další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zpětný odběr některých výrobků a Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu

Zpětný odběr některých výrobků a Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu

Povinnost zpětného odběru a odděleného sběru některých výrobků je upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech).

Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání (povinná osoba), která výrobky uvedené níže uvádí na trh, a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za vykazované období vyrobí nebo doveze. Povinnost zpětného odběru se vztahuje dle zákona o odpadech:

    ◦ dle § 30 a § 31a až § 31r na baterie a akumulátory,

    ◦ dle odst. 1 § 38 na zpětný odběr některých výrobků:

a)     výbojky a zářivky (jsou řešeny v rámci zpětného odběru a odděleného sběru elektrických a elektronických zařízení v rámci skupiny elektrozařízení č. 5),

b)     pneumatiky  ,

c)     elektrozařízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)].

Ohlašovací povinnosti

Výrobci a povinné osoby jsou povinny zpracovávat roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok a zasílat ji Ministerstvu životního prostředí (MŽP) elektronicky prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) do 31. 3. následujícího roku.

Oleje

Dle aktuálního znění zákona o odpadech se písmeno a) § 38 zrušuje (tj. oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků.)

„Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru“ dle přílohy č. 19 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady se zpracovává naposledy za ohlašovaný rok 2014.

Pneumatiky

Povinné osoby plní své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik, informování konečného uživatele a zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru dle § 38a až § 38h zákona o odpadech.

Podle § 38a odst. 3 plní povinné osoby své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik:

a)     v individuálním systému, a to samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady;

b)     v kolektivním systému, a to uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik (dále jen „smlouva o společném plnění“) s právnickou osobou oprávněnou k provozování kolektivního systému podle § 38c (dále jen „provozovatel systému“).

Aktuální informace k podání „Roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru pneumatik“ jsou uvedeny na webových stránkách MŽP.

Dne 1. 1. 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik (vyhláška č. 465/2013 Sb.).

„Vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik“ je stanoven vyhláškou č. 465/2013 Sb., v příloze č. 1. Bližší informace k zápisu povinných osob dle výše uvedeného paragrafu jsou zveřejněny na webových stránkách MŽP.

Dle § 38b zpřístupňuje MŽP na portálu veřejné správy aktuální Seznam povinných osob.

Vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik nabyla účinnosti dne 1. 10. 2015. Tato vyhláška stanovuje vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik, vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému, obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok, podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru pneumatik a podmínky financování zpětného odběru pneumatik a nakládání s odpadními pneumatikami při kolektivním plnění povinností.

Poprvé se použije příloha č. 3 pro zpracování roční zprávy o pneumatikách za kalendářní rok 2016. Výrobci pneumatik tedy budou zasílat „Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik“ od roku 2017.

Baterie a akumulátory

Povinnosti pro výrobce baterií a akumulátorů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 170/2010 Sb.).

V roce 2015 nová vyhláška č. 212/2015 Sb., mění vyhlášku č. 170/2010 Sb. – konkrétně se jedná o změny v příloze č. 3 k vyhlášce č. 170/2010 Sb. (Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů). Od 1. 1. 2016, kdy novela nabývá účinnosti, bude nutné vést průběžně vlastní evidenci sběru baterií a akumulátorů rozšířenou podle elektrochemického typu jako podklad pro roční zprávu. Poprvé se použije pro zpracování roční zprávy o bateriích a akumulátorech za kalendářní rok 2016. Výrobci baterií a akumulátorů tedy budou od roku 2017 zasílat „Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru baterií a akumulátorů“ dle novelizace, elektronicky prostřednictvím systému ISPOP. Aktuální informace k podání roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátor naleznete na webových stránkách MŽP.

Další povinnost mají zpracovatelé baterií a akumulátorů dle Nařízení Komise (EU) č. 493/2012 ze dne 11. 6. 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů. Zpracovatelé baterií a akumulátorů mají povinnost zasílat požadované údaje MŽP každoročně do 30. 4. a to ve formě „Zprávy o recyklační účinnosti procesu recyklace baterií“. V návaznosti na tuto povinnost ministerstvo zpracovalo formuláře, které je možné stáhnout a vyplnit na webových stránkách MŽP. Vyplněné formuláře se zasílají na ministerstvo prostřednictvím datové schránky.

Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu

Povinnosti pro výrobce elektrozařízení vyplývají ze zákona o odpadech v platném znění a vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady v platném znění (vyhláška č. 352/2005 Sb.).

Dle § 37s zákona o odpadech zřídilo MŽP v roce 2015 na svých webových stránkách informačním systémem veřejné správy Registr míst zpětného odběru (Registr), který bude sloužit k vedení údajů o místech zpětného odběru. Výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnostech bude povinen vkládat dálkovým přístupem do Registru údaje uvedené v § 37s odst. 3 zákona o odpadech.

Ustanovení § 7 vyhlášky č. 352/2005 Sb. definuje změny ve způsobu evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu a § 11 změny ve způsobu vedení průběžné evidence a způsobu ohlašování elektroodpadů. Změny jsou platné pro ohlašovací povinnosti za rok 2015 (tj. od roku 2016).

Dle zákona o odpadech § 37k odst. 1 je povinen výrobce elektrozařízení zajistit zpětný odběr pro elektrozařízení pocházejícího z domácností. Pro elektroodpad nepocházející z domácností výrobce elektrozařízení zajistí jeho oddělený sběr.

I.         Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení

Zpětným odběrem elektrozařízení se dle § 37g rozumí odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném.

Zajištění zpětného odběru mohou výrobci splnit několika způsoby:

a)     Individuální plnění povinností – každý výrobce plní své povinnosti individuálně, podává návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení (jeho vzor je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o elektrozařízeních a elektroodpadech). Následně pak povinná osoba na vlastní náklady provozuje místa zpětného odběru či odděleného sběru elektrozařízení a zajistí nakládání v souladu s § 37m zákona o odpadech.

b)     Solidární plnění povinností – tento systém vytváří a provozuje více výrobců, kteří podávají návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení (příloha č. 2 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) a společně plní povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru. Výrobci v tomto případě mohou zasílat pouze jednu Roční zprávu, která obsahuje souhrnné údaje těchto výrobců.

c)     Plnění povinností prostřednictvím kolektivních systémů – výrobci se zapisují do kolektivních systémů, které za ně na základě smlouvy plní povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru. Výrobci odvádí poplatky kolektivnímu systému, který za ně zajišťuje provoz sítě míst zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadů, zajišťuje nakládání s odpadem tak, aby byly splněny požadavky dané v § 37m zákona o odpadech a podává za výrobce roční zprávu. Zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení za výrobce provádí kolektivní systém.

Návrh na zápis do Seznamu provádí oprávněné osoby dle § 37i zákona o odpadech v listinné nebo elektronické podobě či pouze v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky MŽP.

Osoba zapsaná v Seznamu může dle § 37i odst. 5 provádět on-line změny údajů podle odst. 3 § 37i. Změny se týkají informací o výrobcích elektrozařízení, pověřených zástupcích, zahraničních výrobcích, o způsobu plnění povinností v oblasti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů. Za výrobce elektrozařízení, za kterého plní povinnosti kolektivní systém, vkládá údaje do Seznamu tento kolektivní systém.

Zpětný odběr elektrozařízení probíhá v následujících krocích:

 

II.        Oddělený sběr elektroodpadu

Odděleným sběrem elektroodpadu se dle § 37g rozumí odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů v místě odděleného sběru. Tato elektrozařízení se stávají po skončení životnosti ihned odpadem a musí být s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Pro zpracovatele elektroodpadu se vztahují povinnosti vyplývající z § 37l zákona o odpadech.

Evidence ročních zpráv a hlášení

Pro vyplnění evidence Ročních zpráv o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu dle přílohy č. 4 a Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 8 lze použít návod pro vyplnění evidence.

Pokyny pro aktuální vedení a zasílání evidence elektroodpadů lze najít také ve „Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí týkající se ročních zpráv o plnění povinností výrobců elektrozařízení a zpracovatelů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech („zákon o odpadech) a vedení evidence při nakládání s vozidly s ukončenou životností podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady („vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady“)“.

Další informace o problematice zpětného odběru je možné nalézt na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Pro více informací využijte systém EnviHELP.