další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Posuzování vlivů na životní prostředí - Environmental Impact Assessment (EIA) a Strategic Environmetal Assessment (SEA) je v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb. 

Smyslem tohoto procesu je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit  vlivy posuzovaných záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem je zmírnění nepříznivých vlivů realizace záměrů na životní prostředí.

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 výše zmíněného zákona. Proces EIA probíhá vždy dříve, než jsou záměry povoleny a než se započne s jejich vlastní realizací. Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (např. stavební úřad) rozhodnout o povolení záměru.

Schéma procesu posuzování vlivů na životní prostředí (PDF)

Schéma znázorňuje schéma povolovacího procesu EIA od oznámení záměru po vydání závěru zjišťovacího řízení resp. stanoviska EIA, stav po novele č. 39/2015 Sb.
 
V rámci procesu SEA jsou posuzovány koncepce uvedené v § 3 písm. b) a § 10a odst. 1) zákona. Proces SEA provádí posuzování koncepcí na úrovni celostátní (rozvojové koncepce a programy), regionální (územní plány velkých územních celků) a místní (územní plány obcí).

Informační systémy EIA a SEA

Informační systém EIA (www.cenia.cz/eia) je určen pro potřeby úřadů vykonávajících funkci organizačního zajištění celého procesu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Slouží k vedení evidence posuzovaných záměrů a ke zveřejňování dokumentů souvisejících s procesem posuzování vlivů na životní prostředí na internetu tak, jak ukládá zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

Informační systém o záměrech posuzovaných dle zákona č. 244/1992 Sb. (PDF, 107 kB) slouží k vedení evidence záměrů, jejichž posuzování bylo zahájeno před účinností zákona č. 100/2001 Sb. Provoz tohoto systému bude zajišťován i nadále, neboť posouzení zahájená před účinností zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, se dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Informační systém SEA (www.cenia.cz/sea) je určen pro potřeby úřadů vykonávajících funkci příslušného úřadu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti SEA. Slouží k vedení evidence posuzovaných koncepcí (úroveň celostátní), zásad územního rozvoje (úroveň regionální) a územní plány obcí (úroveň místní) a ke zveřejňování dokumentů pořízených v průběhu procesu posuzování koncepcí tak, jak ukládá zákon.

Informace o probíhajících procesech jsou zveřejňovány na úředních deskách dotčených územně samosprávných celků (krajské úřady, obecní úřady), v místních periodikách a na internetu. Informační systémy EIA/SEA tak umožňují veřejnosti sledovat průběh procesu posuzování záměrů a koncepcí.

Informační systém EIA (databáze záměrů) a Informační systém SEA (databáze koncepcí) je centrální pro celou ČR a všechny příslušné úřady sem vkládají povinně zveřejňované dokumenty tak, jak ukládá zákon.

Součástí informačních systémů je přehled držitelů autorizace pro zpracování dokumentace a posudku, držitelů autorizace pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000, přehled legislativy vztahující se k procesu posuzování včetně výkladů a sdělení (především metodické pokyny Ministerstva životního prostředí).

ON-LINE zdroje:

 

 

 

 

 

Správné fungování informačního systému EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. je zaručeno při použití prohlížečů Internet Explorer 9, Firefox 11.0, Google Chrome 11.0.6.96.71, Opera 11.62 a Safari 5.1.5 se standardním nastavením (povolený JavaScript atd.).