další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » O CENIA

Kontaktní centrum proti korupci

Resort Ministerstva životního prostředí poskytuje veškeré informace související s Usnesením Vlády České republiky ze dne 16. ledna 2013 č. 39  Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2013 a 2014, která navazuje na Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. Oba uvedené dokumenty jsou vyústěním programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010. Podrobné informace o boji proti korupci jsou uvedeny na www.korupce.cz.

Podezření na korupci v rezortu MŽP je možno oznámit Policii ČR, nebo na e-mail protikorupci@mzp.cz. Můžete též zatelefonovat odboru interního auditu a finanční kontroly MŽP na protikorupční telefonní linku: +420 267 122 321.

Podrobnější informace o protikorupční problematice v rezortu MŽP je možno nalézt na internetové stránce MŽP http://www.mzp.cz/cz/kontaktni_centrum_proti_korupci .

Výběr ze strategických a programových dokumentů vlády ČR a MŽP:

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 (PDF, 508 kB)

Akční plán boje s korupcí na rok 2015 (PDF,558 kB)

Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2013 a 2014 (PDF,1 MB)

Aktualizované znění Rámcového resortního interního protikorupčního programu (PDF, 525 kB)

Protikorupční politika agentury CENIA

Systém řízení korupčních rizik v CENIA vychází z usnesení vlády ČR ze dne 2. října 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program, ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 schválené usnesením vlády ČR ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 22. května 2013 č. 381 a usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, a také z Příkazu č. 24/2014 č.j. 1893/M/14, 32286/ENV/14 ze dne 30. července 2014, kterým ministr životního prostředí vydal Rezortní interní protikorupční program (RIPP) MŽP. Tento program byl poprvé vyhodnocen a aktualizován v říjnu 2015.

Zpráva o plnění Interního protikorupčního programu CENIA 2014-2015

Usnesením vlády ze dne 21. 12. 2015 č. 1077 byla schválena aktualizace Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Aktualizace mj. spočívá ve změně harmonogramu aktivit spojených s pravidelným ročním vyhodnocováním RIPP ministerstva a jím řízených resortních organizací. Z uvedeného usnesení vlády vyplývá úkol v termínu do 31. 3. 2016 aktualizovat interní protikorupční program v resortní organizací, tj. CENIA a to v souladu s aktualizovaným zněním Rámcového resortního interního protikorupčního programu a nové znění uveřejnit na webových stránkách organizace. RIPP MŽP aktualizovaný v březnu 2016 je zveřejněný na webových stránkách MŽP. V CENIA je problematika korupčního jednání, korupčních rizik a protikorupčních opatření předmětem Směrnice Prevence, kontrola a postih korupčního jednání. Směrnice popisuje základní principy procesního zabezpečení prevence, kontroly a postihu korupce v organizaci, včetně základních pravidel chování zaměstnanců pro předcházení a odhalování možného korupčního jednání a mechanizmů pro vyhodnocení a ověření funkčnosti prevence, kontroly a postihu korupce. Vztahy mezi dokumenty systému řízení korupčních rizik v CENIA jsou znázorněny ve schématu, které je spolu s hlavními dokumenty uvedeno níže.

Interní protikorupční program CENIA vydaný Rozhodnutím 07-2014 byl aktuálně vyhodnocen a Rozhodnutím ROZ 2-2016, č.j. 1414/CEN/16 byl po projednání poradou vedení CENIA vydán v aktualizované podobě vč. Mapy korupčních rizik (viz níže).

Program bude nadále každoročně vyhodnocován a o jeho plnění bude vypracovávána a veřejnosti poskytována zpráva.

Schéma dokumentů CENIA v oblasti korupčních rizik 23.3.2016 (PDF, 494 kB)

SME 08-2015 Prevence, kontrola a postih korupčního jednání (PDF, 428 kB)

Etický kodex zaměstnanců CENIA 2014 (PDF, 412 kB)

ROZ 2-2016 Vydání interního protikorupčního programu CENIA  (PDF, 951 kB)

Máte-li podezření na korupci v CENIA, české informační agentuře životního prostředí, oznamte ji Policii ČR, nebo na e-mail protikorupci@cenia.cz nebo můžete využít elektronický formulář Oznámení korupčního jednání.

V rámci plnění úkolů vyplývajících ze Strategie vlády v boji proti korupci a v souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 CENIA tímto zveřejňuje na svých internetových stránkách informace o advokátech a advokátních kancelářích, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, informace o smluvních poradenských a konzultačních společnostech a o poradních orgánech a poradcích CENIA.

Advokáti a advokátní kanceláře

Název

Typ závazku

Služby

Smlouva, odměna
(bez DPH)

Advokáti- Říčka, s.r.o.

Smlouva o právní pomoci.

Zastupování organizace a poskytování právních služeb.

Smlouva na dobu neurčitou. Sazba odměny 2.066,- Kč/hod.

Za 2.pololetí 2016 finanční plnění ve výši 15.000,- Kč.

PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.

Mandátní smlouva o poskytování právní služby.

Právní služby k smluvním vztahům CENIA s dodavateli uzavíraným k rozvoji systémů vytvořených v projektu CISAŽP

Smlouva na dobu neurčitou. Sazba odměny 1.000,- Kč/hod. Plnění nejvýše 370.000,- Kč.

Za 2.pololetí 2016 žádné finanční plnění.

Poradní orgány a poradci CENIA

Poradní orgán

Jméno poradce

Předmět činnosti

Odměna

CENIA v roce 2015 ani v roce 2016 neměla a nemá žádné poradní orgány s účastí externích členů a nemá ustavené funkce poradce.