další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Hlášení do IRZ podle klasifikace NACE

Česká republika se vstupem do Evropské unie a podpisem významných mezinárodních dokumentů (Aarhuská úmluva, Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek) zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí, které z těchto mezinárodních aktů vyplývají. Jedná se zejména o shromažďování a šíření informací o životním prostředí, umožnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím a tvorbu registru úniků a přenosů znečišťujících látek. Pro účely plnění uvedených závazků byl v ČR zřízen Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ).

IRZ je databází údajů o únicích vybraných znečišťujících látek (do ovzduší, vody, půdy), přenosech znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a přenosech množství odpadů, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění kritérií stanovených příslušnými právními předpisy. Zveřejnění údajů za předchozí kalendářní rok probíhá vždy k 30. 9. běžného roku. Za ohlašovací rok 2017 podalo hlášení celkem 2 823 provozoven, z toho 2 753 hlášení bylo nadlimitních, tzn., že alespoň v jednom údaji překračovala prahovou hodnotu.

Na základě rozdělení podle kategorie ekonomické činnosti bylo nejvíce hlášení z rostlinné a živočišné výroby a myslivosti (583 hlášení) dále z výroby kovových konstrukcí, výrobků, kromě strojů a zařízení (500 hlášení) a ze sběru a odstraňování odpadů, úpravy odpadů k dalšímu využití (256 hlášení).

 

4.10.2018