další instituce resortu ŽP  

4. české uživatelské fórum Copernicus - registrace spuštěna

CENIA si Vás dovoluje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy pozvat na 4. české uživatelské fórum Copernicus. Konference proběhne ve dnech 12. - 13. května 2015 v prostorách Ministerstva dopravy v Praze. Letošním tématem jsou družicová a UAV data pro životní prostředí. Můžete se tedy těšit na české i zahraniční prezentace zaměřené na multispektrální data blízká parametrům družice Sentinel 2, která by měla být v první polovině r. 2015 vypuštěna na oběžnou dráhu. Část prezentací bude věnována tématu UAV, tedy bezpilotním letounům jako alternativní platformy pro získávání dat pozorování Země. Další témata a organizační informace ke konferenci se dozvíte na oficiálních webových stránkách konference.

Obnovitelné zdroje energie snižují emise skleníkových plynů v EU

Využívání energie slunce, větru, biomasy a dalších obnovitelných zdrojů (OZE) v EU vzrůstá. Jedná se o významnou hnací sílu poklesu uhlíkové náročnosti ekonomiky a tím i emisí skleníkových plynů. Rozvoj technologií využívajících OZE může v případě pokračující politické podpory pozitivně ovlivnit výkon ekonomiky a zaměstnanost. Bez využití OZE by byly emise skleníkových plynů celé EU v roce 2012 o 7 % vyšší, než tomu bylo ve skutečnosti, uvádí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Nepříznivý trend však byl zaznamenán v dopravě, kde je využití OZE nedostatečné a navíc v roce 2013 ve zhruba polovině členských zemí a v EU jako celku pokleslo.

MA ISOH: Informační systém pro sledování toku vybraných autovraků

CENIA provozuje pro Ministerstvo životního prostředí od 1. 1. 2009 Informační systém pro sledování toku vybraných autogramů: MA ISOH. Systém byl vybudován na základě přijetí vyhlášky č. 352/2008 Sb., která stanovila povinnost online evidence vybraných autovraků (vozidel kategorie M1 a N1 – osobní vozidla a dodávky) přijímaných do zařízení pro zpracování vozidel s ukončenou životností - do autovrakovišť. Spuštění MA ISOH bylo prvním krokem k online elektronizaci ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství. Nahradilo se velmi neefektivní zasílání jednotlivých kopií „Potvrzení o převzetí autovraku“, které musela všechna zařízení pro sběr a zpracování autovraků pravidelně v listinné podobě zasílat na Ministerstvo životního prostředí.

Životní prostředí v Evropě v roce 2015

Evropská politika v oblasti životního prostředí a klimatu přináší významná pozitiva, zlepšuje kvalitu života a zároveň stimuluje inovace. Navzdory těmto přínosům se Evropa stále potýká s celou řadou problémů, jejichž řešení bude vyžadovat zásadní změny v systémech výroby a spotřeby. To je několik klíčových sdělení z dnes zveřejněné publikace Evropské životní prostředí – stav a výhled 2015 (SOER 2015), prováděného každých pět let Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA).

Aktualizovaná příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2014

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na portálu Integrovaného registru znečišťování v sekci „Dokumenty“ aktualizovanou  příručku pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování pro ohlašovací rok 2014. Příručka představuje základní odborný podklad pro provozovatele k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ. Obsahuje všechny důležité informace: legislativní rámec ohlašování, rozsah IRZ, způsob ohlašování, způsob získávání údajů pro ohlašování a rovněž celou řadu praktických příkladů. Příručku lze v elektronické podobě stáhnout zde.

Geoportál využilo v roce 2014 více než jeden milion návštěvníků

Národní geoportál INSPIRE, který provozuje CENIA, poskytuje již více než čtyři roky prostorově lokalizované informace a služby pro nejširší veřejnost. Pokračuje tak v tradici publikování webových map a služeb resortem životního prostředí, založené již v roce 1999. Na stránkách geoportálu je obrovské množství mapových informací z mnoha oblastí lidské činnosti, zdaleka se nejedná jen o životní prostředí. Geoportál je zároveň i národním kontaktním bodem pro evropskou prostorovou infrastrukturu, v němž se sbíhají veškeré informace o prostorových datech za Českou republiku v rámci směrnice INSPIRE, které jsou dále přebírány a zobrazovány Evropským geoportálem. V loňském roce Národní geoportál INSPIRE navštívil přes 1 milion návštěvníků z více než 90 zemí světa, kteří si stáhli celkem 11 000 GB dat.

4. české uživatelské fórum Copernicus

CENIA spolu s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí pořádá ve dnech 12. - 13. května 2015  4. ročník českého uživatelského fóra Copernicus, konference o využívání dat dálkového průzkumu Země se zaměřením na data programu Copernicus. Letošní ročník nese podtitul "Družicová a UAV data pro životní prostředí", který napovídá zaměření na multispektrální data blízká parametrům družice Sentinel 2, která by měla být v první polovině letošního roku vypuštěna na oběžnou dráhu. Vedle toho bude část prezentací věnována tématu UAV, tedy bezpilotním letounům jako alternativní platformy pro získávání dat pozorování Země.

Vyhodnocení první etapy ohlašování v roce 2015

CENIA jako provozovatel Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) informuje o úspěšnosti první etapy ohlašování (termín 2. 2. 2015), které se týkalo ohlašovací povinnosti agendy vod (údaje pro vodní bilanci a základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu). Pro hlášení o odběru podzemní vody, odběru povrchové vody, vypouštěných vod a vzdouvání nebo akumulace povrchové vody bylo v ISPOP evidováno celkem 12 332 aktivních míst užívání vody, za která měli provozovatelé zaslat odpovídající počet hlášení. V zákonem stanoveném termínu bylo do systému ohlášeno za 11 254 míst užívání vody, což je přes 91% očekávaných hlášení.

Ohlašovací termín 31. 1. 2015: údaje pro vodní bilanci

CENIA upozorňuje ohlašovatele, kteří mají povinnost hlásit údaje pro vodní bilanci, na blížící se zákonný termín 31. 1. 2015, resp. 2. 2. 2015 pro podání hlášení za příslušnou ohlašovací povinnost: Odběr podzemní vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1, Odběr povrchové vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2, Vypouštěné vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3, Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody - § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4.

Výstava pro pražské školáky

Ledňáček poznává nové kamarády, je putovní výstava, která předkládá neformální formou informace o pražském ptactvu. Je určena dětem základních škol. Byla vytvořena za podpory grantového systému Hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí. Jejím realizátorem je společnost MCN, obecně prospěšná společnost. Výstava byla doposud umístěna asi v 10 pražských základních školách.

Stránky