další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » REACH

Aktuality


Překlad manuálu „Jak připravit oznámení o látkách obsažených v předmětech“ je nyní k dispozici

Manuál je nyní k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA ve 23 jazycích EU.

Manuál

Datum vydání: 29.11.2016


Následní uživatelé

Nové tipy REACH k dispozici

Co znamená registrace pro následné uživatele? Jak se můžete připravit na příští (a poslední) lhůtu pro registraci v roce 2018? Odpovědi na vaše otázky můžete najít v posledních tipech REACH.

Všechny tipy REACH jsou nyní k dispozici ve 23 jazycích EU. 

Tipy REACH a CLP

Datum vydání: 29.11.2016


Manuál „Jak vypracovat žádost o povolení“ je nyní přeložen

Manuál je k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA ve 23 jazycích EU.

Manuál

Datum vydání: 29.11.2016


Zpravodaj ECHA 4/2016 je nyní k dispozici

Zpravodaj si můžete přečíst zde.

Datum vydání: 28.11.2016


Informace v dodavatelském řetězci pro bezpečné používání chemických látek

Jak používat informace obdržené v bezpečnostních listech a scénářích expozice pro zajištění bezpečného používání chemických látek? Případová studie ukazující, kde v dodavatelském řetězci mohou být informace z REACH/CLP používány k podpoře společností při plnění jejich povinností dle právních předpisů o bezpečnosti při práci, zdraví a životním prostředí, je nyní k dispozici ve 23 jazycích EU.

Případová studie

Datum vydání: 25.11.2016


Potvrďte zveřejnění jména svého hlavního žadatele o registraci do konce roku 2016

Seznam látek, pro které je v REACH-IT společné předložení, je nyní k dispozici. Tento seznam, který je pravidelně aktualizován, obsahuje více než 2000 hlavních žadatelů o registraci, kteří akceptovali zveřejnění jména jejich společnosti. Pokud chcete být zahrnuti do seznamu, ujistěte se, že odsouhlasíte zveřejnění v REACH-IT v sekci společného předložení do konce prosince 2016.

Zveřejnění názvu vaší společnosti může zvýšit povědomí o vás mezi potencionálními žadateli o registraci a ujistit následné uživatele, že látky, které používají, jsou registrovány dále v dodavatelském řetězci.

Seznam hlavních žadatelů o registraci

Statistické údaje týkající se registrace

Datum vydání: 25.11.2016


Plánujete vývoz chemikálií dle PIC v roce 2017? Podejte své oznámení nyní

Nezapomeňte předložit vaše oznámení o vývozu v roce 2017 co nejdříve, aby vnitrostátní orgány EU a agentura ECHA měly dostatek času na jejich zpracování. Podáte-li oznámení s dostatečným předstihem, je méně pravděpodobné, že bude docházet ke zpožděním s vašimi vývozy. Při přípravě oznámení poskytněte podrobnější informace o dovozci. Např. kontaktní údaje s uvedením celých adres pomůže orgánům v zemi dovozu urychlit vyřízení vašeho oznámení. Dále nezapomeňte připojit bezpečnostní list pro vyvážené chemické látky v příslušném jazyce.

Oznámení o vývozu

ePIC

Helpdesk ECHA

Datum vydání: 25.11.2016


Nová verze ePIC k dispozici

Agentura ECHA zveřejnila aktualizaci IT nástroje používaného pro podávání oznámení o vývozu podle nařízení o předchozím souhlasu (PIC). Revize umožňuje společnostem:

a) Získat upozornění, pokud existuje duplicitní podání oznámení o vývozu.

b) Znovu odeslat zprávu dle článku 10, pokud je to požadováno vnitrostátními orgány. Zpráva dle článku 10 je výroční zpráva o přesném množství chemických látek dodávaných do nebo z každé země mimo EU.

Kromě toho byly některé úkoly pro vnitrostátní orgány plně automatizovány, což sníží celkové doby pro zpracování oznámení. Uživatelský manuál ePIC byl aktualizován tak, aby odrážel tyto změny.

ePIC

Manuály

Datum vydání: 25.11.2016


Překlady k manuálu „Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD“ k dispozici

Manuál zveřejněný v angličtině v dubnu 2016 je nyní k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA ve 23 jazycích EU.

Manuály

Datum vydání: 25.11.2016


Zpravodaj ECHA 3/2016 je nyní k dispozici

Zpravodaj si můžete přečíst zde.

Datum vydání: 28.9.2016


Webinář: Jak používat alternativní metody k testování na zvířatech při vaší registraci REACH

Chcete zůstat na vrcholu posledního vývoje v alternativních metodách a jak je použít při své registraci REACH? Tento webinář se zaměřuje na alternativní metody a přístupy k určení sledovaných vlastností jako jsou poleptání a podráždění kůže, vážné poškození očí a podráždění očí, senzibilizace kůže a akutní toxicita. Také budou poskytnuty informace o posledních změnách v přílohách nařízení REACH. Webinář se bude konat 22. září.

