další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » MA21

Místní Agenda 21 (MA21)

 

Databáze místních Agend 21 v České republice

Výchozí myšlenka: Agenda 21

-        přijata na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992 a do podmínek ČR přejata pod vedením tehdejšího ministra životního prostředí Josefa Vavrouška

-        globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji

-        vychází rovněž z faktu, že velké množství problémů zmiňovaných v Agenda 21 a jejich řešení má svůj původ na regionální a lokální úrovni

 

Účel a cíle MA21 v ČR

-        praktická realizace Agendy 21 na místní úrovni, tj. zejména zajištění tzv. good governance, tzn. dlouhodobě kvalitní (transparentní) veřejné správy na místní úrovni v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti, dopravy, zdraví obyvatel, školství, sportu, kultury, zaměstnanosti

-        důraz kladen na rozhodování a plánování dalšího rozvoje regionu či obce, a to s účastí a ve spolupráci s širokou veřejností, dále neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, či třeba školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi aj.

-        v roce 2006 byla MA21 Ministerstvem vnitra zařazena mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě, spolu s dalšími metodami (např. benchmarking, CAF nebo Balanced Scorecard)

 

Měřitelnost cílů MA21 v ČR

-        Kritéria MA21

o       zajišťují monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých obcích, městech a regionech

o       města, obce i regiony mohou dle jasně definovaných parametrů prokázat, že v praxi uplatňují MA21 a na jaké úrovni MA21 se nacházejí

o       sledování stavu procesu MA21 pomocí Kritérií MA21 může být využíváno jako podpůrný prostředek pro žádosti o granty EU a o podporu z vybraných dotačních titulů jednotlivých resortů či krajů (aktivní MA21 mají větší šanci na tyto zdroje a dotace dosáhnout)

o       kritéria MA21 členěna do čtyř základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší). Těmto kategoriím předchází ještě tzv. „nultá“ kategorie „Zájemci“. Každá z kategorií má svá vlastní kritéria a jasně měřitelné ukazatele, které hodnotí úroveň realizace procesu MA21 v dané municipalitě. Předpokladem pro splnění celé kategorie je naplnění a zdokumentování všech v ní obsažených Kritérií MA21.

o       kritéria MA21 nastavena tak, aby vyhovovala rozdílným typům municipalit (tj. malým obcím, obcím, statutárním městům s městskými obvody nebo městskými částmi, mikroregionům, místním akčním skupinám a krajům)

 

Institucionální zajištění MA21 v ČR

-        realizace pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen RVUR)

-        odpovědnost za realizaci a další rozvoj MA21: Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (dále jen PS MA21)

o       skupina ustanovena RVUR dne 15. dubna 2004 s cílem hodnotit a šířit zkušenosti s implementací MA21 v dalších obcích, mikroregionech a krajích a zajistit, aby se MA21 stala běžným nástrojem veřejné správy

o       složena ze zástupců ministerstev, koordinátorů sítě Zdravých měst a místních Agend 21 v obcích a regionech, zástupců Národní sítě Zdravých měst ČR, akademické sféry i nevládních organizací; svolávána cca 6x ročně

o       předseda pracovní skupiny: ministr životního prostředí

 

Role CENIA

-        z pověření MŽP realizovala a v současné době provozuje Portál/Databázi MA21 s cílem poskytnout informace o realizaci MA21 v ČR a poskytnout municipalitám nástroj pro prezentaci jimi naplňované úrovně procesu MA21 dle oficiálně stanovených podmínek v sadě Kritérií MA21

-        jako správce databáze zajišťuje odbornou kontrolu informací, které jsou do Databáze MA21 plněny a zároveň poskytuje municipalitám při plnění asistenční pomoc, spolupracuje s PS MA21 v rámci požadavků na DB MA21 a její další rozšiřování

-        administrativu a správu DB MA21 zajišťuje oddělení zpracování a publikování dat

 

Vysvětlení pojmů, odkazy

Agenda 21

Dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. Summitu Země). Je programem pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat nebo ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj.

Místní Agenda 21 (MA21)

Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě a v obci nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.

Místní

Odkazuje na Vaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region.

Agenda

Slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.

21

Vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby (G. H. Brundlandová, Naše společná budoucnost, 1987). Je to způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí).

Dokument Agenda 21
Kapitola 1.3. Agenda 21 (PDF, 54 kB)

Kapitola 28 dokumentu Agenda 21 (PDF, 26 kB)

Základní součásti MA21, strategie a taktika, ukazatelé úspěchu a účinnosti práce (PDF, 77 kB)

Nejčastější otázky k místní Agendě 21 (PDF, 42 kB)

Veškeré informace o MA21 a jejím konkrétním naplňování v jednotlivých municipalitách lze nalézt v DATABÁZI MA21

Kontakt:

Ing. Jarmila Cikánková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
tel. +420 267 125 281, jarmila.cikankova@cenia.cz