další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

2. Školicí seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá 2. školicí seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE. Seminář se uskuteční 21. března 2019 v Kongresovém centru Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v rámci konference GIS Ostrava. Vítáni jsou zástupci veřejné správy, akademické sféry, nevládních organizací i soukromého sektoru.

Každé území má svůj specifický potenciál, který, pokud je správně využíván, může regionu pomoci obstát v konkurenci dalších regionů. Díky jednotným ukazatelům (indikátorům) popisujícím různé přírodní i antropogenní jevy je možné regiony porovnat. Naučit se poznat jejich silné stránky a najít příležitosti pro zlepšování.

Projekt ATTRACTIVE DANUBE dal vzniknout platformě, kde jsou takové indikátory z volně dostupných dat prezentovány. Jedná se o společnou platformu 11 zemí podunajského regionu (http://cotamp.gis.si/attractive_danube/), která zobrazuje indikátor vždy za celou zemi a o národní platformu (http://tamp.gis.si/czech_republic/cs), kde jsou indikátory zobrazeny na regionální nebo lokální úrovni. Obsah národní platformy vznikl na základě diskusí s možnými budoucími uživateli během série národních workshopů v roce 2017–2018, indikátory z dostupných dat připravila CENIA.

Co všechno platformy obsahují a k čemu je možné je využít, představíme během semináře. Zároveň uvítáme vaši zpětnou vazbu, jak platformu dále zdokonalit, aby co nejlépe sloužila svým uživatelům, tedy vám.


6.3.2019