Registrace

Informace k webináři

Datum vydání: 7.9.2016


Školení IT nástrojů – materiály online k dispozici

Agentura ECHA uspořádala během Dne partnerů 24. května 2016 školení o aplikacích IUCLID 6, REACH-IT a nástroji pro posouzení a oznámení chemické bezpečnosti (Chesar). Pokud jste zmeškali školení, můžete se podívat na videozáznam prezentace o Chesar a stáhnout si prezentaci o nových funkcích IUCLID 6 a REACH-IT na stránce Dne partnerů. Pokud potřebujete další pomoc s nástroji, podívejte na naše webináře: zaregistrujte a sledujte živé vysílání nebo se na ně podívejte později.

Stránka Dne partnerů

Webinář

Datum vydání: 23.6.2016


Nová látka vzbuzující mimořádné obavy byla přidána na Kandidátský seznam

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro povolení nyní obsahuje 169 látek.

Helsinky, 20. června 2016 – Agentura ECHA přidala jednu novou SVHC látku na Kandidátský seznam kvůli karcinogenním, mutagenním, toxickým pro reprodukci, persistentním, bioakumulativním a toxickým (PBT) a vysoce persistentním a vysoce bioakumulativním (vPvB) vlastnostem této látky.

Datum vydání: 21.6.2016


Zpravodaj ECHA 2/2016 je nyní k dispozici

Zpravodaj si můžete přečíst zde.

Datum vydání: 18.5.2016


Následní uživatelé

Překlad tipů pro uživatele chemických látek na pracovišti

Nedávno zveřejněný Stručný průvodce pro uživatele chemických látek na pracovišti byl přeložen. Popisuje, jak získat co nejvíce z obdržených informací o klasifikaci a označovaní ve zjednodušené formě pro čtení. Publikace byla vyvinuta společně agenturou ECHA a pracovní skupinou členů HelpNet a je k dispozici na internetových stránkách následných uživatelů.

Následní uživatelé

Datum vydání: 17.5.2016


Webinář pro správce IUCLID: přechod z IUCLID 5.6 na IUCLID 6

1. června 2016, 10:00 – 12:00 hod.

Webový seminář se bude týkat správy serveru pro více uživatelů, novými funkcemi správy uživatelů zahrnujícími bezpečnost (IBS – Instance Based Security), sloučení několika instalací IUCLID 5 do jedné databáze IUCLID 6 a tipy pro migraci vašich dat. Prezentace bude následována sekcí otázek a odpovědí.

Tento webinář je určen pro pokročilé uživatele IUCLID.

Registrace

Datum vydání: 17.5.2016


Následní uživatelé

Tipy pro uživatele chemických látek na pracovišti

Byl zveřejněn stručný průvodce pro uživatele chemických látek na pracovišti o tom, jak získat co nejvíce z obdržených informací o klasifikaci a označení. Publikace byla vyvinuta společně agenturou ECHA a pracovní skupinou členů HelpNet.

Pokyny

Informační diagram: zlepšení komunikace v dodavatelském řetězci

Lepší komunikace v dodavatelských řetězcích má za následek bezpečnější používání chemických látek. Podívejte se do tohoto interaktivního pdf, kde můžete snadno získat šablony a nástroje vztahující se ke schématům použití a rozšířeným bezpečnostním listům. To je důležité jak pro žadatele o registraci, tak pro následné uživatele chemických látek.

Informační diagram

Internetové stránky map (schémat) použití

Datum vydání: 19.4.2016


Pokyny k požadavkům na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti, část C: posouzení PBT/vPvB přeloženy do českého jazyka

V návaznosti na výsledky a hlavní zjištěné výstupy dotazníkového šetření, které realizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR) v letech 2014 – 2015, zajistilo MPO překlad stručných pokynů vytvořených Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) k požadavkům na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti, část C.

V rámci dotazníkového šetření k registraci chemických látek podle nařízení REACH v roce 2018 bylo zjištěno, že jazyková bariéra je jedním z problémů identifikovaných především u malých a středních podniků.

Zajištění překladu vybraných pokynů je proto jednou z podpůrných aktivit MPO pro malé a střední podnikatele v souvislosti s registračním termínem chemických látek v roce 2018. Jedná se o překlad neautorizovaný ECHA, Oficiální text pokynů ECHA je pouze v anglickém jazyce.

Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti popisují postup posuzování chemické bezpečnosti, které je dodatečně vyžadováno pro látky vyráběné/dovážené v množství větším než je 10 t za rok a požadavky na informace podle nařízení REACH s ohledem na vlastnosti látek, jejich expozici, použití a opatření pro řízení rizik. Jsou součástí řady pokynů, jejichž cílem je pomoci všem zúčastněným stranám při plnění povinností vyplývajících z nařízení REACH.

Pokyny zahrnují:

·       shromažďování dostupných informací týkajících se sledovaných vlastností látek, které mají být registrovány,

·       porovnání těchto informací s požadavky specifikovanými nařízením REACH,

·       vymezení chybějících údajů,

·       získávání dodatečných informací, které jsou vyžadovány k zaplnění těchto informačních mezer.

Pokyny se skládají ze dvou hlavních částí:

·       stručných pokynů (části A až F),

·       pomocných referenčních pokynů (kapitoly R.2 až R.20).

