další instituce resortu ŽP  

Evropskou dopravní síť ohrožuje změna klimatu

Přírodní katastrofy, jako jsou povodně nebo silné bouře, v posledních letech již několikrát způsobily rozsáhlé a významné narušení dopravního systému v EU. Doprava je nezbytným článkem hladkého chodu ekonomiky, a když je mobilita osob, zboží a služeb narušena, nepřímé škody v ekonomice mohou být několikanásobně vyšší, než přímé škody na dopravní infrastruktuře. Jak se klima na Zemi mění, je nutné v zájmu předcházení těchto škod přizpůsobit dopravní systém novým podmínkám, konstatuje zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), věnovaná příkladům dobré praxe adaptačních opatření na změnu klimatu v dopravě v zemích EU. Zpráva uvádí, že nejúčinnější a nákladově efektivní řešení je zohlednit adaptační požadavky již při výstavbě nebo rekonstrukci komunikací, namísto úprav již existující infrastruktury.

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

CENIA zpracovala pro MŽP v pořadí již 23. Statistickou ročenku životního prostředí České republiky. Ročenka vychází periodicky, a to v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Ročenka přináší konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí. V neposlední řadě je čtenáři k dispozici i mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.

Vítězové fotografické soutěže Environment&me Evropské agentury pro životní prostředí

Z téměř 800 příspěvků z 30 evropských zemí soutěže Environment&me, vyhlášené v květnu letošního roku, bylo vybráno pět vítězných snímků. Z České republiky jich do soutěže dorazilo celkem 6. 48 finalistů, ze kterých byli vybíráni vítězové, si můžete prohlédnout zde. Vítězové si odnesou finanční obnos v rozmezí od 500 do 2000 EUR. Řada ze soutěžních fotografií bude zveřejněna i v klíčové publikaci Evropské agentury pro životní prostředíSOER 2015 - zprávě o stavu životního prostředí v Evropě za uplynulých 5 let.

CORINE Land Cover 2012

CENIA zveřejnila nové mapové vrstvy CORINE Land Cover 2012 pro Českou republiku, které jsou součástí služby Copernicus pro monitorování území. Vrstvy jsou přístupné prostřednictvím WMS služby Národního geoportálu INSPIRE (podrobnosti pro připojení WMS služby zde). Služba obsahuje tyto vrstvy: CORINE Land Cover 2012 (CLC12_CZ), CORINE Land Cover2006 – revidovaná (CLC06R_CZ), CORINE Land Cover2006-2012 – změnová (CHA12_CZ). Všechny tyto vrstvy byly také zpřístupněny v e-shopu geoportálu, kde jsou data pro zaregistrované uživatele k dispozici ke stažení ve formátu SHP zcela zdarma.

Doprava poškozuje životní prostředí v Evropě, další kroky jsou nezbytné

Dopravní sektor je nadále příčinou zhoršené kvality ovzduší a nadměrné hlukové zátěže na řadě míst evropského kontinentu, zejména ve velkých městech. Doprava je i významným zdrojem emisí skleníkových plynů. Opatření v dopravě jsou proto klíčová pro další zlepšování životního prostředí v EU, konstatuje zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která je součástí pravidelné edice zpráv hodnotící vliv dopravy na životní prostředí (Transport and Environment Reporting Mechanism, TERM). Dle EEA je nejvýznamnější příčinou poškozování životního prostředí dálková osobní a nákladní doprava.

Výrobci automobilů plní s předstihem limity pro emise CO2

Téměř všichni výrobci osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel prodávající svá vozidla v zemích EU aktuálně plní nebo úspěšně směřují k splnění limitů pro emise CO2 stanovených k roku 2015. Pokles produkce emisí indikuje zvyšování energetické efektivnosti nových vozidel a tím i pokles průměrné spotřeby paliva. V případě osobních automobilů poklesly emise v meziročním srovnání v roce 2013 o 4,1 % (5,5 g CO2/km), což je nejvyšší meziroční pokles od roku 2009, kdy vstoupila v platnost legislativa upravující emise CO2 z nových osobních automobilů, konstatuje právě vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2015

Dne 1. 12. 2014 byla po provozní odstávce spuštěna nová verze Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností - ISPOP. Během odstávky došlo mimo jiné k úspěšnému nasazení nové verze aplikace ISPOP, která díky výrazným grafickým změnám nabídne uživatelům příjemnější prostředí nejen v oblasti stažení formuláře, ale napříč celou aplikací. Pro registrované uživatele budou od 1. 1. 2015 v účtech ISPOP k dispozici nové verze PDF formulářů pro ohlašování v roce 2015.  Více na www.ispop.cz .

Jak se daří životnímu prostředí od listopadu 1989 a o čem píše Zpráva o životním prostředí za rok 2013

Vládou schválená Zpráva o životním prostředí za rok 2013[1] je mírně optimistická. Konstatuje, že stav životního prostředí ČR se mírně zlepšil, protože klesají zátěže životního prostředí. Příroda se stále vzpamatovává ze znečištěného prostředí před rokem 1989, kdy Československo patřilo do tzv. Černého trojúhelníku. Pro srovnání vývoje situace životního prostředí za posledních 25 let přinášíme i speciální přílohu s analýzami jednotlivých oblastí životního prostředí v ČR. Už podeváté Zprávu o životním prostředí zpracovala CENIA, a to ve spolupráci s dalšími resortními i mimoresortními institucemi.

EU směřuje k naplnění klimaticko-energetických cílů roku 2020

Evropská unie je na dobré cestě k splnění stanovených cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, růstu využívání obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické efektivnosti, které jsou stanoveny k roku 2020. Splnění dlouhodobých, podstatně ambicióznějších klimaticko-energetických cílů, vztahujícím se k rokům 2030 a 2050, je však při pokračování dosavadní trajektorie vývoje a pouze zachování stávajících opatření značně nejisté, uvádí publikace Evropské agentury pro životní prostředí Trends and projections in Europe 2014, která hodnotí trendy a projekce emisí skleníkových plynů a energetických ukazatelů v zemích EU.

Výroba a spotřeba v EU vyžaduje zásadní změnu

Výroba a spotřeba v zemích EU má rozsáhlé negativní dopady na životní prostředí i za hranicemi EU28. Současné vzorce výroby a spotřeby je proto třeba v zájmu zachování trvalé udržitelnosti evropské ekonomiky zásadně přehodnotit. Přechodem k tzv. zelené ekonomice, se zaměřením na globální environmentální dopady výroby a spotřeby v EU, se zabývá zpráva Environmental indicator report 2014, Environmental impacts of production-consumption systems in Europe, kterou zpracovala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Zpráva byla vydána ve dnech konání Globálního fóra pro zelený růst, které se konalo v Kodani ve dnech 20. – 21.  října 2014.

Stránky