další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR) 2014 – 2015

Předmětem projektu je shromáždění údajů o výdajích obcí a soukromých subjektů v ČR do oblasti odpadového hospodářství, vypracování metodiky pro hodnocení efektivnosti těchto výdajů ve vztahu k nákladům na jednotlivé dílčí činnosti odpadového hospodářství, poplatky a ceny zařízení a vyhodnocení efektivnosti výdajů vypracovanou metodikou. Dále vytvoření funkčního modelu integrovaného systému nakládání s odpady.

Cílem projektu je získat objektivní přehled o výdajích obcí a soukromých subjektů do odpadového hospodářství a o nákladech odpadového hospodářství a tyto údaje analyzovat. Na tomto základě navrhnout metodiku hodnocení efektivnosti integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR a budoucnosti. 

Výsledky budou použity pro tvorbu ekonomických analýz při tvorbě nové legislativy v oblasti odpadů, při hodnocení a nastavování výše poplatku za ukládání odpadů na skládky a při ekonomickém hodnocení variant způsobu nakládání s odpady v ČR. S pomocí této metodiky bude lépe vyhodnotitelné zavádění EMAS a integrovaných systémů.

Hlavním řešitelem projektu je Masarykova univerzita, spoluřešitelem CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Zdroj financování projektu: Technologická agentura České republiky, program BETA.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Ing. Jiří Valta, jiri.valta@cenia.cz