další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (IPPC)

O integrované prevenci

Proces integrované prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) byl implementován do právního řádu České republiky 1. ledna 2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Dne 19. března 2013 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 69/2013 Sb.,  kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., který již zohledňuje požadavky Směrnice EP a Rady č. 2010/75/EU, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).

Cíle a principy:

  • zabránit zvyšování znečišťování životního prostředí používáním preventivních a nápravných opatření
  • zamezit přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé
  • efektivně využívat suroviny, materiály a energii
  • předcházet vzniku odpadů a zabezpečit jejich opětovné využití
  • přijímat opatření nezbytná k předcházení haváriím a omezovat jejich případné následky
  • snižovat administrativní náročnost pro podniky vydáním jednoho integrovaného povolení
  • vyjednávat individuální podmínky povolení pro jednotlivé provozovatele
  • zabezpečovat transparentnost správního řízení při vydávání integrovaného povolení vůči veřejnosti, možnost zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu

Integrovaná prevence je soubor opatření zaměřených na prevenci znečišťování, na snižování emisí do ovzduší, vody a půdy, na omezování vzniku odpadů a na zhodnocování odpadu s cílem dosáhnout vysokou celkovou úroveň ochrany životního prostředí. Technická úroveň zařízení, zejména z pohledu dosahované výše emisí a množství odpadů, materiálové a energetické náročnosti, způsobu a nástrojů environmentálního řízení, se porovnává s nejlepšími dostupnými technikami – BAT (Best Available Techniques). Ty jsou začleněny do evropských referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF), které jsou pro jednotlivé obory zpracovávány a vydávány odbornými institucemi Evropské komise se zastoupením všech členských států.

Schéma procesu integrovaného povolování (PDF, 48 kB)

Graf znázorňuje proces IPPC od podání žádosti o vydání integrovaného povolení žadatele až do doby vydání integrovaného povolení, případně zamítnutí žádosti, povolujícím úřadem.