další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Návrh systému hodnocení politik mezi jednotlivými systémy uživatelských informací ve vazbě na efektivní využití výsledků na rozhodovací a informační chování podle modelů a principů udržitelného rozvoje (2008-2010)

Potřeba realizace navrhovaného projektu vyplývala z absence uceleného přehledu toho, které veličiny jsou z hlediska projekcí a odhadů v České republice sledovány, a neexistence pracoviště, které by se touto problematikou komplexně systematicky a dlouhodobě zabývalo.

Cílem projektu byla příprava podmínek pro zahájení systematického environmentálního forecastingu v ČR, tj. vytvoření ucelené metodické základny pro tvorbu scénářů stavu a vývoje životního prostředí včetně faktorů, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním výstupem projektu jsou výrazně kvalitnější podklady pro tvorbu strategií, koncepcí a politik (státní politika životního prostředí, státní energetická politika, státní dopravní politika), které zohledňují vztahy mezi pilíři udržitelného rozvoje. Projekt měl na základě tvorby nového systému spolehlivých a srozumitelných informací a modelovacích nástrojů zlepšit informační podporu výkonu státní správy.

Projekt byl realizován v rámci Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007-2011. Spoluřešitelem projektu byl Ing. Lubomír Nondek.

Hlavní výstupy projektu:

·           Založení permanentního pracoviště GAINS v CENIA na bázi zavedení komplexního integrovaného modelu GAINS (Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies) do praxe v oblasti ochrany ovzduší a klimatu v ČR. Výstupy z modelu GAINS budou využívány v rámci citlivostních analýz, vlastních experimentálních úloh a ve spolupráci s ČHMÚ pro výpočty národních emisních projekcí pro vyjednávání národních emisních stropů. Výstupy budou použity jako podklady pro tvorbu scénářů v plánované stěžejní pravidelně vydávané zprávě Kompendium životního prostředí ČR.

·           Vývoj odpadového modelu optimální alokace určeného pro regionální a nadregionální měřítko. Integrované nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO) je modelováno sadou zdrojů (obce) a zařízení (třídící linky, skládky, kompostárny, spalovny apod.), které jsou umístěny ve dvourozměrném prostoru a propojeny sítí dopravních tras. Optimalizační model (lineární programování) alokuje SKO mezi zdroji a zařízeními tak, aby byly minimalizovány celkové emise skleníkových plynů (CO2 ekv).

·           Tvorba metodiky dobré modelovací praxe, a to vzhledem k absenci jasných pravidel, která by stanovila způsob práce s modely a interpretaci výsledků s pomocí modelů dosažených. Účelem je zejména vyloučit přijímání nesprávných rozhodnutí na základě užití chybných (neadekvátních) modelů, špatných dat, laického užívání modelů např. mimo oblast jejich aplikovatelnosti a chybné interpretace výsledků modelování.

·           Analýzy časových řad (time series analysis), které hrají důležitou roli v sledování trendů a predikci budoucího vývoje. Jako základní techniky se užívá modelů ARMA (AutoRegressive Moving Average) a ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average). Pomocí nich se také stanovuje nejistota predikce; modely ARMA a ARIMA slouží k testování (validaci) složitějších, tzv. dynamických modelů založených na hmotové bilanci, dispersi polutantů v životním prostředí apod. V rámci projektu bylo zahájeno testování analýzy časových řad na datech v oblasti kvality vod, konkrétně na datech měsíčních průměrů (1993-2007) koncentrací znečišťujících látek pro vybrané profily na Labi (Děčín a Schmilka).

Odkaz na informace o projektu v informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Kontakt: RNDr. Pavel Doubrava, pavel.doubrava@cenia.cz