další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Evidence zařízení obsahujících PCB a POP´s

Polychlorované bifenyly (PCB) a perzistentní organické látky (POP's) jsou chemicky stálé, tepelně odolné, přilnavé a nehořlavé látky. Tyto látky jsou škodlivé jak pro životní prostředí, tak pro lidský organismus. Za největší riziko se považují karcinogenní vlastnosti. Velice špatně se rozkládají a jejich vylučování z organismu je velice pomalé.

Z těchto důvodů se začaly tyto látky kontrolovat a sledovat jejich tok v životním prostředí i bezprostřední blízkosti člověka. Jejich kontrola je uzákoněna v legislativě nejen České republiky, ale také Evropské unie.

Od května 2011 oddělení odpadového hospodářství CENIA má za úkol zajistit:

·        vedení databáze zařízení s obsahem PCB podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech)

·        příjem a zpracování hlášení v této oblasti

Legislativa k evidenci zařízení obsahujících PCB a POP's:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

Metodický pokyn k odběru vzorků z "maloolejových vypínačů" vysokého napětí za účelem inventarizace zařízení s PCB dle § 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (MP OODP MŽP č. 7, Věstník MŽP č. 10/2002)

Metodický pokyn pro shromažďování a skladování zařízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB a pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenylů) (MP OODP MŽP č. 2, Věstník MŽP č. 2/2006)

Metodický pokyn pro využití směsných vzorků provozních kapalin ze stykových transformátorů (tlumivek) instalovaných na kolejových úsecích pro analytické prokazování nepřítomnosti PCB a za účelem inventarizace PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB podle §§ 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, (Metodický pokyn pro stanovení PCB ve směsných vzorcích ze stykových transformátorů) (MP OODP MŽP č. 7, Věstník MŽP č. 4/2008)

Metodický pokyn o postupu při evidenci a prokazování nepřítomnosti PCB v hermeticky uzavřených elektrických zařízeních ve smyslu § 26 a § 27 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

Osoby (podnikatelé), které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) zákona o odpadech nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. e) zákona o odpadech, nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) zákona o odpadech nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1 zákona o odpadech, jsou povinny vést samostatně evidenci o tomto zařízení, PCB a odpadech perzistentních organických znečišťujících látek v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 384/2001 Sb., a oznámit tuto skutečnost ministerstvu.

V roce 2014 došlo k úpravě zadávání registračního čísla ve formuláři, na kterém se ohlašují PCB látky. Na následujícím odkazu naleznete výběr registračního čísla „Evidenčního listu pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb.“ podle způsobu prokázání (ne)přítomnosti PCB v zařízeních, která podléhají evidenci. 

Zadávání registračního čísla věnujte zvýšenou pozornost!

Od 1.1.2016 platí pro provozovatele lehce kontaminovaných zařízení (dále jen „LKZ“) povinnost vést samostatně evidenci o těchto zařízeních (podle § 39 odst. 8) a zaslat tuto evidenci ministerstvu do 30.6.2016 (viz zákon č. 223/2015 Sb., o odpadech Čl. II Přechodná ustanovení).

Oznámení o provozování nebo vlastnictví zařízení obsahující PCB se uskutečňuje prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

Po zaregistrování a přihlášení na Váš uživatelský účet ISPOP, zde naleznete tzv. „Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. 8 zákona o odpadech a zařízeních, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. 7 zákona o odpadech; § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2 (ve zkratce F_ODP_PCB).“

V případě, že se změnil vlastník, provozovatel popř. jiné skutečnosti podle § 39 odst. 8 a 9, podává se „Hlášení o změně“.

Zařízení obsahujících PCB a nepodléhajících evidenci, tzv. malá zařízení

Ve Věstníku MŽP č. 12/2008 je uvedeno Sdělení odboru odpadů MŽP ke zpracování seznamů zařízení obsahujících PCB, která nepodléhají evidenci.

Toto sdělení slouží ke sjednocení postupu v období do vydání novely vyhlášky č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanýmibifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), která na základě zmocnění § 27 odst. 10 písm. e) zákona stanoví náležitosti seznamů zařízení obsahující PCB a nepodléhající evidenci, tzv. malá zařízení.

Sdělení je určeno:

Vlastníkům, popřípadě provozovatelům zařízení obsahujících PCB a nepodléhajících evidenci.

Jedná se o zařízení podle § 26 písm. b) zákona, obsahující méně než 5 litrů kapalin s obsahem PCB, přičemž toto sdělení je určeno všem, jejichž zařízení PCB obsahují, ať již byl tento fakt zjištěn jakkoli (např. ze štítku, od výrobce, prohlášením vlastníka nebo provozovatele atd.).

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, v § 27 odst. 9 určuje fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám, které jsou vlastníky, popřípadě provozovateli zařízení obsahujících PCB, která nepodléhají evidenci, povinnost vypracovat seznamy těchto zařízení, stanovit časové lhůty pro vyřazení těchto zařízení z užívání a pro jejich odstranění, předat vyhotovené seznamy ministerstvu a postupovat podle nich.

Organizační pokyny:

Tyto seznamy budou předkládány na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 1.a. tohoto sdělení.

Podrobný návod na vyplnění je uveden v příloze č. 1.b. tohoto sdělení.

Formuláře ve formátu MS Excel a návody na jejich vyplnění ve formátu MS Word jsou umístěny ke stažení na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Formulář a návod jsou k dispozici na těchto odkazech:

·Příloha č. 1.a. – SEZNAM zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b) zákona), která nepodléhají evidenci, podle § 27 odst. 9 zákona

·Příloha č. 1.b. – Způsob vyplňování formuláře „SEZNAM zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b) zákona), která nepodléhají evidenci, podle § 27 odst. 9 zákona“

Formuláře vyplněné v souladu s návodem se zpracovávají a zasílají pouze v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu evidencepcb@cenia.cz.

Evidují a ohlašují se tyto změny

1. Změna vlastníka (držitele) evidovaného zařízení nebo PCB

2. Změna provozovatele evidovaného zařízení

Pro ohlášení výše uvedených evidovaných změn vlastníka či provozovatele použijte tento formulář:

Hlášení o změně vlastnických vztahů a změně provozovatele pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. 8 zákona a zařízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. 7 zákona - Evidování změn.

Změny podle bodu 1. a 2. se zasílají elektronicky na e-mail: evidencepcb@cenia.cz.

3. Změna umístění zařízení nebo PCB

Použijte základní Evidenční list, kde se staré údaje přepíší na nové a opravené hlášení se opět pošle přes www.ispop.cz k ověření na CENIA.

Kontakt:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10

E-mail: evidencepcb@cenia.cz

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na EnviHELP.