další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

O čistší produkci

 

Databáze čistší produkce

Co je to čistší produkce?

Čistší produkce (CP) je dobrovolným nástrojem ochrany životního prostředí. Jedná se o preventivní strategii podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů. Hlavní význam této strategie spočívá v tom, že se jedná o ekonomicky výhodný způsob snižování negativních dopadů výroby či poskytování služeb na životní prostředí.

Čistší produkce chrání životní prostředí, spotřebitele i zaměstnance a zároveň zlepšuje efektivitu, rentabilitu i konkurenceschopnost podniku či organizace. Nejedná se tedy pouze o environmentální strategii, ale zabývá se také ekonomickou stránkou výroby.

Čistší produkce nahlíží na odpad jako na draze nakoupené suroviny, které se nepodařilo proměnit v konečný produkt. Jedná se o univerzálně použitelný přístup pro všechna průmyslová odvětví, nezávisí na velikosti ani charakteru podniku.

Definice UNEP: Čistší produkce (CP) je stálá aplikace integrální preventivní strategie na procesy, výrobky a služby s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika jak vůči člověku, tak i životnímu prostředí.

U výrobních procesů čistší produkce zahrnuje efektivnější využívání surovin a energií, vyloučení toxických, nebezpečných materiálů a prevenci vzniku odpadů a emisí u zdroje.

U produktů (výrobků a služeb) se strategie čistší produkce zaměřuje na snížení jejich dopadu na životní prostředí, a to v rámci jejich celého životního cyklu, od vývoje až po jejich využití.

Pět důvodů, proč si zavést čistší produkci:

 • snížení energetické a materiálové náročnosti výroby a provozu
 • úspora finančních prostředků
 • zvýšení efektivity výroby
 • zvýšení konkurenceschopnosti podniku či organizace
 • pozitivní vliv na pověst podniku.

Aplikačním nástrojem čistší produkce je tzv. HODNOCENÍ MOŽNOSTÍ ČISTŠÍ PRODUKCE. Jedná se o komplexní nástroj, který poskytuje nejen informace o příčinách způsobujících negativní dopady podniku na životní prostředí, ale také informace o reálných možnostech jejich odstranění včetně finančního odhadu nápravných opatření.

Hodnocení možností čistší produkce patří mezi dobrovolné informační nástroje vhodné pro používání v podnikové a veřejné sféře. Subjekt není nijak nucen tento nástroj používat a jestliže jej použije za účelem získat potřebné informace, je výsledné rozhodnutí o realizaci opatření, jimiž by se odstranily příčiny znečišťování životního prostředí, opět závislé jen na rozhodnutí managementu podniku či organizace.

Oblasti zájmu čistší produkce

Znečišťování životního prostředí je způsobeno vnášením látek a energií v nepřiměřené kvantitě a kvalitě. Čistší produkce jako preventivní strategie ochrany životního prostředí se soustřeďuje na hledání příčin vzniku odpadů, případně příčin vzniku různých úniků, ke kterým může dojít jak za normálních okolností (následkem špatné práce nebo údržby), tak i při haváriích.

Mezi hlavní oblasti zájmu čistší produkce patří:

 • charakter výrobku
 • používaná technologie
 • stroje a zařízení
 • vstupní suroviny
 • dodržování výrobních postupů
 • organizace práce
 • přístup zaměstnanců ke svěřeným úkolům
 • systém řízení podniku.

Ve všech uvedených případech lze dopad na životní prostředí snižovat jak technickými způsoby, tak i způsoby netechnickými, organizačními, které v mnoha případech nevyžadují žádné nebo jen minimální náklady a jsou velmi účinné.

Například nežádoucí úniky látek a energií do životního prostředí lze omezit dodržováním výrobních postupů a správnou údržbou výrobního zařízení. Po stránce ekonomické je tento přístup velmi výhodný. Byl zjištěn případ, kdy podnik jen tím, že nezajistil správnou údržbu svého potrubí, přicházel o plynný výrobek v ceně 4 milionů korun ročně.

Předcházet vzniku odpadů lze:

 • lepší logistikou výroby a organizací prací
 • změnou pomocných materiálů
 • změnou vedlejších surovin a materiálů
 • změnou hlavních surovin
 • změnou technologie
 • změnou výrobku
 • navrácením vzniklého odpadu do téhož procesu v němž vznikl k opětnému zpracování, tzv. vratný odpad
 • recyklací vzniklého odpadu v témže závodě, kde vznikl.

Jiné možnosti, jako např. zhodnocení vzniklého odpadu v jiném závodě nebo zneškodňování vzniklého odpadu vhodnou koncovou technologií do strategie čistší produkce nepatří.

Význam čistší produkce

Hlavním důvodem velkého přínosu čistší produkce je skutečnost, že čistší produkce je univerzálně aplikovatelná a integrálně pojatá preventivní strategie, která problémy životního prostředí neřeší tím, že by zátěž z jedné složky životního prostředí přenášela do složek ostatních, ale tím, že nejdříve ze všeho hledá příčinu vzniku dané zátěže a tu se snaží odstranit. Tento způsob jako jediný může vést ke stálému snižování negativního dopadu na životní prostředí. Strategie čistší produkce je tak plně v souladu s myšlenkou udržitelného rozvoje.

Z hlediska podniku je znalost aplikace čistší produkce výhodná z toho důvodu, že vede k dokonalému seznámení s výrobními procesy, přičemž se velmi často zjistí i nepředpokládané úniky látek či energií a jiné nesrovnalosti, jejichž odstranění může značně snížit celkové náklady. Často zavedení čistší produkce podpoří zlepšení logistiky výrobních či dopravních operací, což snižuje jak negativní dopad na životní prostředí, tak i náklady.

Mezinárodní deklarace o čistší produkci

Mezinárodní deklarace o čistší produkci je veřejný dokument, který byl připraven organizací UNEP (United Nations Environmental Programme) v roce 1997 a přijat dne 28. září 1998 v Koreji na 5. Semináři na nejvyšší úrovni o čistší produkci. Deklarace obsahuje závazek používat a propagovat preventivní strategii čistší produkce. Signatářem deklarace může být jedinec i organizace jakéhokoliv druhu, jež chce dobrovolně dodržovat požadavky uvedené v deklaraci.

Cílem deklarace je podpořit stávající a iniciovat nové aktivity na poli čistší produkce.