další instituce resortu ŽP  

4. české uživatelské fórum Copernicus

CENIA spolu s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí pořádá ve dnech 12. - 13. května 2015  4. ročník českého uživatelského fóra Copernicus, konference o využívání dat dálkového průzkumu Země se zaměřením na data programu Copernicus. Letošní ročník nese podtitul "Družicová a UAV data pro životní prostředí", který napovídá zaměření na multispektrální data blízká parametrům družice Sentinel 2, která by měla být v první polovině letošního roku vypuštěna na oběžnou dráhu. Vedle toho bude část prezentací věnována tématu UAV, tedy bezpilotním letounům jako alternativní platformy pro získávání dat pozorování Země.

Vyhodnocení první etapy ohlašování v roce 2015

CENIA jako provozovatel Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) informuje o úspěšnosti první etapy ohlašování (termín 2. 2. 2015), které se týkalo ohlašovací povinnosti agendy vod (údaje pro vodní bilanci a základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu). Pro hlášení o odběru podzemní vody, odběru povrchové vody, vypouštěných vod a vzdouvání nebo akumulace povrchové vody bylo v ISPOP evidováno celkem 12 332 aktivních míst užívání vody, za která měli provozovatelé zaslat odpovídající počet hlášení. V zákonem stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 11 254 míst užívání vody, což je přes 91% očekávaných hlášení.

Ohlašovací termín 31. 1. 2015: údaje pro vodní bilanci

CENIA upozorňuje ohlašovatele, kteří mají povinnost hlásit údaje pro vodní bilanci, na blížící se zákonný termín 31. 1. 2015, resp. 2. 2. 2015 pro podání hlášení za příslušnou ohlašovací povinnost: Odběr podzemní vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1, Odběr povrchové vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2, Vypouštěné vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3, Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4.

Výstava pro pražské školáky

Ledňáček poznává nové kamarády, je putovní výstava, která předkládá neformální formou informace o pražském ptactvu. Je určena dětem základních škol. Byla vytvořena za podpory grantového systému Hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí. Jejím realizátorem je společnost MCN, obecně prospěšná společnost. Výstava byla doposud umístěna asi v 10 pražských základních školách.

Evropskou dopravní síť ohrožuje změna klimatu

Přírodní katastrofy, jako jsou povodně nebo silné bouře, v posledních letech již několikrát způsobily rozsáhlé a významné narušení dopravního systému v EU. Doprava je nezbytným článkem hladkého chodu ekonomiky, a když je mobilita osob, zboží a služeb narušena, nepřímé škody v ekonomice mohou být několikanásobně vyšší, než přímé škody na dopravní infrastruktuře. Jak se klima na Zemi mění, je nutné v zájmu předcházení těchto škod přizpůsobit dopravní systém novým podmínkám, konstatuje zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), věnovaná příkladům dobré praxe adaptačních opatření na změnu klimatu v dopravě v zemích EU. Zpráva uvádí, že nejúčinnější a nákladově efektivní řešení je zohlednit adaptační požadavky již při výstavbě nebo rekonstrukci komunikací, namísto úprav již existující infrastruktury.

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

CENIA zpracovala pro MŽP v pořadí již 23. Statistickou ročenku životního prostředí České republiky. Ročenka vychází periodicky, a to v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Ročenka přináší konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí. V neposlední řadě je čtenáři k dispozici i mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.

Vítězové fotografické soutěže Environment&me Evropské agentury pro životní prostředí

Z téměř 800 příspěvků z 30 evropských zemí soutěže Environment&me, vyhlášené v květnu letošního roku, bylo vybráno pět vítězných snímků. Z České republiky jich do soutěže dorazilo celkem 6. 48 finalistů, ze kterých byli vybíráni vítězové, si můžete prohlédnout zde. Vítězové si odnesou finanční obnos v rozmezí od 500 do 2000 EUR. Řada ze soutěžních fotografií bude zveřejněna i v klíčové publikaci Evropské agentury pro životní prostředíSOER 2015 - zprávě o stavu životního prostředí v Evropě za uplynulých 5 let.

CORINE Land Cover 2012

CENIA zveřejnila nové mapové vrstvy CORINE Land Cover 2012 pro Českou republiku, které jsou součástí služby Copernicus pro monitorování území. Vrstvy jsou přístupné prostřednictvím WMS služby Národního geoportálu INSPIRE (podrobnosti pro připojení WMS služby zde). Služba obsahuje tyto vrstvy: CORINE Land Cover 2012 (CLC12_CZ), CORINE Land Cover2006 – revidovaná (CLC06R_CZ), CORINE Land Cover2006-2012 – změnová (CHA12_CZ). Všechny tyto vrstvy byly také zpřístupněny v e-shopu geoportálu, kde jsou data pro zaregistrované uživatele k dispozici ke stažení ve formátu SHP zcela zdarma.

Doprava poškozuje životní prostředí v Evropě, další kroky jsou nezbytné

Dopravní sektor je nadále příčinou zhoršené kvality ovzduší a nadměrné hlukové zátěže na řadě míst evropského kontinentu, zejména ve velkých městech. Doprava je i významným zdrojem emisí skleníkových plynů. Opatření v dopravě jsou proto klíčová pro další zlepšování životního prostředí v EU, konstatuje zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která je součástí pravidelné edice zpráv hodnotící vliv dopravy na životní prostředí (Transport and Environment Reporting Mechanism, TERM). Dle EEA je nejvýznamnější příčinou poškozování životního prostředí dálková osobní a nákladní doprava.

Výrobci automobilů plní s předstihem limity pro emise CO2

Téměř všichni výrobci osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel prodávající svá vozidla v zemích EU aktuálně plní nebo úspěšně směřují k splnění limitů pro emise CO2 stanovených k roku 2015. Pokles produkce emisí indikuje zvyšování energetické efektivnosti nových vozidel a tím i pokles průměrné spotřeby paliva. V případě osobních automobilů poklesly emise v meziročním srovnání v roce 2013 o 4,1 % (5,5 g CO2/km), což je nejvyšší meziroční pokles od roku 2009, kdy vstoupila v platnost legislativa upravující emise CO2 z nových osobních automobilů, konstatuje právě vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Stránky