další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » O CENIA

Kontaktní centrum proti korupci

Resort Ministerstva životního prostředí poskytuje veškeré informace v souladu s "Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017", "Akčním plánem boje s korupcí na rok 2017", schváleným Usnesením vlády č. 1169 ze dne 19. prosince 2016 a „Akční plán boje s korupcí na rok 2018“, schválený usnesením vlády č. 11 ze dne 3. ledna 2018. Tyto dokumenty byly zpracovány v návaznosti na usnesení vlády č. 418 "Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni ze dne 4. června 2014", které byly schváleny Usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. prosince 2014 a navazují na předchozí dokumenty a strategie.

Podrobné informace o boji proti korupci jsou uvedeny na www.korupce.cz.

Podezření na korupci v rezortu MŽP je možno oznámit Policii ČR, nebo na e-mail protikorupci@mzp.cz nebo na protikorupční telefonní linku odboru interního auditu a finanční kontroly MŽP: +420 267 122 321.

Podrobnější informace o protikorupční problematice v rezortu MŽP je možno nalézt na webu MŽP http://www.mzp.cz/cz/kontaktni_centrum_proti_korupci.

Výběr ze strategických a programových dokumentů vlády ČR a MŽP:

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 (PDF, 508 kB)

Akční plán boje s korupcí na rok 2017 (PDF,558 kB)

Rezortní interní protikorupční program MŽP - aktualizace březen 2017 (PDF, 163 kB)

Protikorupční politika agentury CENIA

Systém řízení korupčních rizik v CENIA vychází ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 schválené usnesením vlády ČR ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 22. května 2013 č. 381 a usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, a především z Příkazu ministra životního prostředí č. 4/2017 ze dne 15. března 2017, č. j. 644/M/17 a 19365/ENV/17, kterým ministr životního prostředí vydal aktualizovaný Rezortní interní protikorupční program (RIPP) MŽP, který je zveřejněný na webových stránkách MŽP.

Interní protikorupční program CENIA (IPP) byl v lednu 2018 vyhodnocen a Rozhodnutím ROZ 06-2018, č.j. CEN/50/1442/2018 byl vydán v aktualizované podobě (viz níže). IPP je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci CENIA v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v CENIA a ochránit majetek státu.

V souladu s příkazem Příkazu ministra životního prostředí č. 4/2017 CENIA vydala a zveřejňuje aktualizovaný Interní protikorupční program. V  aktualizovaném IPP CENIA byly opraveny odkazy na legislativní materiály v rámci boje proti korupci, doplněny nové úkoly a aktuální termíny plnění na základě bodů uložených Usnesením vlády č. 853 ze dne 29. 11. 2017 a ve vazbě na RIPP MŽP, doplněny aktuální odkazy na vnitřní předpisy CENIA a informace o GDPR v rámci zveřejňování profesních životopisů na webových stránkách CENIA.

Program bude nadále každoročně vyhodnocován a o jeho plnění bude vypracovávána a veřejnosti poskytována zpráva.

 

SME 08-2015 Prevence, kontrola a postih korupčního jednání (PDF, 428 kB)

Etický kodex zaměstnanců CENIA 2019 (PDF, 2,2 MB)

Aktualizace interního protikorupčního programu CENIA (PDF, 1 MB)

Interní protikorupční program CENIA (PDF, 221 kB)

 

Máte-li podezření na korupci v CENIA, české informační agentuře životního prostředí, oznamte ji Policii ČR, nebo na e-mail protikorupci@cenia.cz nebo můžete využít elektronický formulář Oznámení korupčního jednání.

V rámci plnění úkolů vyplývajících z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a z Akčního plánu boje s korupcí na rok 2017 CENIA tímto zveřejňuje informace o advokátech a advokátních kancelářích, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, informace o smluvních poradenských a konzultačních společnostech a o poradních orgánech a poradcích CENIA.

Advokáti a advokátní kanceláře

Název

Typ závazku

Služby

Smlouva, odměna
(vč. DPH)

Advokáti- Říčka, s.r.o.

Smlouva o právní pomoci.

Zastupování organizace a poskytování právních služeb.

Smlouva na dobu neurčitou. Sazba odměny 2.066,- Kč/hod.

Za 2.pololetí 2018 žádné finanční plnění.

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.

Příkazní smlouva o poskytování právní služby. 

Právní služby k smluvním vztahům CENIA a právní poradenství.

Smlouva na dobu neurčitou. Sazba odměny 700,- Kč/hod. Plnění nejvýše             1 200 000,- Kč.

Za 2.pololetí 2018 finanční plnění ve výši 122.391,5 Kč.

Poradní orgány a poradci CENIA

Poradní orgán

Jméno poradce

Předmět činnosti

Odměna

CENIA v roce 2018 neměla a nemá žádné poradní orgány s účastí externích členů a nemá ustavené funkce poradce.