další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

20. 11. 2018: Vláda dnes schválila Zprávu o životním prostředí ČR za rok 2017

Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě Zprávu o životním prostředí ČR za rok 2017, kterou každoročně zpracovává CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s ostatními resortními i mimoresortními organizacemi.

Díky technologickému rozvoji a implementaci environmentálních opatření klesla v roce 2017 zátěž životního prostředí ČR, a to i přesto, že česká ekonomika rostla.

Stav životního prostředí v ČR v roce 2017 se oproti předchozím rokům výrazně nezměnil. V posledních letech je však značně ovlivněn prohlubujícími se projevy změny klimatu, zejména častějším výskytem sucha a dalších nebezpečných hydrometeorologických jevů, jako jsou povodně, přívalové srážky nebo silný vítr. Suchem jsou rovněž ovlivněny hospodářské sektory, zejména zemědělství, vodní hospodářství, průmysl a energetika.

V roce 2017 tak v důsledku kombinace klimatických vlivů a biotických činitelů (např. kůrovec) a předchozího způsobu lesního hospodaření bylo vytěženo nejvíce dřeva od roku 2000. Změna klimatu se promítá i do stavu jednotlivých druhů rostlin a živočichů, který se projevuje například úbytkem populací jednotlivých druhů ptáků. V kombinaci se změnou využití krajiny, především dlouhodobým poklesem rozlohy zemědělského půdního fondu a současným nárůstem zastavěných a ostatních ploch, dochází k poklesu početnosti populací, zejména ptáků zemědělské krajiny, jejichž počet od roku 1982 poklesl o jednu třetinu.

Vlivem výrazné finanční podpory a dalších podpůrných nástrojů klesly v roce 2017 emise znečišťujících látek do ovzduší. Kvalita ovzduší však i přesto v roce 2017 zůstává neuspokojivá. V sídlech kvalitu ovzduší ovlivňuje zejména silniční doprava a také lokální vytápění domácností, a to především v tam, kde se ještě nemohl naplno projevit efekt podpory tzv. kotlíkových dotací. Zhoršená kvalita ovzduší se vyskytuje i v průmyslových regionech.

Ekonomický růst se projevuje i v případě odpadového hospodářství. Produkce odpadů, vzhledem ke konzumnímu společenskému chování, proto dlouhodobě neklesá. Díky podpoře různých typů nástrojů ale dochází k postupné změně ve struktuře nakládání s odpady, a to především s obalovými odpady, u nichž roste míra materiálového využití. Míra skládkování komunálních odpadů však i v roce 2017 dosahovala 45,4 %.

Objem finančních prostředků vynakládaných na ochranu životního prostředí je nadprůměrný, a to rovněž díky podpoře z evropských fondů, v jejichž rámci zůstal hlavním zdrojem financování i v roce 2017 OPŽP.

Právě schválená Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017 vychází ve zkrácené podobě. Ve shodě MŽP, CENIA a výbory Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR došlo k úpravě konceptu zpráv o životním prostředí. Zpráva v plném rozsahu bude zpracována jednou za dva roky. V mezidobí bude zpracováno shrnutí nejdůležitějších informací o stavu a vývoji životního prostředí. Publikování a aktualizace dat probíhá však i nadále na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (ISSaR).

V kontextu výsledků hodnocení stavu a vývoje životního prostředí zůstává prioritou MŽP i nadále řešení následujících klíčových oblastí:

 - zlepšování kvality ovzduší,

 - řešení otázky dopadů změny klimatu – aktuálně především v oblasti sucha,

 - posun k modernímu prorecyklačnímu odpadovému hospodářství.

CENIA, jakožto resortní organizace MŽP, tyto aktivity v rámci své agendy podporuje a také vyhodnocuje.