Část C obsahuje stručné pokyny k posouzení, zda jde o látku perzistentní, bioakumulativní a toxickou (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB), či nikoliv. Pokyny byly vydány v listopadu 2014 jako verze 2.0 pouze v anglickém jazyce.

Podrobné pokyny k posouzení PBT a vPvB, včetně charakterizace emisí, jsou uvedeny v kapitole R.11 s názvem Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment; Chapter R.11: PBT/vPvB Assessment — verze 2.0 vydaná v listopadu 2014 pouze v anglickém jazyce.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu


Fáze 3 REACH 2018

Spolupracujte na sdílení dat a nákladů

Požadavek na sdílení dat mezi společnostmi registrující stejnou látku je jedním ze základních aspektů nařízení REACH. Tímto způsobem mohou žadatelé o registraci snížit náklady a vyhnout se zbytečnému testování, zejména na obratlovcích.

Třetím krokem k úspěšné registraci REACH je nastavení spolupráce s vašimi spolužadateli o registraci. Jak to udělat, závisí na tom, zda je již látka registrovaná či nikoliv.

Tisková zpráva

Fáze REACH 2018

Podpora registrace

Datum vydání: 3.3.2016


Praktické rady pro nové SIEF – jak spolupracovat

Jakmile najdete správné spolužadatele o registraci pro vaši látku, potřebujete se dohodnout, jak spolupracovat na sdílení odpovědností a nákladů na registraci. Mějte na paměti, že organizace a fungování SIEF je sdílenou odpovědností vás a vašich spolužadatelů o registraci.

Praktické rady pro nové SIEF – jak spolupracovat

Datum vydání: 3.3.2016


Den partnerů ECHA v květnu

Potřebujete nějaké praktické školení na IT nástroje? Chcete se zeptat na REACH 2018? Zúčastněte se našeho Dne partnerů ve dnech 24. a 25. května v Helsinkách. Je to vaše příležitost poslechnout si nejnovější zprávy a aktuality z agentury ECHA, evropských průmyslových asociací a nevládních organizací. Účast je zdarma. Rezervujte si místo hned teď.

Více

Registrace

Datum vydání: 3.3.2016


Zpravodaj ECHA 5/2015 je nyní k dispozici

Zpravodaj si můžete přečíst zde.

Datum vydání: 12.11.2015


Zpravodaj ECHA 4/2015 je nyní k dispozici

Zpravodaj si můžete přečíst zde

Datum vydání: 30.9.2015


Zápisy ze zasedání výborů jsou nyní k dispozici

Konečné verze zápisů z 33. zasedání Výboru pro posuzování rizik (RAC – Committee for Risk Assessment) a 27. zasedání Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC – Committee for Socio-Economic Analysis) jsou nyní k dispozici na webových stránkách ECHA.

Zápis RAC-33

Zápis SEAC-27

Datum vydání: 14.9.2015


Webinář agentury ECHA: Aktuální informace pro následné uživatele

21. října 2015, 11:00 – 12:30, Helsinky (východoevropského letního času)

Webový seminář má za cíl informovat následné uživatele na nedávných aktivitách, které jim pomáhají používat bezpečně chemické látky a plnit svoje povinnosti podle nařízení REACH. Témata budou zahrnovat, jak budou moci následní uživatelé těžit z poslední vykonané práce na zlepšení informací v dodavatelském řetězci, jak mají následní uživatelé připravit zprávu o chemické bezpečnosti a jak oznamovat agentuře ECHA povolená použití.

Stránky webináře

Agenda

Registrace

Datum vydání: 14.9.2015


Jste připraveni na REACH 2018? 1000 dnů do uplynutí lhůty

Ve čtvrtek 3.9.2015 to bylo přesně 1000 dnů do poslední lhůty registrace podle nařízení REACH, která se týká společností, které vyrábějí nebo dovážejí chemikálie mezi 1 – 100 tunami ročně. Ovlivní vás tato lhůta? Pokud ano, už nyní je čas začít se připravovat. Nejprve se podívejte na podpůrné materiály ECHA dostupné online – převážně ve 23 jazycích EU.

Stránky REACH 2018

Podpora při registraci

Webový seminář Poznejte své portfolio

Materiál pro média

Datum vydání: 14.9.2015


Jak začít s právními předpisy EU o chemických látkách

Agentura ECHA zveřejnila nové stránky podpory a úvodní pokyny pomáhající společnostem, které nejsou dosud obeznámeny s právními předpisy EU o chemických látkách, pochopit jejich povinnosti. Webové stránky poskytují jednoduché informace krok za krokem ve 23 jazycích EU pro výrobce, dovozce, distributory a uživatele chemických látek, jakož i výhradní zástupce. Jsou zde také informace pro společnosti používající biocidy nebo obchodují s nebezpečnými chemickými látkami.

Pokyny jsou především užitečné pro malé a střední podniky. Dávají přehled právních předpisů a o tom, jak začít s porozuměním chemické legislativy EU a jak s ní být v souladu. Publikace poskytuje odkaz na potenciální EU a vnitrostátní financování pro společnosti a uvádí užitečné zdroje informací. Můžete pomoci ECHA oslovit nové společnosti sdílením těchto informací.

