další instituce resortu ŽP  

Pokles emisí skleníkových plynů v EU již přesáhl stanovený cíl k roku 2020

Emise skleníkových plynů v EU poklesly mezi roky 1990 a 2014 o 23 %, cíl snížit emise o 20 % do roku 2020 tak byl již s předstihem splněn, uvádí právě vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Na základě emisních projekcí, zpracovaných členskými zeměmi, EU směřuje k 24% emisní redukci do roku 2020 vůči roku 1990 při uplatnění stávajících opatření a 25% redukci s dodatečnými opatřeními, s jejichž zavedením již členské státy počítají. EU tak již nyní podnikla první kroky ke splnění cíle snížit emise o 40 % do roku 2030 vůči úrovni roku 1990, se kterým přichází na jednání o nové globální dohodě o ochraně klimatu, jejíž přijetí se předpokládá na jednání konference členských stran UNFCCC v Paříži v prosinci tohoto roku.

Může příroda pomoci snížit dopady změny klimatu?

Budování a správa dobře plánované sítě přírodních oblastí by mohly poskytnout účinné a v mnoha případech i levnější řešení prevence a odstraňování následků přírodních katastrof. Nová zpráva „Exploringnature-basedsolutions — The role of green infrastructure in mitigatingtheimpactsofweather- and climatechange-related natural hazards, kterou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), zkoumá, jak může tzv. „zelená infrastruktura“ (GreenInfrastructure) pomoci Evropě při snižování ztrát na životech a škod na majetku způsobených přírodními katastrofami (záplavy, eroze a sesuvy půdy, laviny, lesní požáry, prudké bouře atd.) v důsledku extrémních výkyvů počasí.

Vyhlášení datových standardů pro ohlašovací povinnosti s termínem 15. 2. a 31. 3. 2016

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 9. 2015 určené pro ohlašovací povinnosti v oblasti ovzduší, IRZ a ročních zpráv k odpadům s termínem podání do 31. 3. 2016, a pro ohlašovací povinnost hlášení o produkci a nakládání s odpady (dle přílohy č. 20, vyhlášky č. 383/2001 Sb.) s termínem podání do 15. 2. 2016 (více viz Sdělení MŽP k vyhlášení datového standardu v roce 2015 pro plnění ohlašovací povinnosti Hlášení o produkci a nakládání s odpady, § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20), lze využít k ohlašování v roce 2016 a jsou k dispozici na webu ISPOP v záložce Datové standardy.

Zveřejnění dat ohlášených do IRZ za rok 2014

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí zveřejnilo k 30. 9. 2015 údaje o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2014. Byla tak splněna zákonná povinnost zveřejnění dat vycházející ze zákona č. 25/2008 Sb. Údaje nahlášené do Integrovaného registru znečišťování za roky 2004 až 2014 jsou k dispozici na http://portal.cenia.cz/irz/.

EKOFILM už jedenačtyřicetiletý

EKOFILM je mezinárodní filmový festival o životním prostředí. Se svou 40letou historií je nejstarším filmovým festivalem environmentálního zaměření v Evropě. Letošní 41. ročník je zaměřen na témata Odpady a Třídění odpadu. Mezinárodní filmový festival o životním prostředí EKOFILM 2015 se koná ve dnech 3. – 5. 12. 2015 v Brně. EKOFILM vznikl v roce 1974 odtržením od festivalu Techfilm, kdy silná sekce pořadů o životním prostředí přispěla ke vzniku samostatného festivalu. Poprvé se EKOFILM konal v Ostravě, následně v Českém Krumlově a premiérově se letos přesouvá do rodiště většiny významných českých ekologických aktivit – do Brna.

Datové standardy pro vybrané ohlašovací povinnosti s termínem 31.1.2016

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 31. 7. 2015, určené pro vybrané formuláře agendy vod (vodohospodářské bilanční formuláře) lze využít k ohlašování v roce 2016 a jsou k dispozici na webu ISPOP v záložce Datové standardy.

Videosoutěž MŽP „Moje Magické Místo v Minutě“

Videosoutěž volně navazuje na úspěšný předešlý ročník fotografické soutěže Moje Magické Místo, v rámci kterého Ministerstvo životního prostředí obdrželo více než 100 fotografií pořízených v chráněných územích České republiky. Letošní ročník je určen pro všechny nadšence profesionálního i amatérského natáčení české přírody. Cílem je opět zachytit magické místo v české přírodě - tentokrát však prostřednictvím krátkého videopříspěvku. Podmínkou zůstává pořízení příspěvku v národním parku, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervaci nebo jiné chráněné přírodní památce. Tyto příspěvky pak budou zasílány prostřednictvím odkazu na volně dostupné datové úložiště (např. www.uschovna.cz) na e-mail akce@mzp.cz.

Signály 2015: Život v měnícím se klimatu

Naše klima se mění. Vyšší teploty, změny v množství a rozložení srážek či extrémní povětrnostní jevy již Evropu ovlivňují a zanechávají za sebou reálné ztráty. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) ve své publikaci Signals 2015 - Living in a changing climate shrnuje ty nejdůležitější příčiny změny klimatu a jejích dopadů na lidské zdraví, životní prostředí a ekonomiku. Cílem každoročně vydávané publikace je poskytnout odborné i laické veřejnosti přehled o palčivých otázkách z oblasti životního prostředí a letos se tedy zaměřuje na oblast změny klimatu.

Sentinel 2 odstartoval a je bezpečně na oběžné dráze

Dnes v ranních hodinách byl na oběžnou dráhu vypuštěn Sentinel 2, druhá družice evropského programu Copernicus pro monitorování životního prostředí. Satelit o váze 1,1 tuny odstartoval na nosné raketě Vega z evropského kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně 23. června 2015 ve 3:52 SELČ. Video ze startu si můžete prohlédnout zde. První část se od rakety oddělila 1 minutu a 52 vteřin po startu, druhá následovala z 3 minuty a 37 vteřin, resp. 3 minuty a 54 vteřin a třetí 6 minut a 32 vteřin. 7 minut a 42 vteřin po startu doručila horní část rakety Vega Sentinel 2 na jeho cílovou slunečně synchronní dráhu. Od této části rakety se družice oddělila 54 minut a 43 vteřin po startu.

Start multispektrální družice Sentinel 2 je plánován na 23. 6. 2015

V pořadí druhá z pěti plánovaných družic vyvíjených v rámci evropského programu Copernicus bude vypuštěna 23. června 2015 ve 3:52 SELČ (23. června 22:52 místního čas) na oběžnou dráhu z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně. Start družice bude možné sledovat online z webových stránek ESA. Copernicus je evropský program pro monitorování životního prostředí, jehož gestorem v České republice je Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem dopravy a na jeho aktivitách se podílí CENIA. Družice Sentinel se zaměřují na snímkování zemského povrchu, ale také na služby, které napomáhají rozhodování v oblasti životního prostředí. Krátké seznámení s misí Sentinel 2 shrnuje toto video.

Stránky