další instituce resortu ŽP  

40 let investic do kvality koupacích vod v Evropě vedlo k jejímu zlepšení

Již 40 let se Evropská unie snaží zajistit čistou a zdravotně nezávadnou vodu ke koupání. Na začátku tohoto úsilí stála směrnice o jakosti vod ke koupání. Výroční zpráva o kvalitě vod ke koupání je důkazem významu uvedeného právního předpisu i dlouholetého investování do infrastruktury v oblasti odpadních vod a jiných opatření zaměřených na snižování míry znečištění. Kvalita vod ke koupání se průběžně soustavně zlepšuje: V roce 2015 splňovalo v EU minimální požadavky na kvalitu vody 96 % sledovaných lokalit určených ke koupání.

Dva nové přírůstky do skupiny ekologicky šetrných produktů a služeb

V minulých dnech prošly náročnou certifikací a zařadily se tak mezi držitele ekoznačky další dva podnikatelské subjekty. Tím prvním, kdo získal hned dvě ekoznačky najednou, je Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. To může od nynějška nabízet své turistické ubytovací služby pod značkami Ekologicky šetrná služba a Ekoznačka EU. Pokud máte zájem o romantické ubytování v zrekonstruované budově bývalé fary uprostřed drsné přírody našich nejvyšších hor, neváhejte a vyražte na návštěvu do Horního Maršova.

Ochrana půdy ve městech

Půda je cenným a nenahraditelným přírodním zdrojem. Její kvalita je ve městech a jejich okolí negativně ovlivňována průmyslovou činností, znečištěním, zastavováním a jiným nešetrným využíváním. Vyplývá to ze zprávy „Soil resource efficiency in urbanised areas - analytical framework and implications for governance“, kterou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Zpráva uvádí, že je nezbytná tvorba politik efektivnějšího využívání půdy, která přispěje ke zlepšování kvality života ve městech a zároveň umožní schopnost půdy vypořádat se s ohrožujícími faktory, jako je změna klimatu.

Fotosoutěž EEA – Moje město

Tématem každoroční fotografická soutěž Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je letos městské prostředí. Kolem 75 % Evropanů žije ve městech, která jsou pro nás centrem kultury, vzdělávání, služeb a rovněž motorem ekonomiky. Současně jsou však města kvůli potřebě energie, vody, potravin a nakládání s odpady závislá na zdrojích z ostatních regionů. Řada měst proto čelí sociálním, ekonomickým i environmentálním problémům. Přelidnění nebo naopak úbytek populace, sociální nerovnosti, znečištění a doprava jsou jedny z mnoha problémů, se kterými se města potýkají. Na druhé straně jsou však blízkost lidí a množství obchodů a služeb příležitostí k vybudování Evropy, která bude své zdroje lépe využívat. Jak nám města mohou zajistit vysokou kvalitu života ve zdravém prostředí?

Shrnutí ohlašovacího období 2016

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností  podávané prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) za rok 2015.  Podat hlášení bylo možno již koncem prosince 2015. Uživatelé měli k dispozici několik obrazových manuálů i videoprůvodce. Těžiště individuální podpory uživatelů ISPOP v roce 2016 spočívalo v písemné podpoře pomocí aplikace EnviHELP (https://helpdesk.cenia.cz). Celkem bylo přes EnviHELP vyřízeno přes 2 800 dotazů. Písemné odpovědi tazatelé získali ve většině případů takřka obratem, ve složitějších případech byli telefonicky kontaktováni.

Evropské louky, lesy a mořské oblasti čelí zvýšeným hrozbám

Evropské ekosystémy čelí rostoucímu tlaku znečištění, nadměrnému využívání, rozšiřování měst a také dopadům změny klimatu. Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) „Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and challenges“ uvádí přehled aktuálního stavu jednotlivých typů ekosystémů v Evropě a identifikuje klíčové nedostatky v datech nezbytných pro řádné posouzení zdravotního stavu ekosystémů.

Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění vybraných povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

K problematice ohlašování provozu zařízení dle § 39 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vydalo Ministerstvo životního prostředí sdělení, jehož obsah naleznete přímo na stránkách Ministerstva v sekci Metodické pokyny.  Samotné sdělení je možno stáhnout i zde.

Nový číselník Registru ekonomických subjektů

CENIA oznamuje ohlašovatelů do ISPOP, že během plánované odstávky 21. ledna 2016 byl nasazen aktuální číselník RES (Registr ekonomických subjektů) platný k 31. 12. 2015. V současné době již probíhá kontrola ve formulářích ISPOP pro odpadovou agendu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech oproti údajům z výše zmíněného číselníku. Více na www.ispop.cz.

Národní geoportál INSPIRE již pět let v provozu

CENIA si koncem ledna 2016 připomene pětileté výročí provozu Národního geoportálu INSPIRE http://geoportal.gov.cz, který je v České republice centrálním rozhraním pro data a služby spadající do působnosti směrnice INSPIRE a zároveň je i kontaktním místem pro přístup k evropskému INSPIRE geoportálu. Hlavním cílem naplňování směrnice INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací, zejména pro vytváření a uplatňování environmentálních politik Společenství na všech úrovních členských států.

Předcházení vzniku odpadů v evropských zemích

Evropané každoročně vyprodukují více než dvě miliardy tun odpadu, způsobujícího nejen problémy v oblasti životního prostředí, ale také ekonomickou ztrátu. Předcházení vzniku odpadů má nejvyšší prioritu v odpadové hierarchii a leží tak ve středu zájmu odpadové politiky EU, neboť snížení produkce odpadů může přinést širokou škálu environmentálních, ekonomických a sociálních výhod, jako je pokles znečištění vody a půdy, emisí skleníkových plynů a ztráty cenných materiálů.Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) "Waste prevention in Europe – the status in 2014" je druhou v řadě výročních hodnocení 27 národních a regionálních programů předcházení vzniku odpadů přijatých do konce roku 2014 v Evropě, jak je stanoveno v rámcové směrnici o odpadech.

Stránky