Stránky Začínáme

Chemická bezpečnost ve vašem podnikání – Úvod pro malé a střední podniky

Datum vydání: 14.9.2015


Workshop „Zefektivnění žádostí o povolení“

17. listopadu 2015, Brusel

 Evropská komise a agentura ECHA pořádají workshop k dalšímu zlepšení fungování procesu žádosti o povolení. Seminář se zaměří na dva aspekty: jak obecně připravit odpovídající žádost a jak splnit požadavky na informace pro žádosti proti směru dodavatelského řetězce.

Navazuje na konferenci o zkušenostech s žádostmi o povolení konanou v Helsinkách 10. – 11. února 2015.

Stránka akce

Registrace

Datum vydání: 26.8.2015


Pokyny pro sestavování bezpečnostních listů byly aktualizovány

 Agentura ECHA zveřejnila aktualizaci Pokynů pro sestavování bezpečnostních listů. Aktualizace zohledňuje zejména konec přechodného období pro označování směsí podle směrnice o nebezpečných přípravcích (DPD – Dangerous Preparations Directive) a potřebu uvádět klasifikaci jejich složek podle směrnice o nebezpečných látkách (DSD – Dangerous Substances Directive). Aktualizované pokyny také berou v úvahu změny v příloze II nařízení REACH vyplývající z nového nařízení EU 2015/830 a odstraňují odkazy na předchozí verzi přílohy II.

Pokyny pro sestavování bezpečnostních listů

Datum vydání: 26.8.2015


Pokyny k identifikaci látek pro esenciální oleje jsou k dispozici

Evropské průmyslové asociace pro esenciální oleje zveřejnily nové pokyny, aby pomohly průmyslu splnit jejich registrační povinnosti podle nařízení REACH. Jsou výsledkem intenzivní práce partnerů a konzultací s agenturou ECHA ke stanovení praktických řešení pro identifikaci této specifické skupiny látek.

Pokyny pro specifické odvětví k identifikaci látek doplňují oficiální pokyny agentury ECHA na stejné téma. Evropská komise přeloží tyto pokyny do vybraných jazyků EU. Pokyny budou k dispozici v posledním čtvrtletí roku 2015.

Novinka

Pokyny k identifikaci látek a podobnosti přírodních komplexních látek podle nařízení REACH a CLP (EFEO/IFRA)

Datum vydání: 19.8.2015


Nadcházející aktualizace ePIC – důležitá změna pro společnosti oznamující vývozy směsí

Nová verze nástroje používaná pro předložení oznámení o vývozu nebo dovozu podle nařízení o postupu předchozího souhlasu (PIC Regulation – Prior Informed Consent Regulation), ePIC, bude zprovozněna začátkem října. Bude zahrnovat změnu pro společnosti oznamující směsi, které obsahují látky zahrnuté do skupinového záznamu přílohy I. Příkladem takové směsi může být směs obsahující látku chlorid kademnatý (EC 233-296-7), který patří do skupiny „Kadmium a jeho sloučeniny“ v příloze I.

Pro podání oznámení pro tyto směsi požaduje aktualizovaný ePIC, aby společnosti poskytly CAS nebo EC číslo skutečné látky použité ve směsi místo odkazu na obecný skupinový záznam. To pomůže jasně identifikovat látku již v oznámení (a to nejen v bezpečnostním listu), zajistit rychlejší rozhodování pro dovážející zemi, stejně jako zjednodušit společnostem podávání zpráv podle článku 10 , protože ePIC automaticky předvyplní informace o látce.

Chcete-li zachovat všechna oznámení jasna a konzistentní, agentura ECHA žádá společnosti, které plánují v roce 2016 podat oznámení pro tyto směsi, aby tak učinily až po zveřejnění nové verze ePIC (verze 1.3).

ePIC

Nařízení PIC

Seznam chemických látek: příloha I

Datum vydání: 19.8.2015


Povolení

Máte informace o alternativním použití těchto čtyř látek?

Agentura ECHA obdržela čtyři žádosti o povolení:

· šest použití oxidu chromového (EC 215-607-8)

· použití chromanu sodného (EC 231-889-5)

· použití dvojchromanu sodného (EC 234-190-3)

· použití 1,2-dichlorethanu (EDC) (EC 203-458-1)

Další informace o použitích, pro něž je podaná žádost o povolení, včetně popisu funkce látky, scénářů expozice, možných alternativ identifikovaných žadateli spolu se socio-ekonomickými informacemi, je k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA. Komentáře mohou být podány pomocí formuláře na internetových stránkách ECHA. Období konzultace se uzavře 7. října 2015.

Žádosti o povolení – aktuální konzultace

Datum vydání: 19.8.2015


Aktualizovaná příručka o komunikaci s agenturou ECHA během hodnocení dokumentace

Praktický průvodce o tom, jak komunikovat s agenturou ECHA během hodnocení dokumentace, byl aktualizován. Poskytuje přehled o procesu hodnocení dokumentace a zdůrazňuje povinnosti žadatelů o registraci , aby se ujistili, že jsou jejich dokumentace vyhovující. Také vysvětluje rozdílné administrativní výsledky hodnocení dokumentace, a jak žadatelé o registraci mohou reagovat na komunikaci z agentury ECHA. Průvodce je zaměřen na žadatele o registraci, ale také může být užitečný pro partnery poskytující informace ve veřejných konzultacích.

