další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Statistika životního prostředí

 

Cílem statistiky životního prostředí je přehlednou formou poskytovat průřezové informace a data shromážděná z různých oblastí životního prostředí tak, aby byla co nejlépe srozumitelná. Statistika by měla poskytovat přesná statistická data, na základě kterých lze provádět návazné analýzy o stavu a vývoji životního prostředí včetně statistických srovnávání jak mezi jednotlivými regiony, tak i mezi různými státy.

Přesná a objektivní statistická data vyžadují pro svou práci jak politici, tak i podnikatelé a zástupci průmyslu, jejichž rozhodování musí vždy vycházet ze správných statistických dat. Přesné údaje potřebují znát i občané a média, aby mohli objektivně posoudit, jak všichni žijeme a zda se vývoj ubírá správným směrem či nikoliv.

Statistická činnost je založená zejména na aktivním naplňování zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V této souvislosti je třeba zajistit, aby údaje byly snadno dosažitelné nejen jednotlivě, ale i ve vzájemných souvislostech. Za tímto účelem se zpracovávají především statistické ročenky či neustále aktualizované soubory dat dostupné v papírové či elektronické podobě.

Se statistikou životního prostředí jsou pak úzce spjaty i reportingové činnosti, tj. zpracování souhrnných i dílčích zpráv, jejichž cílem je na základě dostupných statistických dat zhodnotit vývoj a stav v oblasti životního prostředí včetně environmentálních dopadů ostatních sektorů ekonomiky. Cílem reportingu je rovněž pravidelné poskytování informací (národních dat) do zahraničí tak, jak vyplývá z mezinárodních závazků České republiky.

Statistická data se využívají také ke konstrukci Indikátorů životního prostředí a udržitelného rozvoje, které poskytují nástroj, jímž se dají posuzovat a kvantitativně hodnotit např. environmentální trendy, cíle ekologické politiky či hodnotit dosažený pokrok a specifikovat možný budoucí vývoj. Zároveň indikátory poskytují jednodušší a snadněji pochopitelný způsob informace než jsou složité statistiky.