další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Towards Environmental Outlooks – Capacity Building in CENIA’s Environmental Assessment Centre (2009)

Twinningový projekt byl uskutečněn v roce 2009 a obsahem i formou navazoval na twinningový projekt Strengthening of Environmental Information Assessment and Establishment of an Environmental Assessment Centre, realizovaný v předchozím roce. Partnerem CENIA bylo stejně jako v předchozím roce konsorcium organizací vedené německým Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU). Jednalo se o jeden z posledních projektů financovaných z evropského programu Transition Facility, ve kterém byla Česká republika příjemcem zahraniční pomoci.

Cílem projektu bylo posílit kapacitu CENIA v oblasti tvorby strategicky orientovaných zpráv o stavu a zátěžích životního prostředí, se zaměřením na budoucí vývoj sledovaných parametrů. Záměrem bylo posílení politické relevance výstupů CENIA a jejich navázání na politický proces. Budoucí dimenze politicky orientovaných zpráv o životním prostředí je významná kvůli sledování účinnosti opatření, cesty k dosažení cílů (tzv. DTT analýza) a celkově zvyšuje jejich vypovídací hodnotu. Projekt přispěl k zvýšení potenciálu agentury CENIA v resortu a naplňování jejího poslání integrovat informační systémy v resortu a metodicky řídit informační a odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti tvorby a implementace environmentálních strategií, hlavně Státní politiky životního prostředí, s vazbou na další sektorové koncepce ovlivňující životní prostředí.

Výstupem z projektu je Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů životního prostředí. Tato metodická příručka o vytváření scénářů budoucího vývoje stavu a zátěží životního prostředí se současně zabývá funkcí těchto výstupů při strategické podpoře vytváření a implementace politiky životního prostředí. Příručka na 68 stranách nabízí ucelený přehled této problematiky a odkazy na další zdroje pro zájemce o podrobnější informace. Je určena pro ty, kdo zpracovávají strategicky orientované zprávy o stavu životního prostředí, poskytují podklady pro rozhodovací procesy i pro širší veřejnost se zájmem o životní prostředí.

Kontakt: Mgr. Jan Mertl, jan.mertl@cenia.cz