Praktický průvodce 12

Kroky hodnotícího procesu

Datum vydání: 19.8.2015


Zpráva o chemické bezpečnosti

Nový komunikační balíček scénáře expozice je k dispozici

Komunikační balíček scénáře expozice (ESCom), standard pro výměnu dat ze scénářů expozice mezi IT systémy, pomáhá společnostem komunikovat konzistentní a harmonizované informace ze scénářů expozice v celém dodavatelském řetězci.

Nový balíček obsahuje schéma XML a katalog standardních vět. Jsou tam také aktualizované dokumenty s pokyny a podrobné technické podklady pro IT systémové projektanty. Komunikace scénářů expozice je klíčovým procesem pro úspěšnou implementaci nařízení REACH.

Projekt ESCom probíhá v úzké spolupráci s Cefic, Koordinační skupinou následných uživatelů chemických látek (DUCC – Downstream Users of Chemicals Co-ordination group) a agenturou ECHA podle harmonogramu pro Zprávu o chemické bezpečnosti / Scénář expozice.

Tisková zpráva Cefic

Internetová stránka ESCom Cefic

Harmonogram pro Zprávu o chemické bezpečnosti / Scénář expozice

Datum vydání: 31.7.2015


Veřejná konzultace návrhu stanoviska SEAC na omezení decaBDE

Partneři jsou vyzýváni k vyjádření se k návrhu stanoviska Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) týkající se návrhu na omezení decaBDE (Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether)) (EC 214-604-9). Veřejná konzultace zahrnuje dvě konkrétní otázky týkající se automobilového průmyslu a odvětví zabývající se recyklací. Pokud máte informace o decaBDE týkající se těchto dvou odvětví, vyjádřete se k návrhu stanoviska do 17. srpna.

Posuzovaná předložená omezení

Datum vydání: 31.7.2015


Workshop k žádostem o povolení pro „provozní chemické látky“

23. září 2015, 9:00 – 17:00, Brusel

Evropská rada pro chemický průmysl (European Chemical Industry Council – Cefic) a Evropské sdružení pro kovy (Eurometaux) pořádají ve spolupráci s agenturou ECHA a Německým federálním institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví (BAuA) 23.září v Bruselu workshop k žádostem o povolení pro „provozní chemické látky“. Workshop se bude zabývat posouzením chemické bezpečnosti, analýzami alternativ a socioekonomickými analýzami a bude zahrnovat jak plenární zasedání, tak i dílčí setkání.

Program

Stránka akce

Datum vydání: 31.7.2015


Přečtěte si zprávu o hodnocení a obecnou zprávu ve vašem vlastním jazyce

Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014a Obecná zpráva za rok 2014 jsou nyní k dispozici ve 23 jazycích.

Zprávy

Datum vydání: 28.7.2015


Připravte se na IUCLID 6

Beta verze připravovaného IUCLID 6 je k dispozici a můžete si ji vyzkoušet. Plná verze nástroje používaného k sestavení regulačních údajů o chemických látkách bude vydána ve druhém čtvrtletí 2016. Do té doby musíte pokračovat v přípravě podání přes IUCLID 5. 

Novinka

Internetové stránky IUCLID 6

Datum vydání: 28.7.2015


REACH Pokyny k požadavkům na informace byly aktualizovány

Dva oddíly v kapitole R7 Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti byly aktualizovány: oddíl R.7.2 Poleptání/podráždění kůže, vážné poškození očí/podráždění očí a poškození/podráždění dýchacích cest a oddíl R.7.6 Reprodukční toxicita.

Novinka

Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti

Datum vydání: 28.7.2015


Seminář k žádostem o povolení – materiály jsou k dispozici

Seminář k žádostem o povolení, který se konal 29. a 30. června 2015, zlepšil znalosti budoucích žadatelů o procesu žádosti o povolení. Akce se zúčastnilo více než 50 zástupců průmyslu a další experti. Prezentace a nahrávky jsou nyní k dispozici na internetových stránkách ECHA.

Stránka akce

Datum vydání: 28.7.2015


Přečtěte si zprávu o hodnocení a obecnou zprávu ve vašem vlastním jazyce

Hodnocení podle nařízení REACH – Zpráva o pokroku za rok 2014a Obecná zpráva za rok 2014 jsou nyní k dispozici ve 23 jazycích.

Zprávy

Datum vydání: 28.7.2015


Připravte se na IUCLID 6

Beta verze připravovaného IUCLID 6 je k dispozici a můžete si ji vyzkoušet. Plná verze nástroje používaného k sestavení regulačních údajů o chemických látkách bude vydána ve druhém čtvrtletí 2016. Do té doby musíte pokračovat v přípravě podání přes IUCLID 5.

