další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Vychází Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015

CENIA zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již 26. publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR – čtenář v ní nalezne konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Oproti předchozím vydáním byla v rámci Statistické ročenky životního prostředí ČR upřesněna, doplněna či nově zařazena data a informace např. v kapitole Ovzduší (koncentrace PM1, indikátory Národního programu snižování emisí ČR), Půda a horninové prostředí (problematika brownfields), Příroda a biodiverzita (invazní druhy rostlin a živočichů) či v kapitole Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí (OPŽP 2014–2020, program Nová zelená úsporám). Přehled všech změn je pak uveden v úvodní kapitole publikace.

Paralelně s touto publikací vychází Zpráva o životním prostředí České republiky 2015, kterou předkládá ministr životního prostředí každoročně ke schválení vládě a projednání Parlamentu ČR. Tyto dvě publikace tvoří celek. Statistická ročenka obsahuje pouze data, Zpráva naopak na základě těchto dat provádí analýzu stavu životního prostředí a ukazuje, jak dál postupovat v návaznosti na stěžejní dokument, Státní politiku životního prostředí ČR. Integrace environmentálních pohledů do sektorových politik a adaptace na prostředí EU představují hlavní rysy Státní politiky životního prostředí ČR.

Věříme, že tato publikace významně přispěje ke zvýšení informovanosti veřejnosti o stavu životního prostředí České republiky.