další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Modul Autovraky ISOH

Modul Autovraky ISOH

Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství (MA ISOH) je on-line informační systém pro evidenci vybraných autovraků a vychází z požadavků vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky v platném znění. Do informačního systému lze nahlédnout a zkontrolovat, zdali je vozidlo nebo potvrzení, které zpracovatel autovraků vydal, evidováno v databázi ekologicky odstraněných vozidel. Vyhledávat je možné podle IČPS (identifikační číslo potvrzení v systému), VIN a RZ. K dispozici je také tzv. „Veřejný přehled zařízení“, který obsahuje seznam zařízení ke sběru/zpracování autovraků s platným souhlasem k provozování. MA ISOH byl spuštěn 1.1.2009, vlastníkem systému je MŽP a provozovatelem CENIA.

Vstup do informačního systému

 

Pro splnění povinnosti provozovatelů zařízení ke sběru/zpracování autovraků zapojením do informačního systému je nutné provést následující kroky:

1. Získat potřebný software

Pro komunikaci se systémem můžete použít freeware nástroj Autovraky, případně je možné využít vhodný komerční software, který splňuje požadavky datového standardu MŽP. Pro ověření kompatibility kontaktujte příslušného výrobce.

Upozornění!

CENIA upozorňuje, že od 3.4.2018 bude ukončena veškerá podpora současné verze freeware Autovraky 5.0.2, který je používán provozovateli zařízení pro sběr a zpracování autovraků při zadávání údajů o autovracích za účelem vydání „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“ a za účelem zasílání údajů o vybraných autovracích do systému MA ISOH.

Od tohoto dne (3.4.2018) nabízí OODP MŽP bezplatně ke stažení dva softwarové produkty pro plnění ohlašovacích povinnosti k zasílání autovraků, které poskytují plně funkční nástroje jako stávající freeware Autovraky 5.0.2 a jsou zároveň vybaveny novými funkcionalitami pro větší komfort uživatelů.

 • První softwarový produkt, který se jmenuje Freeware Autovraky 2.0 je online aplikací (vhodný pro uživatele s menším počtem přijímaných autovraků nebo pro uživatele, kteří fotografie autovraků zasílají zpravidla do 1 dne od převzetí autovraku.).
 • Druhý s názvem Autovraky Desktop Editor je desktopovou aplikací pro OS Windows (vhodnější pro uživatele s větším počtem přijímaných autovraků, protože není omezen množstvím nahrávaných fotografií autovraků).

Oba softwarové produkty jsou ve všech zákonem požadovaných bodech vyhovující a jsou zároveň zastupitelné. Podrobné informace k nově poskytovanému software jsou dostupné na internetových stránkách MŽP.

Nový freeware volitelný v online verzi a desktop verzi:

Odkaz na online aplikaci Freeware Autovraky (verze 2.0).  Tuto verzi není třeba instalovat do počítače, stačí k ní pouze aktuální verze webových prohlížečů (např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer)

Stáhnout program Autovraky Desktop Editor

2. Získat přístupové údaje do systému

 • Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele zařízení ke sběru/zpracování vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru/zpracování vybraných autovraků získal od příslušného krajského úřadu povolení k provozu zařízení. Přihlašovací údaje jsou od 1.1.2009 distribuovány prostřednictvím sítě přepážek Czech POINT. Postup pro získání přístupových údajů je následující:
 • Pokud Vaše zařízení nenaleznete ve Veřejném přehledu zařízení MA ISOH ani poté, co rozhodnutí o vydaném souhlasu k provozování zařízení nabylo právní moci, kontaktujte příslušného pracovníka krajského úřadu, který Vám rozhodnutí vydal a požádejte o zadání Vašeho zařízení do MA ISOH.
 • Vyhledejte si kontaktní místo Czech POINT.
 • Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
 • Pro vydání přístupu potřebujete předložit následující doklady:
 • identifikace provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, Czech POINT jej na místě vystaví), případně živnostenské oprávnění,
 • identifikace žadatele – platný občanský průkaz,
 • plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři.
 • Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.

3. Přihlášení do systému

Po získání přístupových údajů se můžete prostřednictvím softwaru (viz bod 1.) přihlásit do systému MA ISOH. Při prvním přihlášení budete automaticky požádáni o změnu přiděleného jednorázového přístupového hesla.

Formuláře

 

Často kladené dotazy

 • Postup při evidování autovraků převzatých od firem nebo občanů ze zahraničí

Návrh postupu při evidování autovraků převzatých od firem nebo občanů ze zahraničí v programech Freeware Autovraky 2.0/Autovraky Desktop Editor a při vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky naleznete zde.

 • Postup uživatelů freeware Autovraky 5.0.2 po přechodu na nový freeware od 3.4.2018, kteří potřebující vést přehled historie také o jimi zpracovaných ostatních autovracích

Data o zpracovaných autovracích kategorie „ostatní“ z dosud využívaného programu freeware Autovraky 5.0.2 nelze v současnosti importovat do nového Freeware Autovraky 2.0 ani do Autovraky Desktop Editor. V případě potřeby archivace dosud přijatých ostatních autovraků se doporučuje ponechat si současně i dosud využívaný freeware Autovraky 5.0.2., ve kterém historie přijatých ostatních autovraků tímto programem zůstane zachována. Návod pro správné nastavení oddělovače pro datum

Hlásí-li program Freeware Autovraky 2.0 nebo Autovraky Desktop Editor při vyplňování data platnosti souhlasu chybný formát data, využijte tento návod  pro správné nastavení Vašeho PC.

 • Návod pro podporu nového Freeware Autovraky 2.0 a Autovraky Desktop Editor

Hlásí-li program Freeware Autovraky 2.0 nebo Autovraky Desktop Editor chybovou hlášku kontaktujte pomocí nového nástroje podpory programu přímo dodavatele systému. Návod pro přímou podporu dodavatele systému naleznete zde.

V případě potíží s provozem informačního systému MA ISOH nás můžete v pracovních dnech od 9:30 do 11:30 a od 13:30 do 15:00 kontaktovat na telefonním čísle 267 125 306 nebo na e-mailové adrese autovraky@cenia.cz.

Zajímavé odkazy:

1. Důležité informace, pokyny a doporučení naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí. Ke stažení je zde například stručná příručka k novele vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky či dokument Vybrané ukazatele z Informačního systému odpadového hospodářství Modul autovraky, který obsahuje základní statistická data týkající se autovraků a zpracovatelských zařízení.

2. Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených odpadů, které vydaly krajské úřady na území České republiky: Seznamy oprávněných osob k nakládání s odpady jednotlivých krajských úřadů byly nahrazeny centrálním Registrem zařízení. Registr je dostupný v aplikaci ISOH na webových stránkách https://isoh.mzp.cz/.

3. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

4. Platná legislativa v oblasti ochrany životního prostředí

Pro více informací použijte, prosím, aplikaci EnviHELP !