další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Posuzování vlivů na životní prostředí - Environmental Impact Assessment (EIA) a Strategic Environmetal Assessment (SEA) je v České republice upraveno zákonem č. 100/2001 Sb. 

Smyslem tohoto procesu je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit  vlivy posuzovaných záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem je zmírnění nepříznivých vlivů realizace záměrů na životní prostředí.

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 výše zmíněného zákona. Proces EIA probíhá vždy dříve, než jsou záměry povoleny a než se započne s jejich vlastní realizací. Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (např. stavební úřad) rozhodnout o povolení záměru.

V rámci procesu SEA jsou posuzovány koncepce uvedené v § 3 písm. b) a § 10a odst. 1) zákona. Proces SEA provádí posuzování koncepcí na úrovni celostátní (rozvojové koncepce a programy), regionální (územní plány velkých územních celků) a místní (územní plány obcí).

Informační systémy EIA a SEA

Informační systém EIA (www.cenia.cz/eia) je určen pro potřeby úřadů vykonávajících funkci organizačního zajištění celého procesu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Slouží k vedení evidence posuzovaných záměrů a ke zveřejňování dokumentů souvisejících s procesem posuzování vlivů na životní prostředí na internetu tak, jak ukládá zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

Informační systém o záměrech posuzovaných dle zákona č. 244/1992 Sb. (PDF, 107 kB) slouží k vedení evidence záměrů, jejichž posuzování bylo zahájeno před účinností zákona č. 100/2001 Sb. Provoz tohoto systému bude zajišťován i nadále, neboť posouzení zahájená před účinností zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, se dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Informační systém SEA (www.cenia.cz/sea) je určen pro potřeby úřadů vykonávajících funkci příslušného úřadu dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti SEA. Slouží k vedení evidence posuzovaných koncepcí (úroveň celostátní), zásad územního rozvoje (úroveň regionální) a územní plány obcí (úroveň místní) a ke zveřejňování dokumentů pořízených v průběhu procesu posuzování koncepcí tak, jak ukládá zákon.

Informace o probíhajících procesech jsou zveřejňovány na úředních deskách dotčených územně samosprávných celků (krajské úřady, obecní úřady), v místních periodikách a na internetu. Informační systémy EIA/SEA tak umožňují veřejnosti sledovat průběh procesu posuzování záměrů a koncepcí.

Informační systém EIA (databáze záměrů) a Informační systém SEA (databáze koncepcí) je centrální pro celou ČR a všechny příslušné úřady sem vkládají povinně zveřejňované dokumenty tak, jak ukládá zákon.

Součástí informačních systémů je přehled držitelů autorizace pro zpracování dokumentace a posudku, držitelů autorizace pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000, přehled legislativy vztahující se k procesu posuzování včetně výkladů a sdělení (především metodické pokyny Ministerstva životního prostředí).

ON-LINE zdroje:

 

 

 

 

 

Správné fungování informačního systému EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. je zaručeno při použití prohlížečů Internet Explorer 9, Firefox 11.0, Google Chrome 11.0.6.96.71, Opera 11.62 a Safari 5.1.5 se standardním nastavením (povolený JavaScript atd.).