další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

O HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hodnocením životního prostředí bylo pověřeno oddělení zpracování a publikování dat CENIA, jehož náplní je systematické řešení úkolů v této oblasti a podpora přípravy strategických a koncepčních materiálů vznikajících v gesci MŽP.

Ustanovení oddělení hodnotícího stav a vývoj životního prostředí je výsledkem participace CENIA na twinningovém projektu Towards Environmental Outlooks – Capacity Building in CENIA’s Environmental Assessment Centre, který proběhl v roce 2008. Od tohoto roku došlo k významnému zlepšení systému hodnocení životního prostředí: Byly vytvořeny metodiky pro komplexní hodnocení stavu složek a zátěží, které umožňují průřezové zhodnocení životního prostředí včetně identifikace všech souvislostí, a to jak environmentálních, tak i socioekonomických. Mezi nejvýznamnější změny plynoucí z činností oddělení patří především změna konceptu Zprávy o životním prostředí ČR, kdy je od roku 2008 vývoj stavu životního prostředí hodnocen pomocí indikátorové sady.

Hodnocení nadstavbových indikátorů životního prostředí je také pravidelně aktualizováno v rámci webové aplikace ISSaR. Dále je vyhodnocován vývoj 6 indikátorů z oblasti životního prostředí zařazených do Situační zprávy Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR, kterou vypracovává Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze.

V minulosti bylo hodnoceno životní prostředí také v regionálním měřítku, pomocí krajských zpráv o životním prostředí. V roce 2011 byly zkušenosti z oblasti hodnocení životního prostředí využity při přípravě Státní politiky životního prostředí, a to zejména při přípravě indikátorové sady, která bude v budoucnu vyhodnocovat úspěšnost plnění jednotlivých opaření stanovených Státní politikou životního prostředí.

Hodnocení životního prostředí je v CENIA úzce napojeno na externí datovou, metodickou a expertní základnu formou sítě organizací a expertů, které se na tvorbě hodnotících výstupů podílejí. Expertní síť přesahuje rámec resortu životního prostředí a jsou do ní zahrnuty organizace, které sbírají a zpracovávají data o stavu jednotlivých složek životního prostředí a hodnotí zátěže životního prostředí. Součástí sítě jsou také univerzitní pracoviště, která představují odbornou a výzkumnou základnu. Budování sítě bylo zahájeno spoluprací čtyř resortních organizací (CENIA, AOPK, ČHMÚ, ČGS) a uzavřením smlouvy o spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze.

Pracovníci oddělení zpracování a publikování dat se aktivně podílí na spolupráci s EEA. Několik zaměstnanců je nominováno jako NRC (National Reference Centre), významná spolupráce probíhá zejména pro oblast hodnocení stavu životního prostředí.

 

Výstupy oddělení zpracování a publikování dat CENIA:

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014

Report on the Environment of the Czech Republic 2014

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013

Report on the Environment of the Czech Republic 2013

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012

Report on the Environment of the Czech Republic 2012

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011

Report on the Environment of the Czech Republic 2011

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Report on the Environment of the Czech Republic 2010

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2009

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005

 

Krajské zprávy 2014

Krajské zprávy 2009

Krajské zprávy 2008

Krajské zprávy 2007

Krajské zprávy 2006

Krajské zprávy 2005

 

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014 1)

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2012

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2011

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2010

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2009

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2008

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2007

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2006

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2005

 

Soubor 18 monotematických skládaček dokumentujících jednotlivá témata z problematiky životního prostředí České republiky

Životní prostředí – prostředí každého z nás? (Česká republika 2009)

Životní prostředí v České republice 1989–2004

Hospodářství a životní prostředí České republiky po roce 1989

Životní prostředí – prostředí pro život? (Česká republika 2007)

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Ponocná

tereza.ponocna@cenia.cz, 267 225 319