další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Světový den životního prostředí

Dnes, 5. června, slavíme Světový den životního prostředí. Pořádá jej Organizace světových národů (OSN) za účelem zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí. Datum připomíná zahajovací den Konference OSN o životním prostředí (Stockholm, 1972), na které bylo rozhodnuto o zřízení Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Letos je Světový den životního prostředí zaměřen na problematiku plastových odpadů.

Plastové odpady lze rozdělit na dvě základní skupiny, a to na recyklovatelné plasty a na plasty obtížně recyklovatelné až nerecyklovatelné. Mezi recyklovatelné plasty patří většinou plastové obaly, které se vzhledem ke svému složení a menšímu počtu používaných plastů recyklují poměrně dobře a je tedy možné je z velké části materiálově využít. Plastové obalové odpady jsou z hlediska materiálové struktury složení obalových odpadů v ČR druhou nejzastoupenější skupinou (po papírových či lepenkových obalech), v roce 2016 jich bylo vyprodukováno 236,9 tis. t, tj. 20,6 % z celkového množství vzniklých obalových odpadů. Jejich množství se v souvislosti s konzumním způsobem života až na drobné výkyvy neustále zvyšuje.

V případě tzv. obtížně recyklovatelných nebo nerecyklovatelných plastů je materiálové využití technicky velmi složité nebo přímo nemožné. Často jde o nekvalitní směsné plasty nebo nevyužitelné plasty, které se díky obsahu různých příměsí, barviv, změkčovadel, zpomalovačů hoření a dalších přísad, stávají odpadem nevhodným pro další zpracování. Cestou ke snížení množství nerecyklovatelných plastů by jednoznačně mělo být užívání pouze takových plastů, které je možné recyklovat.

Vzhledem k nepříznivému vlivu plastů na životní prostředí i lidské zdraví je však zcela nezbytné snížit jejich celkovou spotřebu, a to nejen na úrovni České republiky. Pro omezení plastových odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí mohou posloužit mimo jiné cíle evropské strategie pro plasty, a to zejména zajištění recyklovatelnosti všech plastových obalů (do roku 2030) a snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití. Nutné je rovněž globální řešení problému odpadů v mořích, jejichž většinu tvoří právě plasty. Důležitým podpůrným krokem u nás bylo zpoplatnění plastových tašek od 1. ledna 2018. Také zavádění opatření na podporu třídění a recyklace plastů může napomoci k řešení této problematiky a k přechodu na oběhové hospodářství.

Češi třídí odpady rok od roku více a i přesto stále někteří z nich věří různým dezinformacím a mýtům. Jedním z nich je například i ten, že nemá cenu třídit, protože vytříděný odpad stejně skončí ve spalovně nebo na skládce. Je tedy pravdou, že jsou u nás v tomto případě konkrétně plasty „spalovány“? Ano, je pravda, že část plastového odpadu může být energeticky využívána nebo i spalována. Vždy by se ale mělo jednat o nezpracovatelné plasty, nikoliv o kvalitní vytříděný odpad určený k dalšímu využití.

Data k plastovým obalovým odpadům je možné vyhledat v Informačním systému statistiky a reportingu (ISSaR) a jsou obsažena také v publikacích CENIA , konkrétně ve Statistické ročence životního prostředí České republiky a Zprávě o životním prostředí České republiky pro jednotlivé roky.

 

5.6.2018