další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » PROJEKTY CENIA

Ukončené projekty


Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou EU (2015 - 2016)

Cílem projektu je vypracování certifikované metodiky pro udělení práva k užívání ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU. Metodika bude obsahovat komplexní pravidla pro řízení a vyhodnocování procesu udělování a užívání ekoznaček na českém trhu a zahrnovat základní postupy a doporučení pro stanovení specifických environmentálních kritérií.


Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty (2016)

Projekt je zaměřen na problematiku související s katalogizací tříd prostorových dat národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) doplněnou o významný prvek, kterým je specifikace datového produktu.


eENVplus – eEnvironmental services for advanced applications within INSPIRE (2013-2015)

Cílem projektu je podpořit implementaci INSPIRE a SEIS prostřednictvím rozvoje a integrace služeb v prostředí eEnvironmentu, které jsou na národní úrovni dostupné a byly vytvořeny v rámci již ukončených, nebo probíhajících projektů financovaných ze zdrojů EU. 

Výstupy projektu komplexně přispějí k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím elektronizace agend resortu a systematického získávání a vyhodnocování informací.


EnviSec - Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky (2012-2015)

CENIA se od 1. ledna 2012 stala partnerem projektu EnviSec, jehož cílem je rozvinout integrované postupy hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a vyhodnocení z nich plynoucích bezpečnostních rizik.


Zpracování metodiky prognózování produkce odpadů(2014-2015)

Předmětem zakázky je vytvoření certifikované metodiky pro prognózování produkce odpadů podle jednotlivých kategorií a skupin odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (ostatní, nebezpečný a další), která bude sloužit k vypracování prognózy odpadů ve výhledu 10 let. 


Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR) 2014 – 2015

Předmětem projektu je shromáždění údajů o výdajích obcí a soukromých subjektů v ČR do oblasti odpadového hospodářství, vypracování metodiky pro hodnocení efektivnosti těchto výdajů ve vztahu k nákladům na jednotlivé dílčí činnosti odpadového hospodářství, poplatky a ceny zařízení a vyhodnocení efektivnosti výdajů vypracovanou metodikou. Dále vytvoření funkčního modelu integrovaného systému nakládání s odpady.

CENIA se od 1. ledna 2012 stala partnerem projektu EnviSec, jehož cílem je rozvinout integrované postupy hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a vyhodnocení z nich plynoucích bezpečnostních rizik.


Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí - CISAŽP (2009-2015)

Výstupy projektu komplexně přispějí k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím elektronizace agend resortu a systematického získávání a vyhodnocování informací.


CORINE 2012 (2013-2014)

Vytvoření databáze CORINE Land Cover pro rok 2012 a změnové vrstvy mezi roky 2006 - 2012

smeSpire (2012-2014)

Budování tržních příležitostí malých a středních podniků (SME) prostřednictvím INSPIRE


Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody/ ETC on Inland, Costal and Marine Waters (2011-2013)

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM) je jedním z pěti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a je jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody.


SIRIUS - Systém integrace a řízení informací v oblasti technické ochrany životního prostředí a jejich napojení na registry státní správy (2010 – 2013)

Cílem projektu je vybudování jednotného komplexního informačního systému pro technickou ochranu životního prostředí.


HELM - Harmonised European Land Monitoring (2011-2013)

Projekt 7. rámcového programu pro vědu a výzkum EU HELM představuje síť organizací napříč Evropou, které mají na starosti monitoring území, s cílem zahájit nebo zlepšit znalosti v oblasti monitoringu území.


Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích (2011 – 2013)

Cílem projektu je stanovit potenciál biomasy využitelný v případě krizových situací při nedostatku fosilních paliv na základě krizových plánů a technických možností energetických zdrojů.


Multimediální ročenka životního prostředí – 2. edice (2010-2013)

Cílem projektu je vytvořit komplexní výukovou pomůcku pro environmentální vzdělávání určenou žákům a učitelům základních a středních škol, ale i další zájemcům o životní prostředí.


NIKM - I. etapa národní inventarizace kontaminovaných míst (2009 – 2012)

Metodika plošné inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst a kategorizace priorit jako podklad pro následnou vlastní inventarizaci na území ČR


SUDPLAN - Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation (2010 -2012)

Vzdělávací nástroj pro podporu udržitelného rozhodování v územním plánování v kontextu adaptace na klimatickou změnu.


GS Soil - Europe (2009 – 2012)

Projekt navrhne zjednodušený přístup k prostorovým půdním datům a jejich interoperabilitu v rámci Evropy.


Archiv geoportál - Vytvoření soustavy geoportálů a datového úložiště v návaznosti na Portál veřejné správy (2010-2012)

Vytvoření geoportálu a datového skladu pro garantovaná rastrová data z dálkového průzkumu Země.


