další instituce resortu ŽP  

RNDr. Tereza Kochová, Ph.D.

NIKM 2 NA KONFERENCÍCH

NIKM 2 na galavečeru Ukliďme svět, ukliďme Česko

Prezentace Národní inventarizace kontaminovaných míst - projekt NIKM - 2. etapa

NIKM 2 na konferenci Sanační technologie XXI, 24.-25.2018 v Táboře

ENI East

Pořádání školení a seminářů zaměřených na správu a publikaci environmentálních dat určených pro pracovníky veřejné správy z Ukrajiny, Běloruska, Arménie, Azerbájdžánu a Gruzie. Součástí školení jsou návštěvy expertů působících v síti EIONET v institucích cílových zemí, které jsou odpovědné za tvorbu politik životního prostředí, včetně sběru a publikace environmentálních dat.

Kontakt:

Mgr. Miroslav Havránek, ředitel CENIA

Miroslav Havránek se narodil v roce 1978 v Táboře, vystudoval Univerzitu Karlovu, obor ochrana a tvorba životního prostředí na Přírodovědecké fakultě. Během své pracovní kariéry pracoval jako výzkumník a vedoucí projektových týmů na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Zde se specializoval na hodnocení interakcí mezi lidskou společností a životním prostředím se zvláštním zřetelem na změnu klimatu, odpady a energetiku.

Návrh systému sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu a adaptace na změnu klimatu vč. vlivů adaptace na životní prostředí a lidské zdraví (2016)

Cílem projektu je navržení systému sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu a adaptace na změnu klimatu včetně vlivů adaptace na životní prostředí a lidské zdraví. V rámci zakázky se operacionalizoval koncept zranitelnosti a byl vytvořen rámec pro identifikaci indikátorů k posouzení zranitelnosti.

Copernicus Land Monitoring services – NRCs LC Copernicus supporting activities for period 2017-2021 (CLMS)

Cílem projektu je tvorba, verifikace a zpřesnění produktů panevropské a lokální komponenty Služby Copernicus pro monitorování území (Copernicus Land Monitoring Service). Většina výstupů bude sloužit jako podklad pro tvorbu zprávy Evropské agentury pro životní prostředí SOER 2020.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

TISKOVÉ ZPRÁVY

ČLENĚNÍ PROJEKTU NA ČASOVÉ FÁZE

První - úvodní fáze realizace projektu (leden 2018 – prosinec 2018)

V úvodní fázi, před vlastní zahájením plošné inventarizace (u podpory metodami DPZ nejpozději k 30. 4. 2019) budou probíhat tyto činnosti:

Management projektu (projektová úloha 1)

Výběr dodavatele plošné inventarizace kontaminovaných míst, služeb administrátora inventarizace a externí kontroly (zajistí projektový management v rámci projektové úlohy 1).

CÍLE PROJEKTU

Prioritním cílem 2. etapy národní inventarizace je co nejúplnější podchycení a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celého státu. Výstupem inventarizace bude celostátní databáze kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita svůj záznam.

Stránky