Novinka

Internetové stránky IUCLID 6

Datum vydání: 28.7.2015


REACH Pokyny k požadavkům na informace byly aktualizovány

Dva oddíly v kapitole R7 Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti byly aktualizovány: oddíl R.7.2 Poleptání/podráždění kůže, vážné poškození očí/podráždění očí a poškození/podráždění dýchacích cest a oddíl R.7.6 Reprodukční toxicita.

Novinka

Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti

Datum vydání: 28.7.2015


Seminář k žádostem o povolení – materiály jsou k dispozici

Seminář k žádostem o povolení, který se konal 29. a 30. června 2015, zlepšil znalosti budoucích žadatelů o procesu žádosti o povolení. Akce se zúčastnilo více než 50 zástupců průmyslu a další experti. Prezentace a nahrávky jsou nyní k dispozici na internetových stránkách ECHA.

Stránka akce

Datum vydání: 28.7.2015


Vylepšené internetové stránky o registraci a identifikaci látky

Aktualizované internetové stránky agentury ECHA zlepšily použitelnost sekce Nařízení. Přepracované stránky registrace poskytují jednoduší přístup k informacím o sdílení dat, výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy (PPORD – product and process orientated research a development) a o požadavcích na informace. Stránky identifikace látky byly také vylepšeny.

Stránky jsou užitečné pro společnosti směřující k registraci v termínu 2018. Aktualizovaný obsah je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU.

Stránky registrace

Stránky identifikace látky

Datum vydání: 17.7.2015


Aktualizovaný CSR/ES harmonogram implementačního plánu je k dispozici

Nedávno zveřejněný aktualizovaný druhý implementační plán harmonogramu CSR/ES (Zprávy o chemické bezpečnosti / Scénáře expozice) ukazuje prozatímní pokrok v této oblasti. Plán popisuje prioritní oblasti práce do března 2016 a obsahuje přehled dosud dokončených prací. Dokument také obsahuje odkazy na dokončené produkty a aktualizované kontaktní údaje na probíhající projekty.

Internetové stránky harmonogramu Zprávy o chemické bezpečnosti / Scénáře expozice

Aktualizovaný druhý implementační plán

Datum vydání: 17.7.2015


Proč se rozhodnout pro náhradu? Registrujte se na náš webinář

22. září 2015, 11:00 – 12:30, Helsinky (východoevropský letní čas)

Nahrazování nebezpečných chemických látek bezpečnějšími alternativami může přinášet značné výhody pro společnost, životní prostředí a zdraví pracovníků a spotřebitelů – všechno jsou dobré důvody pro rozhodnutí pro náhradu. Další hnací síla pochází z chemických právních předpisů. Společnosti, které používají chemické látky identifikované jako SVHC (substances of very high concern – látky vzbuzující mimořádné obavy) podle nařízení REACH, se musí rozhodnout, zda požádat o povolení k pokračování používání těchto toxických látek na omezenou dobu nebo je nahradit bezpečnějšími alternativami.

Agentura ECHA a skupina akreditovaných partnerských organizací zorganizovali sérii webinářů s cílem inspirovat společnosti k nahrazování nebezpečných chemických látek a vysvětlit, jak to mají udělat. Všechny webináře zahrnují praktické příklady projektů náhrady. Jedná se o první ze série webinářů.

Registrace

Agenda

Datum vydání: 17.7.2015


Agentura ECHA se zabývá povinnostmi žadatelů o registraci zvážit alternativní testy

Agentura ECHA analyzovala, proč žadatelé o registraci podali 295 nových studií vyššího stupně na obratlovcích, aniž by nejprve požádali agenturu ECHA o rozhodnutí k povolení takového testování.

Novinka

Analýza studií vyššího stupně předložených bez návrhů na testování

Datum vydání: 14.7.2015


Prezentace pro následné uživatele

Agentura ECHA zveřejnila sérii inovativních prezentací, které mohou být upraveny a použity kýmkoliv, kdo potřebuje prezentovat klíčové problémy REACH a CLP ovlivňující následné uživatele. Jsou zaměřeny na širokou škálu posluchačů, zahrnující vedení, zaměstnance, odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, průmyslové svazy a úřady. Snímky zahrnují grafiku a krátký text, který můžete upravit a přeložit tak, aby to vyhovovalo různým posluchačům.

Poslední prezentace v sérii je o chemických látkách vzbuzujících obavy. Poskytuje přehled o regulačním postupu dle REACH a CLP, který je zaměřen na látky vzbuzující obavy a jejich dopady na následné uživatele. Série prezentací má zjednodušit práci všem, kteří musejí připravit prezentace na tato témata při své činnosti.

Prezentace pro následné uživatele

Datum vydání: 14.7.2015


Zlepšení využití informací o REACH a CLP v dodavatelském řetězci

Agentura ECHA zveřejnila zprávu navazující na workshop o využívání informací o REACH a CLP v průmyslu organizovaný ve spolupráci s průmyslem a úřady v dubnu 2015. Workshop se zabýval novými způsoby a potencionálními účinnými přínosy pro využívání informací o REACH a CLP ke zlepšení bezpečného používání chemických látek v průmyslu. Byl také zaměřen na podporu dodržování hlavních směrnic z oblasti životního prostředí a zdraví při práci.

