další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

O EKOZNAČENÍ

Historie ekoznačení

Účel ekoznačení

Národní program ekoznačení v České republice

Program ekoznačení Evropské Unie

Vnější spolupráce

Publikace a on-line zdroje

 

Historie ekoznačení

Pro přiblížení, jak udělování ekoznaček funguje, jenž užitečné podívat se do historie, jak a proč vlastně ekoznačení vzniklo.

Praxe marketingově označovat výrobek, jenž poškozuje životní prostředí méně než jiné výrobky ve stejné kategorii, začala být populární na přelomu 60. a 70. let 20. století, kdy se zvedla vlna veřejného zájmu o stav životního prostředí. Mezi spotřebiteli měly takto označené výrobky úspěch. Úměrně tomu se však začal zvyšovat počet výrobků, jež firmy vydávaly za ekologicky šetrnější, aniž by s nimi bylo nějaké skutečné snížení negativního dopadu na životní prostředí spojeno. Proto vznikla potřeba zavést důvěryhodný způsob označování produktů, který díky nezávislé kontrole třetí stranou zajistí, že označené produkty ekologicky šetrnější prokazatelně jsou, a to v celém jejich životním cyklu (od těžby surovin přes výrobu a použití výrobku až po jeho konečné odstranění v podobě odpadu).

První certifikační program ekoznačení byl zahájen ve Spolkové republice Německo v roce 1978 s ekoznačkou Modrý anděl. Jeho rychlé rozšíření a úspěch vedly k založení dalších programů – v Kanadě, Japonsku, USA, Skandinávských zemích, na Novém Zélandu a v jiných zemích. Informace o dalších najdete např. na webu Global Ecolabelling Network nebo na stránkách Ecolabel Index.

V roce 1992 byl založen Systém ekoznačení Evropské unie. Stalo se tak na základě Nařízení Rady Evropského hospodářského společenství č. 880/92 z 23. března 1992. V České republice byl systém ekoznačení zaveden z iniciativy ministra životního prostředí a ministra průmyslu a obchodu. Souhlas vlády k jeho realizaci byl dán Vládním usnesením č. 159 ze dne 7. dubna 1993. Na základě tohoto usnesení byl 14. dubna 1994 vyhlášen Národní program označování výrobků ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek (dnes Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb). V roce 2004 se vstupem České republiky do Evropské unie se součástí programu stalo i udělování Ekoznačky EU (známé též jako Květina/The Flower).

Účel ekoznačení

 • Spolehlivě označuje produkty s nižším negativním dopadem na životní prostředí v celém jejich životním cyklu a v podobě ekoznačky tak poskytuje nástroj k jejich marketingu (u výrobců/prodejců) a snadnější orientaci při nakupování (u spotřebitelů).
 • Díky své dobrovolnosti programy ekoznačení nevytvářejí žádné překážky trhu, ale naopak poskytují konkurenční výhody firmám, jejichž prokazatelně ekologicky šetrnější produkty jsou označeny ekoznačkou.
 • Slouží jako nástroj pro zelené nakupování. V České republice bylo na podporu ekoznačení a zeleného nakupování vydáno Usnesení vlády č. 465/2010 ze 14. června 2010. Zabývá se environmentálními požadavky při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Vláda tímto usnesením ukládá ústředním organizacím státní správy a samosprávy postupovat při zadávání veřejných zakázek podle příslušných metodik zeleného nakupování pro dané produktové skupiny. V případech, kdy pro druh poptávaného produktu metodiky neexistují, doporučuje upřednostňovat výrobky a služby označené ekoznačkou (např. Ekologicky šetrný výrobek, Ekoznačka EU, Der Blaue Engel (Modrý anděl), Nordic Svan (Severská labuť) apod.). To se týká i nižších úřadů státní správy.

Co ekoznačení v praxi obnáší

·  Identifikovat produktové skupiny, u nichž lze snížit jejich negativní působení na životní prostředí. (Mezi produkty se kromě výrobků řadí i služby.)

·  Stanovit soubor požadavků (kritérií), které musí produkty dané skupiny splňovat, aby mohly být označeny ekoznačkou. Tato kritéria musí obsáhnout možné vlivy produktu na životní prostředí v celém jeho životním cyklu. Kritéria jsou pravidelně revidována, aby neustále odpovídala technologickému pokroku a situaci na trhu. Na základě dobrovolné žádosti udělovat ekoznačky produktům, které splňují daná kritéria, prostřednictvím certifikátu a licenční smlouvy.

·  Provádět kontroly shody vlastností výrobků se stanovenými požadavky a dodržování licenčních smluv.

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb

·  V rámci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb jsou výrobkům a službám, které splňují stanovené požadavky týkající se jejich vlivu na životní prostředí, udělovány ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná služba.

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb se řídí ustanoveními technické normy ČSN ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I. Ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek/služba je proto uznávaným dokladem o kvalitách výrobků a služeb i v zahraničí, ačkoli se vztahuje jen na produkty nabízené na trhu České republiky. 

Proces udělování ekoznačky je popsán v Pravidlech o realizaci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb vydaných Ministerstvem životního prostředí:

 

Pravidla ke stažení:  PDF, 749 kB.

 •  
 • Zjednodušený popis procesu žádosti o ekoznačku a role naleznete na stránce Ekoznačení pro firmy.

