další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Informační systém odpadového hospodářství

Informační systém odpadového hospodářství je ucelený a celostátní databázový informační systém obsahující data ohlašovaná na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění. Samotný systém vznikl již v roce 2001. Tehdy ho pro Ministerstvo životního prostředí provozoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Centrum pro hospodaření s odpady (VÚV T.G.M., v.v.i. – CeHO), který je rovněž vlastníkem údajů o produkci a nakládání s odpady z let 1994 – 2001 (Informační systém o odpadech (ISO)). Ohlašovacím rokem 2007 přešla správa informačního systému na CENIA.

Postupným vývojem dosáhl informační systém stávající podoby, kdy jsou zpracovávána téměř všechna ohlašovaná data na základě výše zmíněných zákonů a jejich prováděcích právních předpisů.

Pro veřejnost jsou přístupné:

·    Veřejný informační systém odpadového hospodářství (VISOH), který disponuje agregovanými daty o produkci a nakládání s odpady od roku 2002 do současnosti (přístup slouží především pro odbornou veřejnost s orientací v platných právních předpisech z oboru odpadového hospodářství),

·      Seznam výrobců elektrozařízení,

·      Registr míst zpětného odběru elektrozařízení a

·      Modul Autovraky, jehož součástí je Veřejný přehled zařízení MA ISOH, který obsahuje seznam zařízení ke sběru a zpracování autovraků s platným souhlasem k provozování.

Ohlašování a zpracování dat o produkci a nakládání s odpady

Původci odpadů, kteří nakládali v ohlašovacím roce s více než 100 kilogramy nebezpečného odpadu nebo s více než 100 tunami ostatního odpadu, a oprávněné osoby, které v kalendářním roce nakládaly s odpady, mají povinnost podle § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zaslat úplné a pravdivé informace o produkci a nakládání s odpady do 15. února obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) nebo správnímu obvodu Prahy (SOP) v platném datovém standardu prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), přes který jsou plněny téměř všechny ohlašovací povinnosti z oblasti odpadového hospodářství.

ORP provede kontrolu všech doručených hlášení podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb., a přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., a společně s hlášením o vydaných souhlasech a dalších rozhodnutích podle přílohy č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., zašle elektronicky soubor dat za celé ORP na příslušný krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí a CENIA nejpozději do 15. dubna (viz schéma). Zvláštní případ nastává v Praze, kde jednotlivé SOP svá ověřená hlášení vkládají do informačního systému Magistrátu hlavního města Prahy, kde následně vytvoří jednotný soubor, který je elektronicky exportován na MŽP a CENIA.

Schéma zpracování dat o produkci a nakládání s odpady

Doručená hlášení z ORP a Magistrátu hlavního města Prahy jsou postupně importována do Informačního systému odpadového hospodářství, kde probíhá celorepubliková kontrola. Z finální dat se každoročně vyhodnocují indikátory Plánu odpadového hospodářství. Jejich hlavním cílem je poskytování informací o stavu a vývoji v dané oblasti a sledování těchto základních cílů:

·        zjistit problém a poskytnout pomoc při návrhu strategických dokumentů,

·        zajistit pomoc při formulaci strategických cílů,

·        sledovat vývoj v jednotlivých oblastech nakládání s odpady,

·        monitorovat dopad přijatých opatření a aplikovaných strategií.

Pro zajištění jednotného vyhodnocování indikátorů za celou Českou republiku a jednotlivé kraje, podle platné legislativy, slouží dokument Zpracování matematického vyjádření výpočtu „soustavy indikátorů OH“, na základě kterého jsou zpracována data a níže uvedené publikace o odpadovém hospodářství.

Zajímavé odkazy:

1. Zpráva o životním prostředí České republiky 2014

2. Podrobnější verze indikátorů Zprávy o životním prostředí ČR 2012 se zdrojovými daty:

         Celková produkce odpadů

         Produkce a nakládání s komunálním odpadem

         Struktura nakládání s odpady

3. Syntéza stavu životního prostředí v krajích České republiky v roce 2010

4. Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

5. Produkce odpadů v krajích České republiky, 2009 – 2014 (PDF) a Produkce jednotlivých skupin odpadů v krajích České republiky, 2014 (PDF)

6. Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady VISOH – přístup pro širokou a odbornou veřejnost

7. Informace o produkci a nakládání s odpady ALLISOH – autorizovaný přístup pro pracovníky státní správy

8. Orientační přepočtová tabulka množství odpadů

9. Evidence a ohlašování

10. Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených odpadů, které vydaly krajské úřady na území České republiky: Seznamy oprávněných osob k nakládání s odpady jednotlivých krajských úřadů byly nahrazeny centrálním Registrem zařízení. Registr je dostupný v aplikaci ISOH na webových stránkách isoh.mzp.cz.

11. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP

 

Pro více informací použijte, prosím, aplikaci EnviHELP!