další instituce resortu ŽP  

Ochrana půdy ve městech

Půda je cenným a nenahraditelným přírodním zdrojem. Její kvalita je ve městech a jejich okolí negativně ovlivňována průmyslovou činností, znečištěním, zastavováním a jiným nešetrným využíváním. Vyplývá to ze zprávy „Soil resource efficiency in urbanised areas - analytical framework and implications for governance“, kterou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Zpráva uvádí, že je nezbytná tvorba politik efektivnějšího využívání půdy, která přispěje ke zlepšování kvality života ve městech a zároveň umožní schopnost půdy vypořádat se s ohrožujícími faktory, jako je změna klimatu.

Fotosoutěž EEA – Moje město

Tématem každoroční fotografická soutěž Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je letos městské prostředí. Kolem 75 % Evropanů žije ve městech, která jsou pro nás centrem kultury, vzdělávání, služeb a rovněž motorem ekonomiky. Současně jsou však města kvůli potřebě energie, vody, potravin a nakládání s odpady závislá na zdrojích z ostatních regionů. Řada měst proto čelí sociálním, ekonomickým i environmentálním problémům. Přelidnění nebo naopak úbytek populace, sociální nerovnosti, znečištění a doprava jsou jedny z mnoha problémů, se kterými se města potýkají. Na druhé straně jsou však blízkost lidí a množství obchodů a služeb příležitostí k vybudování Evropy, která bude své zdroje lépe využívat. Jak nám města mohou zajistit vysokou kvalitu života ve zdravém prostředí?

Shrnutí ohlašovacího období 2016

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností  podávané prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) za rok 2015.  Podat hlášení bylo možno již koncem prosince 2015. Uživatelé měli k dispozici několik obrazových manuálů i videoprůvodce. Těžiště individuální podpory uživatelů ISPOP v roce 2016 spočívalo v písemné podpoře pomocí aplikace EnviHELP (https://helpdesk.cenia.cz). Celkem bylo přes EnviHELP vyřízeno přes 2 800 dotazů. Písemné odpovědi tazatelé získali ve většině případů takřka obratem, ve složitějších případech byli telefonicky kontaktováni.

Evropské louky, lesy a mořské oblasti čelí zvýšeným hrozbám

Evropské ekosystémy čelí rostoucímu tlaku znečištění, nadměrnému využívání, rozšiřování měst a také dopadům změny klimatu. Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) „Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and challenges“ uvádí přehled aktuálního stavu jednotlivých typů ekosystémů v Evropě a identifikuje klíčové nedostatky v datech nezbytných pro řádné posouzení zdravotního stavu ekosystémů.

Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění vybraných povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

K problematice ohlašování provozu zařízení dle § 39 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vydalo Ministerstvo životního prostředí sdělení, jehož obsah naleznete přímo na stránkách Ministerstva v sekci Metodické pokyny.  Samotné sdělení je možno stáhnout i zde.

Nový číselník Registru ekonomických subjektů

CENIA oznamuje ohlašovatelů do ISPOP, že během plánované odstávky 21. ledna 2016 byl nasazen aktuální číselník RES (Registr ekonomických subjektů) platný k 31. 12. 2015. V současné době již probíhá kontrola ve formulářích ISPOP pro odpadovou agendu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech oproti údajům z výše zmíněného číselníku. Více na www.ispop.cz.

Národní geoportál INSPIRE již pět let v provozu

CENIA si koncem ledna 2016 připomene pětileté výročí provozu Národního geoportálu INSPIRE http://geoportal.gov.cz, který je v České republice centrálním rozhraním pro data a služby spadající do působnosti směrnice INSPIRE a zároveň je i kontaktním místem pro přístup k evropskému INSPIRE geoportálu. Hlavním cílem naplňování směrnice INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací, zejména pro vytváření a uplatňování environmentálních politik Společenství na všech úrovních členských států.

Předcházení vzniku odpadů v evropských zemích

Evropané každoročně vyprodukují více než dvě miliardy tun odpadu, způsobujícího nejen problémy v oblasti životního prostředí, ale také ekonomickou ztrátu. Předcházení vzniku odpadů má nejvyšší prioritu v odpadové hierarchii a leží tak ve středu zájmu odpadové politiky EU, neboť snížení produkce odpadů může přinést širokou škálu environmentálních, ekonomických a sociálních výhod, jako je pokles znečištění vody a půdy, emisí skleníkových plynů a ztráty cenných materiálů.Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) "Waste prevention in Europe – the status in 2014" je druhou v řadě výročních hodnocení 27 národních a regionálních programů předcházení vzniku odpadů přijatých do konce roku 2014 v Evropě, jak je stanoveno v rámcové směrnici o odpadech.

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014 1)

CENIA zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již 25. publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR – čtenář v ní nalezne konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Konference Inspirujme se... 2015

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2015 proběhla v hotelu Tatra v Bratislavě čtvrtá česko-slovenská konference Inspirujme se…, tentokrát v úplně novém formátu. Poprvé ve své historii nebyla hlavním tématem jen Směrnice INSPIRE, ale také dvě další. Jedno, kvůli kterému Směrnice INSPIRE vznikla, druhé, které principy Směrnice INSPIRE dále využívá. O čem je řeč? O environmentálním reportingu v prvním případě a o evropském programu pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti – Copernicus v případě druhém.

Stránky