další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je informačním systémem veřejné správy.  Jedná se o veřejně přístupnou databázi provozoven, za které je ohlašováno vyprodukované množství znečištění, jež překročilo stanovenou mez. Provozovatelem IRZ je na základě pověření Ministerstva životního prostředí CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Kontrolu plnění ohlašovací povinnosti do IRZ provádí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

V IRZ je evidováno celkem 93 různých znečišťujících látek sledovaných ve všech typech úniků a přenosů, a to podle stanovené prahové hodnoty, což je množství látky v kilogramech za jeden kalendářní rok. Rozdělení počtu sledovaných látek v jednotlivých typech úniků či přenosů je následující:

 • v únicích do ovzduší – 62 látek,
 • v únicích do vody – 71 látek,
 • v únicích do půdy – 61 látek,
 • v přenosech v odpadních vodách – 71 látek,
 • v přenosech v odpadech – 26 látek.

Do IRZ je ohlašovaná také produkce odpadu předávaného mimo provozovnu, a to dle níže uvedených limitů:

 • u nebezpečného odpadu – více jak 2 t/rok,
 • u ostatního odpadu – více jak 2000 t/rok.

Znečištěním se rozumí jak úniky vybraných chemických látek do ovzduší, vody a půdy, tak přenosy znečišťujících látek v odpadních vodách a v odpadech, a přenosy množství odpadů, a to nebezpečných i ostatních.

Stanovenou mez lze definovat jako ohlašovací práh (prahovou hodnotu), který pokud je u dané ohlašované látky či odpadů během roku překročen, vzniká ohlašovateli (provozovateli zařízení) povinnost je ohlásit do IRZ. Ohlašovací prahy jsou určeny níže uvedenými právními předpisy.

Ohlašovací povinnost do IRZ plní provozovatel (fyzická nebo právnická osoba), který provozuje provozovnu (ohlašující jednotka s přiděleným identifikačním číslem, tzv. IČP), za kterou vznikají úniky a přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které jsou přenášeny mimo provozovnu.

Provozovnu lze také definovat, dle nařízení č. 166/2006/ES, jako jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě.

Stejnou lokalitou se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.

Zařízením je stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností uvedených v Příloze I nařízení č. 166/2006/ES, a jakékoliv další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce související s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a mohly by ovlivnit emise a znečištění (Příloha I nařízení uvádí 65 činností rozdělených do 9 odvětví).

Od ohlašovacího roku 2009 se hlášení podává v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Legislativa

Fungování IRZ v současnosti upravuje (v návaznosti na evropské nařízení č. 166/2006/ES) samostatný právní předpis, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a změně některých zákonů (v březnu 2011 novelizován zákonem č. 77/2011 Sb.), a prováděcí nařízení vlády č. 145/2008 Sb. (od ledna 2012 též novelizováno nařízením vlády č. 450/2011 Sb.), kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.
Tyto právní předpisy v návaznosti na evropské nařízení dotváří rozsah požadovaných údajů ohlašovaných do IRZ pro ohlašovací rok 2012.

Zákon č. 77/2011 Sb. ve vztahu k IRZ upravuje, v zákoně č.25/2008 Sb., tyto náležitosti:

 • Doplněna informace v §3, odst. 1, písm. a), že provozovatel ohlašuje i přenosy odpadů (nebezpečný a ostatní odpad).
 • V §3, odst. 5 je přidán údaj o tom, že hlášení je možné zasílat i prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, nechalo-li ji ministerstvo zřídit.
 • V § 5, odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) jsou vloženy informace, že provozovatel (definovaný § 3 tohoto zákona) se dopustí správního deliktu tehdy, když neohlásí i přenosy odpadů.
 • Je změněna doba zveřejnění datového standardu předávání údajů prostřednictvím ISPOP v § 7 písm. c), a to nejméně na 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti do IRZ (31. 3.).

Nařízení č. 450/2011 Sb. přineslo zásadní změnu v úpravě seznamu látek uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Došlo k snížení celkového počtu sledovaných látek v přenosech v odpadech z původního počtu 72 na 26 znečišťujících látek, přičemž ohlašovací prahy zůstávají u předmětných látek na původních hodnotách.

Zveřejňování údajů

Vždy k 30. 9. příslušného kalendářního roku jsou ohlášené látky, jejich množství a metodika zjišťování za uplynulý rok zveřejňovány na internetových stránkách IRZ – www.irz.cz. Data zde lze vyhledávat podle regionu, složky životního prostředí, průmyslové činnosti apod. Veškeré údaje o vypouštěných látkách a odpadech jsou vztaženy přímo ke konkrétní organizaci, resp. provozovně.

Provozní podpora ISPOP a IRZ

Formulář pro písemné dotazy je dostupný na https://helpdesk.cenia.cz.

Více informací na  www.irz.czwww.ispop.cz.

Užitečné odkazy pro ohlašování v roce 2013

Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2012

Průvodce procesem ohlašování údajů do IRZ

Návod na vyplnění ohlašovacího formuláře IRZ (F IRZ