde.

Legislativa ČR

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vznikl projekt autorů Kryštofa Dibusze a Miloslava Niče. Jeho hlavním cílem bylo vytvořit volně přístupný webový portál zabývající se novým evropským systémem kontroly chemických látek REACH a transformovat toto nařízení do interaktivní elektronické podoby.

Tato elektronická verze nařízení je začleněna do databáze mezinárodního práva Law-Ref (www.law-ref.org). Prohledávání jednotlivých smluv včetně nařízení REACH je umožněno díky interaktivnímu obsahu, systému klíčových slov a křížových odkazů.

Stránky projektu najdete na www.law-ref.org/REACH. Jedná se o anglickou verzi nařízení; oprava z 29.5.2007 v projektu není implementována.