další instituce resortu ŽP  

TISKOVÉ ZPRÁVY

ČLENĚNÍ PROJEKTU NA ČASOVÉ FÁZE

První - úvodní fáze realizace projektu (leden 2018 – prosinec 2018)

V úvodní fázi, před vlastní zahájením plošné inventarizace (u podpory metodami DPZ nejpozději k 30. 4. 2019) budou probíhat tyto činnosti:

Management projektu (projektová úloha 1)

Výběr dodavatele plošné inventarizace kontaminovaných míst, služeb administrátora inventarizace a externí kontroly (zajistí projektový management v rámci projektové úlohy 1).

CÍLE PROJEKTU

Prioritním cílem 2. etapy národní inventarizace je co nejúplnější podchycení a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celého státu. Výstupem inventarizace bude celostátní databáze kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita svůj záznam.

NIKM – II. etapa národní inventarizace kontaminovaných míst (2018 – 2021)

O PROJEKTU

Projekt zinventarizuje a vyhodnotí informace o kontaminovaných místech na území ČR. Výstupem inventarizace bude naplněná databáze kontaminovaných míst, v níž bude mít každá lokalita záznam s prioritou. Cílem je co nejúplnější podchycení a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celého státu.

Krajské zprávy 2016

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Datum vydání:

2017

Datum poslední aktualizace:

27. 2. 2018

Anotace publikace:

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2016

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí, CENIA

Datum vydání:

2017

Towards Environmental Outlooks – Capacity Building in CENIA’s Environmental Assessment Centre (2009)

Twinningový projekt byl uskutečněn v roce 2009 a obsahem i formou navazoval na twinningový projekt Strengthening of Environmental Information Assessment and Establishment of an Environmental Assessment Centre, realizovaný v předchozím roce. Partnerem CENIA bylo stejně jako v předchozím roce konsorcium organizací vedené německým Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU).

Strengthening of Environmental Information Assessment and Establishment of an Environmental Assessment Centre (2008)

CENIA v roce 2008 implementovala půlroční twinningový projekt ve spolupráci s Německým spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti s českým názvem „Posílení hodnocení informací o životním prostředí a založení environmentálního hodnotícího centra“.

Krajské zprávy 2015

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Datum vydání:

2016

Datum poslední aktualizace:

16. 2. 2017

Anotace publikace:

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody/ETC on Inland, Coastal and Marine waters (2014-2018)

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM) je jedním z šesti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a je jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody. Každoroční aktivitou je sběr a zpracování a kontrola kvality dat z  reportingu členských zemí EEA včetně správy databází a aktualizace indikátorů životního prostředí EEA. Součástí úkolů ETC/ICM je rozšiřování sítě Eionet a spolupráce i se zeměmi, které dosud nejsou členy EEA.

Stránky