další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » PROJEKTY CENIA

Aktuální projekty


ENI East (2017 - 2019)

Pořádání školení a seminářů zaměřených na správu a publikaci environmentálních dat určených pro pracovníky veřejné správy z Ukrajiny, Běloruska, Arménie, Azerbájdžánu a Gruzie. Součástí školení jsou návštěvy expertů působících v síti EIONET v institucích cílových zemí, které jsou odpovědné za tvorbu politik životního prostředí, včetně sběru a publikace environmentálních dat.


Copernicus Land Monitoring services – NRCs LC Copernicus supporting activities for period 2017-2021 (CLMS)

Cílem projektu je tvorba, verifikace a zpřesnění produktů panevropské a lokální komponenty Služby Copernicus pro monitorování území (Copernicus Land Monitoring Service). Většina výstupů bude sloužit jako podklad pro tvorbu zprávy Evropské agentury pro životní prostředí SOER 2020.


NIKM – II. etapa národní inventarizace kontaminovaných míst (2018 – 2021)

Projekt zinventarizuje a vyhodnotí informace o kontaminovaných místech na území ČR. Výstupem inventarizace bude naplněná databáze kontaminovaných míst, v níž bude mít každá lokalita záznam s prioritou. Cílem je co nejúplnější podchycení a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celého státu.


Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region (ATTRACTIVE DANUBE; 2017-2019)

Hlavním cílem projektu je posílit řízení regionů na všech úrovních veřejné správy včetně té nadnárodní a odborných kapacit v oblasti plánování územního rozvoje. Každé území má svůj specifický potenciál, který mu může pomoci obstát v konkurenčním prostředí ostatních regionů. Správně nastavená politika a tzv. dobré vládnutí umožní vytvořit podmínky pro maximální využití tohoto potenciálu pro další rozvoj regionu a tím i zvýšení atraktivity území pro jeho obyvatele, návštěvníky a podnikatele.


EMAS as a Nest to Help and Nurture the Circular Economy (ENHANCE; 2017-2020)

Náplní projektu je identifikace a výměna osvědčených postupů na úrovni národních a regionálních politik v oblasti dobrovolných nástrojů a sdílení metod, které jsou v rámci nich uplatňovány. Cílem je podpora a zvýšení počtu registrací v programu EMAS a integrace EMAS do klíčových legislativních předpisů a strategických dokumentů regionální i národní politiky na území jednotlivých států EU.


Komplexní posuzování důsledků průmyslových výrob na vodní útvary (2016-2017)

Cílem řešení projektu je vypracovat metodiku pro komplexní posuzování důsledků přenosů znečištění z průmyslových výrob na vodní útvary v oblasti integrované prevence (IPPC).


Evropské tematické středisko pro odpady a materiály v zelené ekonomii/ETC on Waste and Materials in a Green Economy (2014-2018)

Evropské tematické středisko pro odpady a materiály v zelené ekonomii (ETC/WMGE) je jedním z tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). Středisko podporuje činnost EEA v následujících oblastech: management odpadů, prevence vzniku odpadů, účinné využívání zdrojů a materiálů, sektorová integrace a zelená ekonomie, udržitelná spotřeba a výroba a chemické látky a odpady.


Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody/ETC on Inland, Coastal and Marine Waters (2014-2018)

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM) je jedním z šesti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a je jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody


.