další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Modul Autovraky ISOH

Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství (MA ISOH) je on-line informační systém pro evidenci vybraných autovraků a vychází z požadavků vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky v platném znění. Do informačního systému lze nahlédnout a zkontrolovat, zdali je vozidlo nebo potvrzení, které zpracovatel autovraků vydal, evidováno v databázi ekologicky odstraněných vozidel. Vyhledávat je možné podle IČPS (identifikační číslo potvrzení v systému), VIN a RZ. K dispozici je také tzv. „Veřejný přehled zařízení“, který obsahuje seznam zařízení ke sběru/zpracování autovraků s platným souhlasem k provozování. MA ISOH byl spuštěn 1.1.2009, vlastníkem systému je MŽP a provozovatelem CENIA.

Vstup do informačního systému

Pro splnění povinnosti provozovatelů zařízení ke sběru/zpracování autovraků zapojením do informačního systému je nutné provést následující kroky:

1. Získat potřebný software

Pro komunikaci se systémem můžete použít freeware nástroj Autovraky, případně je možné využít vhodný komerční software, který splňuje požadavky datového standardu MŽP. Pro ověření kompatibility kontaktujte příslušného výrobce.

Stáhnout program Autovraky (verze 5.0.2)

Upozornění!

Ve stávající verzi freeware Autovraky 5.0.2 dochází v posledních dnech při spuštění k zobrazení informační systémové hlášky ve znění: "Připojujete se ke starší verzi služby MA ISOH. Aktualizujte si svůj klientský program na novou verzi." Tato systémová hláška pouze indikuje změny na systémové platformě databáze MA ISOH a nemá žádný vliv na funkčnost a provoz současné verze freeware Autovraky 5.0.2. Prosíme, neberte na tuto systémovou hlášku zřetel a využívejte nadále freeware Autovraky 5.0.2 bez omezení. Nová verze freeware je v tuto chvíli ve fázi vývoje a její nasazení je plánováno předběžně na konec roku 2017. O dostupnosti nové verze freeware budete s předstihem informováni.

2. Získat přístupové údaje do systému

 • Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele zařízení ke sběru/zpracování vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru/zpracování vybraných autovraků získal od příslušného krajského úřadu povolení k provozu zařízení. Přihlašovací údaje jsou od 1.1.2009 distribuovány prostřednictvím sítě přepážek Czech POINT. Postup pro získání přístupových údajů je následující:
 • Pokud Vaše zařízení nenaleznete ve Veřejném přehledu zařízení MA ISOH ani poté, co rozhodnutí o vydaném souhlasu k provozování zařízení nabylo právní moci, kontaktujte příslušného pracovníka krajského úřadu, který Vám rozhodnutí vydal a požádejte o zadání Vašeho zařízení do MA ISOH.
 • Vyhledejte si kontaktní místo Czech POINT.
 • Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
 • Pro vydání přístupu potřebujete předložit následující doklady:
 • identifikace provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, Czech POINT jej na místě vystaví), případně živnostenské oprávnění,
 • identifikace žadatele – platný občanský průkaz,
 • plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři.
 • Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.

3. Přihlášení do systému

Po získání přístupových údajů se můžete prostřednictvím softwaru (viz bod 1.) přihlásit do systému MA ISOH. Při prvním přihlášení budete automaticky požádáni o změnu přiděleného jednorázového přístupového hesla.

Formuláře

Často kladené dotazy

 • Postup při evidování autovraků převzatých od firem nebo občanů ze zahraničí

Návrh postupu při evidování autovraků převzatých od firem nebo občanů ze zahraničí v programech Autovraky a EVI8 a při vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky naleznete zde.

 • Návod pro správné nastavení oddělovače pro datum

Hlásí-li program Autovraky při vyplňování data platnosti souhlasu chybný formát data, využijte tento návod pro správné nastavení Vašeho PC.

V případě potíží s provozem informačního systému MA ISOH nás můžete v pracovních dnech od 9:30 do 11:30 a od 13:30 do 15:00 kontaktovat na telefonním čísle 267 125 306 nebo na e-mailové adrese autovraky@cenia.cz.

Zajímavé odkazy:
 
1. Důležité informace, pokyny a doporučení naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí. Ke stažení je zde například stručná příručka k novele vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky či dokument Vybrané ukazatele z Informačního systému odpadového hospodářství Modul autovraky, který obsahuje základní statistická data týkající se autovraků a zpracovatelských zařízení.

2. Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených odpadů, které vydaly krajské úřady na území České republiky: Seznamy oprávněných osob k nakládání s odpady jednotlivých krajských úřadů byly nahrazeny centrálním Registrem zařízení. Registr je dostupný v aplikaci ISOH na webových stránkách https://isoh.mzp.cz/.

3. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

4. Platná legislativa v oblasti ochrany životního prostředí

Pro více informací použijte, prosím, aplikaci EnviHELP!