  V Pravidlech k realizaci Programu jsou mj. zakotveny pravomoci a odpovědnosti jednotlivých subjektů zúčastněných v Programu:

 •  

 • Ministerstvo životního prostředí - garant a odpovědný orgán Programu. Jeho úkolem je zveřejňování nově schválených technických směrnic s kritérii a ostatních podmínek pro získání ekoznačky. Ministr životního prostředí pak schvaluje a podepisuje technické směrnice s požadavky pro propůjčení ekoznačky a uděluje právo na její užívání konkrétním výrobkům.

 •  

 • CENIA – certifikační orgán Programu zodpovědný především za posuzování žádostí o ekoznačku, tvorbu kritérií pro jednotlivé produktové skupiny a dále za odbornou podporu a informační a propagační činnost. Uzavírá licenční smlouvy s žadateli o ekoznačku a je oprávněna kontrolovat dodržování podmínek pro její používání.Významnou roli v rámci Programu zaujímají také akreditované laboratoře, jež provádějí měření a zkoušky, jejichž výsledky musejí být – je-li to požadováno – součástí žádosti o udělení ekoznačky.

 

Ekoznačka  – logo ekoznačky EŠV a EŠS tvoří stylizované písmeno „e“ s nápisem Ekologicky šetrný výrobek resp. Ekologicky šetrná služba v horní části a registračním číslem označeného produktu v části spodní. Značka je zaregistrována jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví a jejím vlastníkem je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Značku bez registračního čísla je možné používat jen k propagačním účelům Programu a samotné značky.

 •  
 •   

 •  

 • Seznam všech produktových skupin, ve kterých lze ekoznačku získat, a seznam všech označených produktů jsou dostupné na samostatné stránce.

   

  Program ekoznačení Evropské unie

  Prostřednictvím mezinárodního programu ekoznačení Evropské unie jsou od roku 1992 označovány produkty prokazatelně šetrnější k životnímu prostředí Ekoznačkou EU. Na rozdíl od značky Ekologicky šetrný výrobek/služba může být ekoznačka EU udělena produktům na trhu celé Evropské unie. Prostřednictvím jedné značky tak mohou být propagovány po celé Evropě včetně Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

  Program ekoznačení Evropské unie se řídí pravidly v nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady vycházejícími ze zásad mezinárodní normy ISO 14024. Aktuální Nařízení č. 66/2010 vstoupilo v platnost 30. 1. 2010. Začátkem září 2013 vstoupila v platnost změna přílohy III  tohoto nařízení.

  V České republice roli zprostředkovatele pro udělení Ekoznačky EU zastává CENIA. To znamená, že přijímá žádosti od zájemců o udělení této ekoznačky jak z tuzemska, tak ze zahraničí. CENIA se z titulu své role také podílí na revizích kritérií pro udělení Ekoznačky EU a může tak ovlivňovat jejich podobu – i na základě připomínek stávajících držitelů ekoznačky a dalších zainteresovaných stran včetně veřejnosti.

   

 • Ekoznačka EU – logo Ekoznačky EU má podobu stylizované květiny (proto se jí dříve často přezdívalo Květina/The Flower) se zelenou lodyhou a kulatým květenstvím tvořeným modrými hvězdičkami a symbolem Є uprostřed. Nedílnou součástí značky je stylizovaný nápis EU Ecolabel.

 •  

 •  

 • Seznam produktových skupin i s odkazy na příslušná kritéria pro udělení Ekoznačky EU najdete na oficiálních stránkách programu nebo v Průvodci žadatele o ekoznačku (PDF).

 •  

  Kritéria pro udělení Ekoznačky EU pro jednotlivé produktové skupiny jsou tvořena na evropské úrovni zástupci agentur pro ekoznačení ze všech členských zemí přičemž jsou do konzultací zapojeni i odborníci na dané téma, zástupci průmyslu a neziskových organizací. Stejně jako u ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba nejsou příslušná kritéria pro udělení Ekoznačky EU založena na jednom faktoru, ale na výzkumu, který analyzuje vliv produktu na životní prostředí v celém jeho životním cyklu (počínaje těžbou surovin přes výrobu a použití výrobku až po jeho konečné odstranění v podobě odpadu).

  Podrobné informace o systému ekoznačení Evropské unie najdete na jeho oficiálních stránkách na adrese www.ecolabel.eu.

   

 • Vnější spolupráce

 • Český program ekoznačení je součástí programu Česká kvalita. Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky.

  Český program ekoznačení je také členem GEN – Global Ecolabelling Network, ve které jej zastupují Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

 •  

 • GEN je neziskovou nevládní organizací, která vznikla v roce 1994 za účelem   získání informací o všech existujících programech ekoznačení a následné sjednocení příslušných environmentálních kritérií a postupů. V této Světové síti označování ekologicky šetrných výrobků jsou sdruženy jednotlivé národní i mezinárodní programy z celého světa. V současné době ji tvoří 26 členů a další dvě přidružené organizace. ČR je členem od roku 2000.

  CENIA v rámci této sítě uzavřela smlouvy o úzké spolupráci s programy ekoznačení Tchaj-wanu a Nového Zélandu.

 

Publikace a on-line zdroje

Publikace

·        Ekoznačení v České republice
·        Environmentální značení
·        Zelená domácnost
·        Zelené nakupování
·        Zelený úřad
·        Zelený hotel

On-line zdroje

·        Ecolabel Index  (Rozsáhlá on-line databáze důvěryhodných environmentálních značek)
·        Jednoduché odkazy na naše stránky