další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » EMAS

Jak získat registraci EMAS

Jak zavést systém EMAS

Jak si nechat ověřit systém EMAS

Jak se zaregistrovat v programu EMAS

Jak prodloužit registraci v programu EMAS

 

Jak zavést systém EMAS

Pro zavedení EMAS neexistuje žádná standardní metodika. Celý proces závisí na mnoha faktorech, jako je velikost, oblast činnosti, výrobky či služby, ale i celková úroveň řízení organizace. EMAS je systémem, který vyžaduje neustálé zlepšování (je to i jedna z podmínek nařízení), proto není možné systém pouze zavést a dále ho nerozvíjet. EMAS vyžaduje identifikaci, vyhodnocování a úpravu environmentálních aspektů, jejichž svědomité řízení vede k neustálému snižování vlivu činností organizace na životní prostředí. Získáním registrace v programu EMAS práce nekončí – právě naopak.

Základní princip pro zavádění systému environmentálního managementu dle EMAS vychází z normy ISO 9001. Jedná se o Demingův model, který se skládá ze čtyř základních kroků:

 • Plan – vše pečlivě promysli a naplánuj.
 • Do – zaveď systém a sleduj jeho fungování.
 • Check – vyhodnoť dopady pro zákazníky a pro organizaci.
 • Act – zajisti stabilizaci a pokračuj v neustálém zlepšování.

V následujících dokumentech naleznete podrobný návod pro zavedení systému EMAS:

Jednotlivé kroky pro zavedení systému EMAS (PDF, 291 kB)

Příručka uživatele - Rozhodnutí Komise č. 2013/131/EU 

Po 10 letech působení programu EMAS v České republice nabízí své služby mnoho poradenských organizací, které pomohou při zavádění, poradí, jak systém uchopit tak, aby byl nastaven co nejúčinněji, případně zdůrazní, na co se organizace musí při zavádění EMAS zaměřit.

Jak si nechat ověřit systém EMAS

Proces úspěšného zavedení systému environmentálního řízení podle EMAS (spolehlivým kontrolním mechanismem mohou být provedené interní audity) je ukončen ověřením. Ověření je posouzení shody, které provádí nezávislý externí subjekt, neboli akreditovaný ověřovatel z České republiky nebo ze zahraničí. Organizace, která zavedla systém EMAS, požádá ověřovatele o ověření systému, tzn. o kontrolu, zda systém funguje tak, jak je popsán v environmentálním prohlášení, a zda je organizace schopná prokázat, že nad rámec zákona plní požadavky z oblasti životního prostředí, ke kterým se zavázala. V ČR jsou environmentální ověřovatelé akreditováni Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., který zároveň dohlíží na jejich činnost. Ověřovatelé mohou vykonávat svou činnost v každém státě EU, ovšem pouze v odvětvích, pro která jim byla udělena akreditace (podle mezinárodní klasifikace ekonomických činností tzv. NACE kódů). V případě, že na národní úrovni není k dispozici ověřovatel s příslušnou akreditací, je možné najmout si ověřovatele ze zahraničí. Zahraniční ověřovatel má povinnost informovat minimálně 4 týdny před zahájením ověřování Český institut pro akreditaci, o.p.s., který u ověřovatele zhodnotí odborné kompetence, jazykové znalosti a znalosti české legislativy. Pokud by zahraniční ověřovatel neinformoval o plánovaném ověření, může to být později překážkou k udělení registrace organizaci.

V případě normy ISO 14001 je nezávislým subjektem, který ověřuje zavedený systém, tzv. certifikační orgán.

Environmentální ověřovatelé jsou auditory a zároveň environmentálními experty, jejichž hlavní kvalifikací je důkladná znalost požadavků systému EMAS a znalost obecné problematiky životního prostředí.

V rámci zavedeného systému environmentálního managementu v organizaci akreditovaný ověřovatel:

 • provede přezkoumání dokumentace EMAS (obvykle se uskuteční ještě před návštěvou na místě),
 • navštíví organizaci a zkonzultuje se zaměstnanci zavedený systém environmentálního řízení,
 • vypracuje zprávu z ověření,
 • vyjádří se k návrhům vedení organizace na řešení problémů a nesouladů uvedených ve zprávě z ověření, kterou zpracovává.

V průběhu ověřování nebo při kontrole environmentálního prohlášení může ověřovatel odhalit drobné či závažnější nedostatky, které musí uvést ve zprávě z ověření. V případě výskytu závažných nedostatků (tzv. neshod) musí organizace, po dohodě s ověřovatelem, uvést všechny nedostatky do souladu s požadavky EMAS ještě před konečným ověřením. Řešení drobných nedostatků je na dohodě organizace s ověřovatelem, zda je organizace vyřeší ještě před konečným ověřením, nebo zda budou námětem na zlepšení do dalších měsíců či let.

