další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » PROJEKTY CENIA

Ukončené projekty


Návrh systému sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu a adaptace na změnu klimatu vč. vlivů adaptace na životní prostředí a lidské zdraví (2016)
Cílem projektu je navržení systému sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu a adaptace na změnu klimatu včetně vlivů adaptace na životní prostředí a lidské zdraví. V rámci zakázky se operacionalizoval koncept zranitelnosti a byl vytvořen rámec pro identifikaci indikátorů k posouzení zranitelnosti.


Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou EU (2015 - 2016)

Cílem projektu bylo vypracovat certifikovanou metodiku pro udělení práva k užívání ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU. Metodika obsahuje komplexní pravidla pro řízení procesu udělování a užívání ekoznaček na českém trhu a zahrnuje základní postupy a doporučení pro stanovení specifických environmentálních kritérií, které jsou předpokladem pro správný výběr výrobků a služeb s odpovídající environmentálním profilem. 


Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty (2016)

Projekt byl zaměřen na problematiku související s katalogizací tříd prostorových dat národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) doplněnou o významný prvek, kterým je specifikace datového produktu. Výsledkem projektu je certifikovaná metodika a dva doplňující technické dokumenty.


eENVplus – eEnvironmental services for advanced applications within INSPIRE (2013-2015)

Cílem projektu bylo přispět k dalšímu zpřístupnění dat, které mají k dispozici národní, či regionální agentury životního prostředí a další veřejné i soukromé subjekty integrací a harmonizací existujících služeb. Projekt integroval existující infrastrukturu do funkčního rámce, který je schopen překonat přeshraniční i jazykové bariéry.

Projekt Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (CISAŽP) realizovaný v letech 2009-2015 měl za cíl podstatné zvýšení transparentnosti, konzistentnosti a účinnosti styku podnikatelů, veřejné správy a veřejnosti s resortem životního prostředí. Za tímto účelem byl v rámci projektu vytvořen informační systém, který tvoří tři hlavní části: Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), Environmentální helpdesk a Národní Geoportál.


Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky - EnviSec (2012-2015)

Cílem projektu bylo rozvinout integrované postupy hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a vyhodnocení z nich plynoucích bezpečnostních rizik. Náplní projektu bylo vyvinutí metodických a informačních nástrojů poskytujících podporu pro sledování a vyhodnocení bezpečnosti životního prostředí. 


Zpracování metodiky prognózování produkce odpadů(2014-2015)

Předmětem zakázky bylo vytvořit certifikovanou metodiku pro prognózování produkce odpadů podle jednotlivých kategorií a skupin odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (ostatní, nebezpečný a další), která bude sloužit k vypracování prognózy odpadů ve výhledu 10 let.


Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR) 2014 – 2015

Předmětem projektu bylo shromáždění údajů o výdajích obcí a soukromých subjektů v ČR do oblasti odpadového hospodářství, vypracování metodiky pro hodnocení efektivnosti těchto výdajů ve vztahu k nákladům na jednotlivé dílčí činnosti odpadového hospodářství, poplatky a ceny zařízení a vyhodnocení efektivnosti výdajů vypracovanou metodikou. 

V rámci projektu CORINE Land Cover 2012 byla na základě interpretace družicových snímků vytvářena vrstva krajinného pokryvu na území ČR v roce 2012 a zároveň byly mapovány i změny, které se v území udály od minulého mapování v roce 2006. 

smeSpire Budování tržních příležitostí malých a středních podniků (SME) prostřednictvím INSPIRE (2012-2014)

Cílem projektu byla podpora implementace INSPIRE malými a středními podniky (SME) nejen v účastnických zemích projektu, ale v celé EU. CENIA z pozice národního koordinátora INSPIRE spolupracovala na vytváření zprávy o stavu informačního a geoinformačního trhu v ČR a jeho potenciálu. 


Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody/ ETC on Inland, Costal and Marine Waters (2011-2013)

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM) bylo t. č. jedním z pěti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody. Požadovanou expertizu zaručovalo složení ETC/ICM tvořené 18 vědeckými evropskými institucemi. Konsorcium bylo vedeno agenturou CENIA, která zajišťovala koordinaci aktivit všech partnerů konsorcia. Součástí úkolů byla také spolupráce s experty z členských zemí EEA.


HELM - Harmonised European Land Monitoring (2011-2013)

Cílem projektu HELM bylo zahájit nebo zlepšit znalosti v oblasti monitoringu území. CENIA v rámci projektu identifikovala společné potřeby/požadavky/úkoly a jejich kombinace včetně určení, které příslušné činnosti jsou prováděny v několika členských státech a které by mohly být prováděny společně. 


Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích (2011 – 2013)

Hlavním cílem projektu bylo stanovení potenciálu energeticky využitelné biomasy v celé ČR s ohledem na scénáře potravinové bezpečnosti a vyhodnocení možnosti jejího využití pro zajištění provozu elektrárenských a teplárenských zdrojů v krizových situacích charakterizovaných výpadkem dodávek fosilních energetických zdrojů a tím přispět k zajištění fungování kritické infrastruktury a bezpečnosti občanů.


Environmentální výchova - Multimediální ročenka životního prostředí – 2. edice (2010-2013)

Multimediální ročenka životního prostředí představuje interaktivní vzdělávací produkt, který umožňuje zprostředkovat podstatné a aktuální informace o stavu a vývoji základních složek životního prostředí a poukazuje na environmentální souvislosti hospodářských sektorů, které životní prostředí ovlivňují. Poskytuje tak průřezový pohled na sociální a ekonomické souvislosti zpracovávané problematiky.


NIKM - I. etapa národní inventarizace kontaminovaných míst (2009 – 2012)

Projekt byl zaměřen na metodiku plošné inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst a na kategorizaci priorit na území České republiky. V letech 2009-2013 byly v rámci projektu připraveny a vytvořeny nástroje a metodické předpoklady pro vlastní inventarizaci (jednotný sběr, zpracování a vyhodnocení dat), která bude realizována jako druhá etapa. 


SUDPLAN - Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation (2010 -2012)

Projekt SUDPLAN byl zaměřen na vytvoření a pilotní ověření modelovacího nástroje určeného k podpoře udržitelného územního rozvoje měst. Projekt měl za cíl prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT) přispět k ochraně zdraví lidí, kvality života a investic do infrastruktury a veřejných služeb ve městech v situaci měnícího se klimatu a umožnit se tak na klimatickou změnu adaptovat.


GS Soil (2009 – 2012)

Projekt GS Soil, plným názvem Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data, zpřístupnil evropská prostorová data o půdě. Zároveň reprezentuje významný příspěvek půdní komunity v rámci budování globálních informačních infrastruktur v oblasti životního prostředí (INSPIRE, SEIS, GMES).


Vytvoření soustavy geoportálů a datového úložiště v návaznosti na Portál veřejné správy (2010-2012)

Projekt byl zaměřen na podporu aktivit a povinností vyplývajících z politiky GMES a také ze Směrnice INSPIRE. Jeho cílem bylo vytvořit komplexní informační systém pro správu, archivaci a publikaci prostorových dat v rastrové podobě včetně zajištění jejich sdílení či možného poskytování licence pro využívání těchto dat. 


ENVIPROFESE - Komplexní profesní vzdělávání zaměstnanců CENIA pro zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků (2010-2012)

Projekt byl zaměřen na podporu komplexního rozvoje odborných teoretických i praktických znalostí zaměstnanců CENIA včetně prohlubování jazykových znalostí a manažerských dovedností. Důvodem pro realizaci projektu byly neustále se zvyšující nároky na veřejnou správu (implementace legislativy EU, integrace procesů ochrany životního prostředí, mezinárodní a projektová spolupráce). 


Nástroje a integrovaný přístup k výměně a zpřístupnění informací sítě VKIS
(2007 – 2011)

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit nástroje a integrovaný přístup k výměně a zpřístupnění informací sítě veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) resortu MŽP ve vazbě na resortní, národní a mezinárodní kontext. Hlavním přínosem projektu je zvýšení efektivnosti poskytování informačních služeb a indukované zvýšení zájmu veřejnosti o informace o životním prostředí.


European Topic Centre on Water 2007-2010 - Evropské tematické středisko pro vodu (2007-2010)

Evropské tematické středisko pro vodu (ETC/W) bylo t. č. jedním z pěti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody. 


Towards Environmental Outlooks – Capacity Building in CENIA’s Environmental Assessment Centre (2009)

Twinningový projekt byl uskutečněn v roce 2009 a obsahem i formou navazoval na twinningový projekt Strengthening of Environmental Information Assessment and Establishment of an Environmental Assessment Centre, realizovaný v předchozím roce. Cílem projektu bylo posílit kapacitu CENIA v oblasti tvorby strategicky orientovaných zpráv o stavu a zátěžích životního prostředí, se zaměřením na budoucí vývoj sledovaných parametrů.    


Strengthening of Environmental Information Assessment and Establishment of an Environmental Assessment Centre (2008)

CENIA v roce 2008 implementovala půlroční twinningový projekt ve spolupráci s Německým spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti. Cílem projektu bylo vybudovat odbornou kapacitu v oblasti komplexního hodnocení stavu životního prostředí, která bude sloužit k podpoře tvorby, aktualizace a vyhodnocování Státní politiky životního prostředí a dalších koncepčních materiálů připravovaných resortem životního prostředí. 


