další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Zpracování metodiky prognózování produkce odpadů (2014-2015)

Předmětem zakázky je vytvoření certifikované metodiky pro prognózování produkce odpadů podle jednotlivých kategorií a skupin odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (ostatní, nebezpečný a další), která bude sloužit k vypracování prognózy odpadů ve výhledu 10 let.

Metodika bude doplněna procesem pro pravidelné provádění revizí prognózy v horizontu cca 2 - 3 let s procesním modelem a softwarovými nástroji umožňujícími zapracování změn v oblasti sektoru odpadového hospodářství a ekonomiky ČR, ke kterým ve stanoveném období revize došlo. Součástí metodiky bude podrobný popis jednotlivých skupin odpadů specifikovaných vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, vyhodnocený podle metodiky DPSIR. Výsledná metodika bude doplněna softwarovým nástrojem založeným na platformě Microsoft Office, Microsoft Excel, knihovny Shiny jazyka R, který bude umožňovat provedení výpočtů prognózy a jejích revizí.

Hlavním řešitelem projektu je CENIA, česká informační agentura životního prostředí, spoluřešitelem Masarykova univerzita.

Zdroj financování projektu: Technologická agentura České republiky, program BETA.                         

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Ing. Jiří Valta, jiri.valta@cenia.cz