Po úspěšném ověření ověřovatel vydá prohlášení o činnosti environmentálního ověřovatele (příloha VII nařízení), které organizace přiloží k žádosti o registraci v programu EMAS.

Další informace k ověření systému jsou uvedeny v kapitole V nového nařízení.

Jak se zaregistrovat v programu EMAS

Po úspěšném ověření zavedeného systému EMAS a potvrzení platnosti informací uvedených v environmentálním prohlášení ověřovatelem musí organizace požádat o zapsání do registru podniků s ověřeným systémem EMAS. V České republice zabezpečuje registraci CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Žádost o registraci

Organizace zašle na adresu CENIA oficiální žádost o registraci v programu EMAS.

Žádost musí obsahovat:

 • 1. formální žádost o registraci (vzor zde),
 • 2. environmentální prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí) schválené akreditovaným ověřovatelem,
 • 3. vyplněné a podepsané prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele, který schválil environmentální prohlášení (příloha VII nařízení),
 • 4. vyplněný formulář údajů potřebných k registraci (příloha VI nařízení)

Žádost, včetně environmentálního prohlášení a dalších dokumentů, musí být vypracovaná v českém jazyce, tzn. že pokud systém v organizaci ověřuje zahraniční ověřovatel, je nutné zajistit překlad všech dokumentů.

Organizace vše zašle CENIA např. elektronicky e-mailem nebo v tištěné podobě poštou na adresu agentury (viz níže). V obou případech CENIA vyžaduje plnou barevnost všech dokumentů (z důvodů lepší přehlednosti, např. u grafů, obrázků apod.) a podpis zástupce organizace s razítkem organizace na žádosti o registraci.

Časové rozmezí zaregistrování od podání žádosti do ukončení procesu registrace se pohybuje v řádu 1-2 měsíců (zahrnuje formální kontrolu žádosti a dalších dokumentů, zaslání žádosti na ČIŽP o stanovisko k organizaci žádající o registraci, přípravu certifikátů EMAS v české a anglické verzi, podpis ministra a oficiální oznámení o zaregistrování do programu EMAS).

Po úspěšném zaregistrování organizace obdrží oficiální oznámení o zaregistrování do programu s přiděleným registračním číslem, certifikát EMAS v české a anglické verzi a CD EMAS logo generátor se stručným návodem, jak logo vygenerovat a jak ho používat.

V České republice je registrace organizací do registru EMAS prováděna bezplatně.

Adresy pro zasílání žádostí

E-mailová adresa: emas@cenia.cz

Poštovní adresa:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Ing. Jana Sajdoková
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Další informace o registraci v programu EMAS jsou uvedené v kapitole II a III nového nařízení (tzv. EMAS III).

Jak prodloužit registraci v programu EMAS

Účast organizace v programu EMAS trvá 3 roky a po uplynutí této lhůty může organizace požádat o prodloužení registrace. Počet prodloužení registrací není omezen.

Pokud má organizace zájem o prodloužení registrace v programu EMAS a splní povinnosti uvedené v kapitole Povinnosti registrovaných organizací, zašle CENIA žádost, která musí obsahovat:

 • formální žádost o prodloužení registrace (vzor zde),
 • environmentální prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí) schválené akreditovaným ověřovatelem,
 • vyplněné a podepsané prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele, který schválil environmentální prohlášení (příloha VII nařízení),
 • vyplněný formulář údajů potřebných k registraci (příloha VI nařízení)

Organizace vše zašle CENIA např. elektronicky e-mailem nebo v tištěné podobě poštou na adresu agentury (viz níže). V obou případech CENIA vyžaduje plnou barevnost všech dokumentů (z důvodů lepší přehlednosti, např. u grafů, obrázků apod.) a podpis zástupce organizace s razítkem organizace na žádosti o prodloužení registraci.

Žádost o prodloužení registrace, včetně environmentálního prohlášení a dalších dokumentů, musí být vypracovaná v českém jazyce, tzn. že pokud systém v organizaci ověřuje zahraniční ověřovatel, je nutné zajistit překlad všech dokumentů.

CENIA vyřídí žádost do 1 měsíce od podání žádosti o prodloužení registrace (zahrnuje formální kontrolu žádosti a dalších dokumentů, přípravu certifikátů EMAS v české a anglické verzi, podpis ministra a oficiální oznámení o prodloužení registrace v programu EMAS).

Po úspěšném procesu prodloužení registrace obdrží organizace oficiální oznámení o prodloužení registrace v programu EMAS a nový certifikát EMAS v české a anglické verzi, přičemž ji zůstane zachováno přidělené registrační číslo.

V České republice je prodloužení registrace prováděno bezplatně.

Adresy pro zasílání žádostí

E-mailová adresa: emas@cenia.cz

Poštovní adresa:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Ing. Jana Sajdoková
Vršovická 1442/65´, 100 10 Praha 10