Metodika a analýza potenciálu biomasy pro ČR (2007 – 2010)

Hlavním cílem projektu bylo zpracování metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR na základě výzkumu potenciálu jednotlivých plodin podle jejich ekonomické dostupnosti. Dílčím cílem projektu bylo také důsledné zmapování potenciálu biomasy, které bude sloužit jako podklad pro vytvoření národní strategie rozvoje využití biomasy jako nejdůležitějšího OZE, která v době realizace projektu v ČR na rozdíl od některých zemí EU chyběla. 


CORINE Land Cover 2006 (2007-2008)

Cílem projektu bylo vytvoření databáze kvantitativních a kvalitativních dat o krajinném pokryvu, která souvisle pokrývají celou Evropu a jsou vzájemně kompatibilní, zjišťování temporálních změn krajinného pokryvu a vytváření změnových databází. CENIA byla v rámci projektu zodpovědná za zmapování změn v krajinném pokryvu za Českou republiku, včetně vyhodnocení dat s vysokým rozlišením pro zalesněné plochy s určením typu listů. 


OneGeology - Europe (2008 – 2010)

Výstupy projektu zajišťují přístup ke geologickým prostorovým datům celé Evropy. Zároveň projekt reprezentuje významný příspěvek geologické komunity v rámci budování globálních informačních infrastruktur v oblasti životního prostředí (INSPIRE, SEIS, GMES) a významně přispěl k vytváření datových specifikací pro geologická data v rámci INSPIRE.


Vytvoření podmínek pro efektivnější využívání ekonomických nástrojů (2008-2010)

Hlavním cílem výzkumného projektu proto bylo vytvořit podklady informačního a analytického charakteru pro efektivnější využívání ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí.


Návrh systému hodnocení politik mezi jednotlivými systémy uživatelských informací ve vazbě na efektivní využití výsledků na rozhodovací a informační chování podle modelů a principů udržitelného rozvoje (2008-2010)

Cílem projektu byla příprava podmínek pro zahájení systematického environmentálního forecastingu v ČR, tj. vytvoření ucelené metodické základny pro tvorbu scénářů stavu a vývoje životního prostředí včetně faktorů, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním výstupem projektu jsou výrazně kvalitnější podklady pro tvorbu strategií, koncepcí a politik (státní politika životního prostředí, státní energetická politika, státní dopravní politika), které zohledňují vztahy mezi pilíři udržitelného rozvoje. 


Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR (2008 – 2010)

Základním cílem projektu bylo vytvořit nové informační infrastruktury v působnosti resortu MŽP zaměřené na identifikaci zdrojů znalostí ve správních a legislativních činnostech ve vazbě na problematiku životního prostředí.


Improvement of Waste Treatment Data System in the Czech Republic (Gathering, Verification, Assessment) (2009)

Cílem projektu bylo zkvalitnění systému sběru dat v odpadovém hospodářství v České republice se zaměřením na sběr dat, jejich verifikaci a hodnocení. Projekt byl zaměřen na přípravu a implementaci metodik pro nakládání s odpady, shromažďování, ověřování, hodnocení a realizaci systému kontrol na ohlášené údaje.


NESIS - Network to Enhance an European Environmental Shared and Interoperable Information Systém (2008 - 2010)

Cílem projektu bylo skrze spolupráci v rámci sítě NESIS zlepšit sdílení dat o životním prostředí v Evropě stanovením technických standardů sdílení dat a informací o životním prostředí na národní a evropské úrovni i na úrovni nadnárodních organizací. Důležitým krokem v dosažení tohoto cíle bylo zmapovat současný stav budování SEIS v Evropě. 


Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu (2006 – 2008)

Udržitelná spotřeba a výroba (USV) se zaměřuje na zlepšování řízení výroby, inovace a uvědomělou orientaci spotřeby (podniků, veřejné správy, veřejnosti) na šetrnost vůči životnímu prostředí.Během let 2006-08 vznikla v rámci projektu v pěti krajích České republiky čtyři nová informační centra pro USV a jedno kombinované informační a vzdělávací centrum pro USV. Součástí projektu rovněž bylo vybudování odborných kapacit, realizace pilotních projektů, systému přenosu informací a příkladů dobré praxe USV. 


Posílení účinnosti státní správy při technické ochraně životního prostředí (2007 – 2008)

Vytvoření informační nadstavby propojující stávající tematicky a technologicky různorodé databáze z oblasti technické ochrany životního prostředí, které jsou spravovány v resortu ministerstva životního prostředí, vytvoření jednotného portálu přístupu k těmto informacím všem složkám resortu, státní a veřejné správy, příp. veřejnosti s odpovídajícím technologickým zázemím (software, aplikační podpora, hardware).