další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Informace o EnviHELP

Environmentální helpdesk (EnviHELP) je informační systém sloužící pro poskytování informací z vybraných oblastí životního prostředí. Kromě podpory ohlašování do Informačního systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP), se jedná o další agendy, například REACH, odpadové hospodářství, IPPC atd.

Systém se skládá ze dvou částí. První z nich tvoří „znalostní báze“, která je členěna do několika typů objektů (životní situace, agenda, produkt, FAQ, jiný dokument, legislativa pojem).

Uživatelé mají možnost v těchto objektech najít aktuální informace z jednotlivých oblastí životního prostředí. Objekty znalostní báze jsou aktualizovány na základě příchozích dotazů od tazatelů a na základě legislativních změn.

Druhou část tvoří tzv. „tiketovací systém“, který slouží pro přímé zadání dotazu. Vytvořené dotazy jsou vyřizovány tzv. operátory I. úrovně, kterou zajišťují vybraní pracovníci CENIA. Operátoři dotaz sami vyřešení na základě znalostí dané problematiky, případně dohledají odpověď ve znalostní bázi. Složitější dotazy jsou předávány na II. úroveň řešení, kterou tvoří expertní tým složený z pracovníků CENIA, MŽP a ČHMÚ. 

Od spuštění systému EnviHELP do dubna 2016 vyřešeno více než 22 000 dotazů.

Systém byl vyvíjen v rámci projektu CISAŽP (Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí), který je spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životního prostředí (www.opzp.cz), prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, oblast podpory 5.1.

EnviHELP byl spuštěn 9. 1. 2012. Jeho zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí. Provozovatelem systém je CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Dne 1. 5. 2015 proběhlo napojení EnviHELP na podatelnu MŽP. Od tohoto data jsou pracovníky podatelny MŽP předávány do EnviHELP veškeré dotazy, které jsou přijaty podatelnou MŽP na kontaktní emailové adrese info@mzp.cz. Jedná se o dotazy veřejnosti zaměřené na konkrétní oblasti životního prostředí nesouvisející s interním provozem MŽP. Současně po dohodě s MŽP nejsou do EnviHELP směřovány dotazy od zástupců médií a dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, které jsou řešeny Samostatným oddělením tiskovým a PR MŽP.

Dotaz do EnviHELP můžete vložit zde.