Novinka

Datum vydání: 14.7.2015


Fórum spouští projekt na rozšířené bezpečnostní listy, scénáře expozice, opatření pro řízení rizik a provozní podmínky

Fórum pro výměnu informací o prosazování bude připravovat a realizovat pátý koordinovaný projekt o prosazování (REF-5) zaměřený na povinnosti související s rozšířenými bezpečnostními listy (e-SDSs), scénáři expozice, opatřeními pro řízení rizik a provozními podmínkami.

Novinka

Vybraná omezení v rámci projektu Fórum REF-4 (příloha)

Datum vydání: 7.7.2015


Řízení rizik

Výběrový seznam látek agentury ECHA pro případné regulační opatření

Agentura ECHA vybrala přibližně 200 látek z registrací REACH pro další prozkoumání příslušnými orgány členských států. Příslušné orgány budou provádět podrobné prověření dokumentací, aby rozhodli, zda je nutné regulační opatření, jako je kontrola souladu, hodnocení látek, harmonizovaná klasifikace a označování, povolování nebo omezení.

Novinka

Prověřování

Datum vydání: 7.7.2015


REACH 2018: Poznejte své portfolio a začněte se připravovat – záznam webináře zveřejněn

Webinář poskytl informace společnostem, které nemají předchozí zkušenosti s registrací chemických látek podle nařízení REACH.

Stránky webináře

Datum vydání: 7.7.2015


Osm kroků pro podání žádosti o povolení

Agentura ECHA zveřejnila nové stránky podpory na pomoc společnostem k pochopení kroků, které potřebují udělat pro žádost o povolení.

Internetové stránky představují osm kroků, které společnosti potřebují udělat, od zjištění, zda musí žádat o povolení, až k plnění svých povinností, pokud je vydáno povolení. Užitečné odkazy a podkladové materiály jsou také k dispozici pro každý z osmi kroků.

Jak žádat o povolení

Datum vydání: 7.7.2015


Lhůta pro registraci REACH 2018

Připravte se na poslední lhůtu pro registraci chemických látek

Všechny chemické látky vyráběné v Evropském hospodářském prostoru nebo do něj dovážené v rozmezí 1 až 100 tun ročně musí být registrovány do 31. května 2018 u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Jedná se o poslední termín pro existující chemické látky podle nařízení REACH. Dokončeno bude shromažďování údajů o látkách vyráběných nebo užívaných v Evropě a dojde ke zlepšení zdraví lidí a životního prostředí.

Tisková zpráva

Internetové stránky REACH 2018

Zpravodaj ECHA – REACH

REACH 2018 na LinkedIn

Datum vydání: 30.6.2015


REACH 2018 na LinkedIn – sledujte naši novou stránku

Jste aktivní na LinkedIn? Sledujte naše nové stránky věnované lhůtě REACH 2018 , abyste byli informováni o důležitých zprávách. Pozvěte své přátelé a kolegy pracující s chemickými látkami, aby je taktéž sledovali.

REACH 2018 na LinkedIn

Datum vydání: 30.6.2015


Nové poplatky za odvolání

Odvolací senát žádá všechny zvažující podání odvolání, aby vzali v úvahu nové poplatky za odvolání, které jsou platné po vstupu prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/864 v platnost k 25. červnu 2015. Nejnovější poplatky za odvolání jsou stanoveny v příloze VIII tohoto nařízení.

Novinka

Úřední věstník Evropské Unie

Datum vydání: 30.6.2015


Aktualizovaný eChemPortal s lepším přístupem k informacím o klasifikacích chemických látek

eChemPortal OECD, webový portál, který nabízí komplexní informace o chemických látkách, byl aktualizován s nabídkou lepšího přístupu ke klasifikaci chemických látek. Klasifikace sleduje Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS), na němž je založeno nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP).

Nové vyhledávání dle GHS klasifikace dovoluje uživatelům prohlížet klasifikace, které prošly přezkoumáním ze strany regulačního orgánu nebo mezivládní organizace. První datové zdroje propojené prostřednictvím tohoto vyhledávání jsou katalog klasifikací a označení (C&L Inventory) agentury ECHA a výsledky klasifikace GHS japonské vlády.

Agentura ECHA se ve spolupráci s OECD podílí na řízení projektu eChemPortal a je jedním z hlavních poskytovatelů údajů do portálu.

Tisková zpráva OECD

eChemPorta

Datum vydání: 30.6.2015


Senzibilizace na kůži – nové metody nahradí testování na zvířatech

Všechny látky registrované podle nařízení REACH musí obsahovat informace o jejich potencionální senzibilizaci na kůži. Silvia Casati z referenční laboratoře Evropské Unie pro alternativy k testování na zvířatech (EURL-ECVAM) řekla Zpravodaji ECHA o některých nových metodách, které mohou být použity k nahrazení testování na zvířatech v mnoha registracích REACH.

