další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Copernicus

Copernicus (dříve GMES) je evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti, jehož cílem je poskytování včasných a přesných informací pro podporu rozhodování v této oblasti. Copernicus zajišťuje vlastní evropskou kapacitu pro pozorování Země a je považován za evropský příspěvek programu GEOSS. Jedná se o program řízený uživateli, kterým je garantován plný a otevřený přístup k datům a informacím programu Copernicus.

Hlavními uživateli výstupů programu Copernicus jsou tvůrci politik a orgány veřejné správy, kteří mohou na základě informací poskytovaných programem Copernicus lépe rozhodovat o otázkách z oblasti životního prostředí či pružně reagovat v případě přírodních katastrof a humanitárních krizí.

Další uživatele dat a služeb Copernicus tvoří akademická a výzkumná sféra, soukromé firmy a může z nich těžit i široká veřejnost. Nad poskytovanými daty mohou být postaveny navazující služby, uzpůsobené podnikatelským potřebám veřejnosti. Copernicus má proto i velký potenciál pro vytváření nových pracovních míst, ekonomický růst a inovace.

Program Copernicus tvoří tři základní komponenty - kosmická, pozemní (in-situ) a služby. Kosmickou komponentu budou tvořit družice Sentinel 1 - 5, spolu s tzv. přispívajícími misemi od různých poskytovatelů. Pozemní (in-situ) komponenta je tvořena stávajícími a novými pozemními systémy v jednotlivých členských státech EU. Služby Copernicus se zaměřují na šest tematických oblastí - území, mořské prostředí, atmosféra, bezpečnost, krizové řízení a změna klimatu.

Copernicus je řízen Evropskou komisí, vývoj vesmírné komponenty má na starosti Evropská kosmická agentura (ESA) a in-situ komponentu koordinuje Evropská agentura pro životní prostředí (European Environmental Agency, EEA).

Během iniciační fáze, která probíhá v letech 2011 - 2013, je připravována promyšlená datová politika Copernicus; v roce 2014 je plánováno vypuštění prvních družic Sentinel, se kterým Copernicus vstoupí do plně operační fáze.

Gestorem programu Copernicus je Ministerstvo životního prostředí. CENIA v oblasti Copernicus zastupuje Českou republiku ve dvou orgánech Evropské komise - ve Fóru uživatelů GMES (GMES User Forum) a Výboru pro GMES (GMES Committee). Koordinace programu Copernicus v ČR je zajišťována prostřednictvím Národního sekretariátu GEOSS/GMES, jehož členy jsou zástupci CENIA, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českého hydrometeorologického ústavu.

Více informací naleznete na webových stránkách Národního sekretariátu GEOSS/GMES