ENVIPROFESE - Komplexní profesní vzdělávání zaměstnanců CENIA pro zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků (2010-2012)

Projekt je zaměřen na podporu komplexního rozvoje odborných teoretických i praktických znalostí zaměstnanců CENIA včetně prohlubování jazykových znalostí a manažerských dovedností.


Nástroje a integrovaný přístup k výměně a zpřístupnění informací sítě VKIS
(2007 – 2011)

Zpřístupnění služeb sítě informačních středisek a knihoven v resortu životního prostředí formou integrované elektronické knihovny.


European Topic Centre on Water 2007-2010 - Evropské tematické středisko pro vodu (2007-2010)

Evropské tematické středisko pro vodu (ETC/W) je zřízeno Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) za účelem realizace úkolů vyplývajících z implementace strategie EEA v oblasti vody a vodního hospodářství.


Hodnoticí centrum II – scénáře a výhledy (2009)

Projekt z evropského programu Transition Facility posiluje kapacity CENIA v tvorbě scénářů a výhledů životního prostředí.


Hodnoticí centrum I (2008)

Vytvoření odborné kapacity v oblasti komplexního hodnocení stavu životního prostředí a její organizační a procesní zakotvení v rámci CENIA i celého resortu životního prostředí.


Metodika a analýza potenciálu biomasy pro ČR (2007 – 2010)

Výzkum potenciálu jednotlivých plodin podle jejich ekonomické dostupnosti a důsledné zmapování potenciálu biomasy v ČR.


CORINE Land Cover 2006 (2007-2008)

V roce 2006 se projekt CORINE Land Cover stal součástí evropského projektu GMES (Global Monitoring for Environment and Security). V rámci jedné části projektu – GMES Fast Track Service on Land Monitoring a ve spolupráci s MŽP, proběhla aktualizace databáze CORINE k referenčnímu roku 2006. Výsledná databáze pokryvu CLC2006 a změnová databáze mezi lety 2000 a 2006 jsou již k dispozici.


ACT CLEAN - Access to Technology and Know-how in Cleaner Production in Central Europe (2008-2011)

Podpora a propagace strategie čistší produkce, ekoinovací, využívání nejlepších dostupných technologií a efektivních výrobních postupů zejména v malých a středních podnicích.


OneGeology - Europe (2008 – 2010)

Projekt navrhne zjednodušení přístupu k prostorovým geologickým datům a zajistí jejich interoperabilitu v rámci Evropy.


Vytvoření podmínek pro efektivnější využívání ekonomických nástrojů (2008-2010)

Podklady informačního a analytického charakteru pro efektivnější využívání ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí.


Modelování a scénáře v životním prostředí (2008 – 2010)

Projekt vytváří základnu pro tvorbu scénářů stavu a vývoje životního prostředí včetně faktorů životní prostředí ovlivňujících.


Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR (2008 – 2010)

Vytvoření informační infrastruktury v působnosti resortu MŽP zaměřené na identifikaci zdrojů znalostí ve správních a legislativních činnostech ve vazbě na problematiku životního prostředí.


Portál – informace v oblasti odpadového hospodářství (2009 – 2010)

Vytvoření plnohodnotného a průběžně aktualizovaného informačního portálu o odpadovém hospodářství, který poskytne uživatelům nejen statistická data za jednotlivé ohlašovací roky, ale bude také pomůckou všem při nakládání s odpady.


Zlepšení sběru dat o nakládání s odpady (2009)

Půlroční česko-slovenský projekt z programu Transition Facility řeší jak lépe sbírat, ověřovat a hodnotit data o nakládání s odpady.


NESIS - Network to Enhance an European Environmental Shared and Interoperable Information Systém (2008 - 2010)

Mezinárodní projekt pro vybudování sítě pro zvýšení kvality evropského systému sdílení informací o životním prostředí.


Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu - Partnership for Sustainable Consumption and Production (2006 – 2008)

Pomocí metodiky Hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby jsou navrhována taková opatření, která organizaci přinesou pozitivní efekt ekonomický, environmentální a také sociální.


Multimediální ročenka životního prostředí (2006 - 2008)

Metodická výuková pomůcka ICT pro průřezovou výchovu k udržitelnému vývoji pro žáky i učitele základních a středních škol.


Posílení účinnosti státní správy při technické ochraně životního prostředí (2007 – 2008)

Vytvoření informační nadstavby propojující stávající tematicky a technologicky různorodé databáze z oblasti technické ochrany životního prostředí, které jsou spravovány v resortu ministerstva životního prostředí, vytvoření jednotného portálu přístupu k těmto informacím všem složkám resortu, státní a veřejné správy, příp. veřejnosti s odpovídajícím technologickým zázemím (software, aplikační podpora, hardware).