další instituce resortu ŽP  

CENIA nabízí novou pracovní pozici

CENIA hledá novou kolegyni či kolegu na pozici Specialista GIS v aplikaci pro životní prostředí. Náplní práce bude analytická práce s prostorovými daty v aplikacích pro životní prostředí, příprava tematických mapových podkladů, podpora implementace Směrnice INSPIRE, zajišťování správy Národního geoportálu INSPIRE, příprava a publikace mapových služeb. Více informací naleznete zde.

Nová zpráva EEA o kvalitě ovzduší v Evropě

Evropská agentura životního prostředí (EEA) vydala novou zprávu o kvalitě ovzduší v Evropě. Z aktualizovaných dat a informací vyplývá, že znečištění evropského ovzduší je stále příliš vysoké. Nadále jsou překračovány imisní limity a doporučení Evropské unie a Světové zdravotnické organizace. Znečištění ovzduší stále představuje nebezpečí pro lidské zdraví i životní prostředí.

Světový den ekoznačení

Dnes, 25.10.2018, je Světový den ekoznačení. Ekoznačení (ecolabelling) je způsob označování výrobků i služeb, které jsou ohleduplnější jak k samotnému životnímu prostředí, tak ke zdraví spotřebitele. Kvalita označených výrobků přitom zůstává na vysoké úrovni.

Vyhlášení vítězů fotosoutěže WaterPIX

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) dnes oznámila vítěze letošní fotosoutěže s vodní tematikou nazvanou WaterPIX. Do soutěže bylo přihlášeno přes 2000 fotografií z celkem 34 zemí Evropy. Občané České republiky zaslali celkem 79 fotografií, z toho 59 bylo pořízených na území Česka.

NIKM II na mezinárodní konferenci Contaminated Sites 2018 v Banské Bystrici

Minulý týden se CENIA zúčastnila mezinárodní konference Contaminated Sites 2018 v Banské Bystrici, pořádané Slovenskou agenturou životního prostředí jako akce v rámci předsednictví Slovenska ve Visegradské skupině V4.

Produkce a nakládání s odpady v ČR v roce 2017

Dne 3.10.2018 byly zveřejněny finální výsledky produkce a nakládání s odpady za rok 2017. Vyhodnocení vychází z dat ohlášených podnikatelskými subjekty a obcemi podanými prostřednictvím Informačního systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP k 15.2.2018.

Tisková zpráva k projektu ENHANCE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vydala aktuální tiskovou zprávu k projektu ENHANCE – EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, který již druhým rokem realizuje.

1. školicí seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE

Každé území má svůj specifický potenciál, který, pokud je správně využíván, může regionu pomoci obstát v konkurenci dalších regionů. Díky jednotným ukazatelům (indikátorům), popisujícím různé přírodní i antropogenní jevy, je možné regiony porovnat. Naučit se poznat jejich silné stránky a najít příležitosti pro zlepšování.

Hlášení do IRZ podle klasifikace NACE

Česká republika se vstupem do Evropské unie a podpisem významných mezinárodních dokumentů (Aarhuská úmluva, Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek) zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí, které z těchto mezinárodních aktů vyplývají. Jedná se zejména o shromažďování a šíření informací o životním prostředí, umožnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím a tvorbu registru úniků a přenosů znečišťujících látek. Pro účely plnění uvedených závazků byl v ČR zřízen Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ).

Zveřejnění dat v IRZ za rok 2017

Dne  30. 09. 2018 byly na webových stránkách http://www.irz.cz zveřejněny údaje ohlášené do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). IRZ je veřejně přístupná databáze provozoven, za které je ohlašováno vyprodukované množství látek, jež překročily prahovou hodnotu.

Stránky