další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

SUDPLAN - Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation (2010 -2012)

 

Projekt je financován ze 7. Rámcového programu Evropské komise a kofinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projektu potrvá tři roky (2010 – 2012).

Projekt SUDPLAN je zaměřen na vytvoření a pilotní ověření modelovacího nástroje určeného k podpoře udržitelného územního rozvoje měst. Projekt má technické zaměření a má prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT) přispět k ochraně zdraví lidí, kvality života a investic do infrastruktury a veřejných služeb ve městech v situaci měnícího se klimatu a umožnit se tak na klimatickou změnu adaptovat. Součástí řešení projektu je vytvoření a validace modelů umožňujících budoucí projekci kvality ovzduší a hydrologických poměrů, jako jsou např. průtoky v řekách nebo vlhkostní parametry půdy. Modely kvality ovzduší a odtokových poměrů jsou propojeny s globálními cirkulačními modely (GCM), které simulují změny klimatu v budoucnosti. V rámci projektu SUDPLAN vzniká rovněž grafické uživatelské rozhraní, které zpřístupní výsledky projektu širším cílovým skupinám.

Kvalita ovzduší má úzkou vazbu na vývoj socioekonomických podmínek v území, jako je stěhování obyvatelstva, rozvoj dopravní infrastruktury a intenzity dopravy i zaměření hospodářství daného regionu, které se odráží do velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Hydrologické podmínky, jejichž vývoj bude ovlivněn klimatickou změnou, jsou významným faktorem zemědělského hospodaření, konkrétně výnosů zemědělských plodin a ve svém důsledku i ekonomické situace ekonomických subjektů, které v zemědělství působí. Uvedené souvislosti na příkladu pražské aglomerace, tj. území hl. města Prahy a části Středočeského kraje se snaží popsat Český regionální pilot, který je jednou ze čtyř pilotních aplikací projektu SUDPLAN.

Další případové studie (národní piloty) projektu SUDPLAN jsou zaměřeny na vazbu kvality ovzduší a dopravních opatření ve Stockholmu, zvládání přívalových srážek ve Wuppertalu a nakládáním s odpadními vodami v Linci. Tyto pilotní aplikace, včetně našeho regionálního pilotu, mají demonstrovat potenciál modelovacího systému SUDPLAN v územním rozvoji a podpoře strategického rozhodování.

Koncovými uživateli  SUDPLANu jsou pracovníci veřejné správy na centrální i regionální úrovni, urbanisté, územní plánovači, dopravní plánovači i širší veřejnost. Ti mohou přímo se systémem pracovat, nebo využívat již získané výsledky, které jim nabídne agentura CENIA, která bude SUDPLAN systém spravovat.

Dimenzování městské infrastruktury je obvykle založeno na statistických výpočtech z historických dat - časových řad. Jako příklad může být provedeno vyčíslení maximálního průtoku řeky v průběhu 100 let, identifikování nejvíce intenzivních srážek vyskytujících se ve stejném období nebo kriticky vysoké hodnoty znečištění ovzduší.

Předpokládané zvýšení teploty a  změny v úrovni znečištění ovzduší a srážek reprezentované vývojem průměrných hodnot i územní a časovou variabilitou těchto ukazatelů, , vyzývají k novému statistickému hodnocení podmínek pro rozvoj měst na základě předpokládaných klimatických scénářů až do roku 2050. Nástroje SUDPLANu umožní urbanistům, aby zahrnuly takové analýzy efektivním způsobem.

SUDPLAN bude poskytovat klimatické scénáře až do roku 2100 pocházející z globálních klimatických modelů, pro které bude proveden downscaling (zpřesnění) pro regionální úroveň.  SUDPLAN má ambici být v souladu se stávající infrastrukturou podporou vznikajícímu SISE (jednotný informační prostor v Evropě pro životní prostředí). Dnes existuje mnoho autonomních aplikací se zaměřením na záplavy, odtokové poměry a kvalitu ovzduší. Některé nástroje berou rovněž v úvahu  hodnocení rizik spojených s měnícím se klimatem, nejsou však dostatečně flexibilní vzhledem k postupujícím klimatickým změnám.

Podrobnější informace o projektu naleznete na projektových stránkách http://www.sudplan.eu, případně můžete kontaktovat zástupce projektového týmu prostřednictvím e-mailu uvedeného níže.

 

Kontakt:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10

Mgr. Jan Mertl: jan.mertl@cenia.cz, tel. 267 225 205