další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » EMAS

EMAS v ČR

Program a pravidla EMAS

Zúčastněné subjekty programu EMAS v ČR

Legislativní zabezpečení programu EMAS na národní úrovni

 

Program a pravidla EMAS

Mezi dva základní dokumenty, které vytváří rámec pro fungování programu EMAS v České republice patří:

 • Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Aktualizovaný program EMAS). Hlavním cílem programu je podpora neustálého zlepšování vlivu činností organizací na životní prostředí tím, že:
  • jsou zaváděny systémy environmentálního managementu (EMS) v podnicích,
  • fungování a činnosti systému jsou pravidelně vyhodnocovány,
  • veřejnost a další zainteresované subjekty jsou pravidelně informovány formou environmentálních prohlášení,
  • pracovníci organizace jsou vhodnými formami vedeni k aktivní účasti na zavádění i fungování EMAS.

Program EMAS dále vymezuje základní pojmy, popisuje základní souvislosti environmentálního řízení, úlohu jednotlivých zúčastněných subjektů v rámci programu a uvádí jeho možné zdroje financování. Součástí programu EMAS jsou také tzv. Aktualizovaná pravidla.

 • Pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Aktualizovaná pravidla). Stanovují podmínky a povinnosti, za nichž se organizace v České republice mohou dobrovolně přihlásit do registru EMAS, resp. do programu EMAS. Dále obsahují konkrétní práva a povinnosti zúčastněných subjektů (organizací), environmentálních ověřovatelů, akreditačního orgánu a státu (správních úřadů) a také stanovují podmínky pro užívání loga EMAS.

Zúčastněné subjekty programu EMAS v ČR

Ministerstvo životního prostředí je garantem a odpovědným orgánem programu. V gesci byla zřízena tzv. Rada programu EMAS (dnes Rada pro dobrovolné nástroje). Rada pro dobrovolné nástroje je stálým koncepčním, koordinačním a odborným poradním orgánem ministra životního prostředí. Schází se k zasedání podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Má 21 členů, kterými jsou předseda, další představitelé ústředních orgánů, oborových svazů a asociací, členové Rady a tajemník. Předsedou Rady je náměstek ministra životního prostředí. Činnost Rady je hrazena z rozpočtové kapitoly MŽP České republiky.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zejména zabezpečuje registraci organizací s ověřeným systémem EMAS.
Dále spravuje národní registr EMAS (zveřejňuje seznam organizací, které byly zaregistrovány),

 • vede seznam akreditovaných environmentálních ověřovatelů, certifikačních a konzultačních institucí,
 • v případě zájmu poskytuje informace a odbornou podporu organizacím žádajícím o registraci nebo organizacím s již zavedeným systémem EMAS,
 • zajišťuje vydání certifikátu EMAS v české a anglické verzi,
 • registrovaným organizacím propůjčuje logo EMAS k identifikaci systému řízení a k jeho propagaci,
 • spolupracuje s ostatními orgány činnými v oblasti environmentálního řízení (MŽP, EU, ČIŽP, ČIA atd.).

Český institut pro akreditaci, o.p.s. je národní akreditační orgán, zodpovědný za akreditaci a dohled nad environmentálními ověřovateli. V souladu s požadavky mezinárodních norem a dokumentů ČIA provádí nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti (akreditaci). Kromě programu EMAS zajišťuje akreditace např. v oblasti certifikace systémů řízení podle normy ISO 9001 a ISO 14001.

Česká inspekce životního prostředí je jedním z orgánů zapojených přímo do procesu registrace. Na základě žádosti předkládá agentuře CENIA stanovisko k organizaci, která žádá o registraci v programu EMAS. Obsahem stanoviska je zhodnocení vlivu organizace na složky životního prostředí (voda, ovzduší atd.), dále nakládání s odpady či chemickými látkami, výskyt havárií a pokuty udělené v posledních dvou letech od podání žádosti o registraci v programu EMAS.

Environmentální ověřovatelé
Environmentálním ověřovatelem v České republice je subjekt, nezávislý na ověřovaném podniku, který získal akreditaci v souladu s nařízením. Hlavním úkolem ověřovatelů je kontrola, zda organizace žádající o registraci plní požadavky nařízení. Zejména ověřují:

 • zda environmentální přezkum, environmentální politika, systém řízení a postupy auditu v organizaci jsou v souladu s požadavky nařízení,
 • zda organizace dodržuje všechny příslušné právní předpisy,
 • spolehlivost, správnost a důvěryhodnost informací v environmentálních prohlášeních,
 • neustálé zlepšování.

Legislativní zabezpečení programu EMAS na národní úrovni

Program EMAS funguje v České republice od roku 1998, kdy bylo vydáno první usnesení vlády České republiky č. 466/1998 o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. Na základě tohoto usnesení byly:

 • zřízeny Rada programu EMAS (dnes Rada pro dobrovolné nástroje) a Agentura EMAS (jejíž roli převzala CENIA, česká informační agentura životního prostředí), která společně s Ministerstvem životního prostředí zabezpečuje chod programu EMAS,
 • vydány Národní program EMAS a Pravidla zavedení EMAS,
 • zřízen akreditační orgán programu EMAS,
 • vydány metodické pokyny pro akreditaci environmentálních ověřovatelů.

Dnem vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 bylo plně transformováno do českého právního řádu původní nařízení EP a Rady č. 761/2001 (dnes nařízení EP a Rady č. 1221/2009), viz kapitola Vývoj EMAS. Na základě nařízení bylo vydáno usnesení vlády České republiky č. 651/2002 o aktualizaci Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, tzv. Aktualizovaný program EMAS, v jehož rámci došlo k vydání Aktualizovaných pravidel.

Legislativní zabezpečení EMAS na evropské úrovni