Více informací

Datum vydání: 23.6.2015


Průzkum pohledu zákazníků

Agentura ECHA odstartovala průzkum ohledně svých internetových stránek, aby se dozvěděla více o potřebách jejich uživatelů. Pokud si přejete se přímo zúčastnit, pošlete prosím email na web@echa.europa.eu do 30. června. ECHA vás poté kontaktuje s dalšími informacemi a zapojí vás do průzkumu.

Datum vydání: 23.6.2015


Nová souhrnná tabulka pro žádosti o povolení

Společnosti žádající o povolení pro své látky musí vyplnit také souhrnnou tabulku s opatřeními k řízení rizik a provozními podmínkami.

Novinka

Příprava žádostí o povolení

Datum vydání: 23.6.2015


Nanomateriály

OECD vydává nové údaje o nanomateriálech – žadatelé o registraci zvažte tyto informace

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) zahájila šíření informací o nebezpečnosti pro 11 nanomateriálů ve formátu IUCLID. Nové informace jsou výsledkem experimentálního programu, kde bylo použito 11 komerčně úspěšných nanomateriálů pro získání výsledků ze 780 studií týkajících se jejich vnitřních vlastností. Program již přinesl významné poznatky ke specifickým dodatkům stávajících zkušebních pokynů a vytvořil četná nano-specifická (eko)toxikologická data. Nadále to bude základem práce na posuzování rizik nanomateriálů.

Tisková zpráva

Internetové stránky agentury ECHA o nanomateriálech

Datum vydání: 23.6.2015


Webinář REACH 2018: Poznejte své portfolio a začněte se připravovat – zaregistrujte se a zajistěte si místo

24. června 2015, 11:00 – 12:00 Helsinky (východoevropský letní čas)

Je to první webinář ze série se zaměřením na praktické informace k úspěšné registraci v termínu do 31. května 2018.

Webinář poskytuje informace společnostem, které nemají předchozí zkušenosti s registrací chemických látek podle nařízení REACH. Poskytne základní znalosti, které látky z vašeho portfolia musí být registrovány před lhůtou 2018, o požadovaných informacích a o hlavních nákladech, které je potřeba mít v rozpočtu. Získáte také jasnou informaci o tom, jak postupovat a kde najít další informace. Webinář bude zakončen sekcí Q&A (questions and answers – otázky a odpovědi), kde budou diskutovány nevyřešené otázky týkající se tématu.

Registrace

Agenda

Internetové stránky REACH 2018

Datum vydání: 23.6.2014


Zpravodaj ECHA 3/2015 je nyní k dispozici

Zpravodaj si můžete přečíst zde

Datum vydání: 16.6.2015


ECHA by ráda navštívila malé a střední podniky

Pracovníci Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) plánují navštívit malé a střední podniky v členských státech EU, aby lépe porozuměli obchodním potřebám společností při dodržování evropské chemické legislativy. ECHA nyní hledá malé a střední podniky, které by se chtěly podílet na tomto výukovém programu a přivítat pracovníka ECHA po dobu 2 dnů na podzim roku 2015.

Pokud byste o to měli zájem, kontaktujte prosím ECHA: sme-ambassador@echa.europa.eu.

Malé a střední podniky na internetových stránkách ECHA)

Datum vydání: 29.5.2015


Zprávy o chemické bezpečnosti

Nový příklad expozice spotřebitelů pomáhá společnostem být v souladu s nařízením REACH

ECHA zveřejnila ilustrativní příklad expozice spotřebitelů látkami obsaženými v předmětech, aby usnadnila společnostem dodržovat povinnosti dle nařízení REACH.

Dle nařízení REACH musí registranti posuzovat expozici a riziko u látek, které jsou obsaženy v předmětech (tzv. životnost předmětu). Týká se to látek, které naplňují kritéria stanovená v článku 14 odstavci 4 nařízení REACH. Registranti rovněž musí uvést podmínky bezpečného užívaní do scénáře expozice. ECHA zveřejnila příklad, protože registranti často neuváděli toto posouzení ve svých registračních dokumentacích.

Další informace

Příklad expozice spotřebitelů

Datum vydání: 14.5.2015


Speciální sekce pro formulátory na internetových stránkách ECHA nyní v češtině

Formulátoři jsou následní uživatelé, kteří vyrábí směsi a obvykle je dodávají dále do dodavatelského řetězce nebo přímo spotřebitelům. Mísí dohromady látky a/nebo směsi, přičemž v průběhu tohoto procesu nedochází k žádné chemické reakci. Jako příklady takovýchto směsí je možné uvést barvy, lepidla, kosmetiku, maziva, detergenty a diagnostické soupravy.

Další informace

Datum vydání: 14.4.2015


Zeptejte se agentury ECHA na žádosti o povolení

Jste malý nebo střední podnik a hodláte požádat o povolení používat látku vzbuzující mimořádné obavy? Máte k tomuto postupu nějaké dotazy? Proč se nezeptat agentury ECHA?

Bude vám k dispozici dne 25. února 2015 od 10:00 do 12:00 středoevropského času a poskytne vám podporu v českém jazyce.

Rezervujte si osobní čas pro telefonický rozhovor on-line a svou otázku sdělte ECHA předem. V dohodnutou dobu vám pracovník ECHA zavolá.

Další informace

Datum vydání: 2.2.2015