další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Informace o ISPOP

Integrovaný sytém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) byl zřízen na základě zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a o integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

Legislativa ukládá povinným subjektům povinnost ohlásit veřejné správě informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na jednotlivé složky životního prostředí. Jedná se o informace o znečišťování ovzduší, vod, půdy, o produkci a nakládání s odpady, s odpadním elektrozařízením, autovraky a také informace o provozovaných zařízeních k nakládání s odpady.

Hlášení probíhá elektronicky prostřednictvím ISPOP (www.ispop.cz) nebo datové schránky Ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností (5eav8r4). Pro každou ohlašovací povinnost každoročně Ministerstvo vyhlašuje Datový standard, který určuje datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Systém byl vyvíjen v rámci projektu CISAŽP (Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí), který je spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životního prostředí (www.opzp.cz), prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, oblast podpory 5.1.

ISPOP byl spuštěn 5. 1. 2011. Jeho zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí. Provozovatelem systém je CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Podrobné informace o systému ISPOP jsou k dispozici na www.ispop.cz – sekce ISPOP.