další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region (ATTRACTIVE DANUBE; 2017-2019)

Hlavním cílem projektu, financovaného z fondů Evropské unie (ERDF a IPA), je posílit řízení regionů na všech úrovních veřejné správy včetně té nadnárodní a odborných kapacit v oblasti plánování územního rozvoje. Každé území má svůj specifický potenciál, který mu může pomoci obstát v konkurenčním prostředí ostatních regionů. Správně nastavená politika a tzv. dobré vládnutí umožní vytvořit podmínky pro maximální využití tohoto potenciálu pro další rozvoj regionu a tím i zvýšení atraktivity území pro jeho obyvatele, návštěvníky a podnikatele. Projekt usiluje o to vytvořit z podunajského makroregionu atraktivní místo pro život prostřednictvím řešení následujících oblastí:

Rozvoj

Záměrem je pozitivně ovlivňovat územní rozvoj, podnikání a cestovní ruch v regionech posilováním odborných kapacit a zapojováním zainteresovaných subjektů. 

Správa

Cílem je zlepšit řízení regionů na všech úrovních veřejné správy, včetně nadnárodní, důsledným uplatňováním rozhodování založeného na důkazech a vytvořením nezbytné informační platformy pro podporu rozhodovacích procesů.

Atraktivita

V kontextu projektu je míra atraktivity území určována pomocí potenciálu rozvoje území a indikátorů, které sledují stav a vývoj životního prostředí, hospodářství, veřejnou správu a sociální problémy.

Plánování za účasti veřejnosti

 

V rámci projektu bude kladen důraz na uplatňování principů komunitního plánování a mezioborového přístupu v územním rozvoji na všech úrovních řízení, a to zapojením veřejného, občanského, akademického i podnikatelského sektoru. V 11 partnerských zemích bude proces participativního plánování podpořen vybudováním národních a jedné nadnárodní platformy pro monitorování atraktivity území.

Znalosti a nástroje budou využity v procesu posilování odborných kapacit formou uceleného programu určeného zástupcům veřejné správy a dalších institucí, podílejících se na řízení a plánování rozvoje regionů v 11 zemích. Proces vyvrcholí sérií aktivit k posílení politické integrace formou nadnárodních workshopů, politických doporučení a podepsání Memoranda porozumění.

Na realizaci projektu spolupracuje 19 partnerů: 12 přímo financovaných projektových partnerů a 7 přidružených strategických partnerů. Projekt je koordinován Geodetic Institute of Slovenia (Slovinsko), dalšími přímo financovanými partnery jsou URBASOFIA, Town and regional planning company (Rumunsko), Bulgaria Economic Forum (Bulharsko), Institute for Spatial Planning of the Koprivnica-Križevci County (Chorvatsko), Lechner Non-profit Ltd. (Maďarsko), First Hungarian Responsible Innovation Association (Maďarsko), aiforia GmbH (Německo), Technická Univerzita v Košiciach (Slovensko), Federal Ministry of Physical Planning (Bosna a Hercegovina), Institute for Strategic Studies and Prognoses (Černá Hora), Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (Srbsko) a CENIA.

Přidruženými strategickými partnery jsou město Đurđevac (Chorvatsko), Ervet - Emilia-Romagna economic valorization of territory (Itálie), Statistical Office of the Republic of Slovenia (Slovinsko), Ministry of Infrastructure (Slovinsko), Ministry of the Environment and Spatial Planning (Slovinsko), EU Strategy for the Danube Region Priority Area 10 Institutional Capacity and Cooperation (Rakousko), Košický samosprávny kraj (Slovensko).

CENIA je zodpovědná za komunikaci celého projektu, kromě toho se podílí na všech dalších aktivitách projektu přípravou národní platformy pro monitorování atraktivity území, naplňováním indikátorů nadnárodní platformy pro monitorování atraktivity území za ČR, spoluprací na vytvoření Atlasu atraktivity regionů, organizací série workshopů se stakeholdery při budování národní platformy a organizací seminářů pro zástupce státní a veřejné správy, podílejících se na rozhodování v regionech k využívání výstupů projektů v praxi.

 

Web projektu

Facebook

Twitter

Kontakt:

Ing. Jana Bašistová, Ph.D.

jana.basistova@cenia.cz