další instituce resortu ŽP  

41. ročník MFF EKOFILM je za dveřmi !

Festival, jehož pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí, proběhne od 3. do 5. prosince 2015 v Brně a nabídne pestrý filmový program, ale i řadu výstav či besedy se známými osobnostmi filmu i kultury. Letošním tématem jsou odpady. Kromě významných zahraničních a domácích hostů představí letošní ročník i kvalitní mezinárodní soutěž a doprovodné akce.

Zpráva o životním prostředí ČR 2014: Po roce 2010 se zlepšování kvality životního prostředí zpomalilo

Ministr  životního prostředí Richard Brabec dnes 20. listopadu 2015 informuje vládu o stavu životního prostředí České republiky v roce 2014. Vláda na svém zasedání projedná Zprávu o životním prostředí České republiky 2014. Podle závěrů  vycházejících ze 42  indikátorů  členěných do 10 základních  tematických kapitol nebyl stav životního prostředí v ČR ani v roce 2014 vyhovující. A to i přesto, že průběžně klesá negativní vliv národního  hospodářství na životní prostředí Zprávu vydává  rezortní organizace MŽP – CENIA.

Vítězové fotosoutěže EEA

Soutěž Evropské agentury pro životní prostředí Picture2050, zaměřená na zachycení tématu kvality lidského života v mezích naší planety ve fotografii, zná své vítěze. Z celkem 150 snímků z 25 zemí byli vybráni tři vítězové, výherce ceny pro mladé v kategorii 18-24 let a vítěz webového hlasování. Autoři vítězných snímků obdrží výhry od 500 do 2000 EUR. Vítězné fotografie si můžete prohlédnout zde. Pokud jste se nestihli zúčastnit, určitě k tomu budete mít příležitost opět v příštím roce soutěže na jiné téma.

Lesy mohou pomoci zabránit povodním a suchu

Jedna třetina evropského území je pokryta lesy, přičemž v jejich blízkosti nebo přímo v nich žije přibližně 296 milionů Evropanů. Lesy poskytují širokou škálu ekosystémových služeb, včetně zadržování vody. Zpráva Water-retention potential of Europe's forests vydaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) poukazuje na to, jak důležitou roli hraje retence vody při minimalizaci rizik spojených se silnými dešti nebo suchem. Lepší pochopení této skutečnosti může pomoci při tvorbě opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a extrémních meteorologických jevů.

CENIA desetiletá

CENIA oslavila v minulých dnech desáté výročí svého založení. Na přátelském setkání si současní i minulí zaměstnanci připomněli, „jak to všechno bylo“, když úspěšným završením twinningového projektu, ve kterém experti z Německa ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vytvářeli návrh jednotného systému řízení informací v resortu životního prostředí, se stala Czech ENvironmental Information Agency.

Pokles emisí skleníkových plynů v EU již přesáhl stanovený cíl k roku 2020

Emise skleníkových plynů v EU poklesly mezi roky 1990 a 2014 o 23 %, cíl snížit emise o 20 % do roku 2020 tak byl již s předstihem splněn, uvádí právě vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Na základě emisních projekcí, zpracovaných členskými zeměmi, EU směřuje k 24% emisní redukci do roku 2020 vůči roku 1990 při uplatnění stávajících opatření a 25% redukci s dodatečnými opatřeními, s jejichž zavedením již členské státy počítají. EU tak již nyní podnikla první kroky ke splnění cíle snížit emise o 40 % do roku 2030 vůči úrovni roku 1990, se kterým přichází na jednání o nové globální dohodě o ochraně klimatu, jejíž přijetí se předpokládá na jednání konference členských stran UNFCCC v Paříži v prosinci tohoto roku.

Může příroda pomoci snížit dopady změny klimatu?

Budování a správa dobře plánované sítě přírodních oblastí by mohly poskytnout účinné a v mnoha případech i levnější řešení prevence a odstraňování následků přírodních katastrof. Nová zpráva „Exploringnature-basedsolutions — The role of green infrastructure in mitigatingtheimpactsofweather- and climatechange-related natural hazards, kterou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), zkoumá, jak může tzv. „zelená infrastruktura“ (GreenInfrastructure) pomoci Evropě při snižování ztrát na životech a škod na majetku způsobených přírodními katastrofami (záplavy, eroze a sesuvy půdy, laviny, lesní požáry, prudké bouře atd.) v důsledku extrémních výkyvů počasí.

Vyhlášení datových standardů pro ohlašovací povinnosti s termínem 15. 2. a 31. 3. 2016

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 9. 2015 určené pro ohlašovací povinnosti v oblasti ovzduší, IRZ a ročních zpráv k odpadům s termínem podání do 31. 3. 2016, a pro ohlašovací povinnost hlášení o produkci a nakládání s odpady (dle přílohy č. 20, vyhlášky č. 383/2001 Sb.) s termínem podání do 15. 2. 2016 (více viz Sdělení MŽP k vyhlášení datového standardu v roce 2015 pro plnění ohlašovací povinnosti Hlášení o produkci a nakládání s odpady, § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20), lze využít k ohlašování v roce 2016 a jsou k dispozici na webu ISPOP v záložce Datové standardy.

Zveřejnění dat ohlášených do IRZ za rok 2014

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí zveřejnilo k 30. 9. 2015 údaje o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2014. Byla tak splněna zákonná povinnost zveřejnění dat vycházející ze zákona č. 25/2008 Sb. Údaje nahlášené do Integrovaného registru znečišťování za roky 2004 až 2014 jsou k dispozici na http://portal.cenia.cz/irz/.

EKOFILM už jedenačtyřicetiletý

EKOFILM je mezinárodní filmový festival o životním prostředí. Se svou 40letou historií je nejstarším filmovým festivalem environmentálního zaměření v Evropě. Letošní 41. ročník je zaměřen na témata Odpady a Třídění odpadu. Mezinárodní filmový festival o životním prostředí EKOFILM 2015 se koná ve dnech 3. – 5. 12. 2015 v Brně. EKOFILM vznikl v roce 1974 odtržením od festivalu Techfilm, kdy silná sekce pořadů o životním prostředí přispěla ke vzniku samostatného festivalu. Poprvé se EKOFILM konal v Ostravě, následně v Českém Krumlově a premiérově se letos přesouvá do rodiště většiny významných českých ekologických aktivit – do Brna.

Stránky