další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Informační systémy

V České republice je v resortu životního prostředí v současnosti provozováno asi 40 různých informačních systému, včetně geografických a několik tisíc databází. Většina těchto zdrojů je přímo dostupná široké veřejnosti bez ohledu na použitelnost jejich obsahu.

HEIS - Hydroekologický informační systém
Informačního systém pro podporu státní správy ve vodním hospodářství s vazbou na Státní informační systém a další subsystémy Jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP).

Informační systémy EIA/SEA
Databázové informační systémy sloužící ke zveřejňování všech dokumentů souvisejících s procesem posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, jehož cílem je vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů staveb a koncepcí na životní prostředí.

Informační systém VODA
Informační portál z oblasti vod, který obsahuje centrální evidenci vodních toků a nádrží, evidenci stavu vodních útvarů povrchových a podzemních vod, jejich ochranných pásem, povodí a záplavových území. Mimo jiné poskytuje informace a stavu a průtocích na vodních tocích a nádržích, srážkách a jakosti vody v nádržích.

Informační systém IPPC
Portál, jehož obsahovou náplní jsou souhrnné informace z oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control).

ISKO - Informační systém kvality ovzduší
Informační systém jehož hlavní součástí je Imisní informační systém (IIS), kde jsou soustředěny kromě údajů o znečistění a kvalitě ovzduší ze sítí ČHMÚ a SZÚ i data z měřících stanic dalších sítí. Jeho součástí je Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO).

ISOH –Informační systém odpadového hospodářství
Databázový informační systém spravující data o produkci a nakládání s odpady a o zařízení pro úpravu, využívání a zneškodňování odpadů.

ISOP - Informační portál systému ochrany přírody
Centrální jednotné rozhraní pro přístup k informačním zdrojům a aplikacím Agentury ochrany, přírody a krajiny ČR. Obsahuje Ústřední seznam ochrany přírody (http://drusop.nature.cz), mapové aplikace, monitorovací data, metainformace.

ISSaR – Informační systém statistiky a reportingu
Sdílený nástroj všech resortních organizací a důležitý zdroj statistických informací resortu poskytující přístup k reprezentativnímu souboru statistických dat o stavu životního prostředí ČR v ucelených časových řadách.

ISTOŽP - Informační systém technické ochrany životního prostředí
Shromažďuje a zveřejňuje informace týkající se znečišťování životního prostředí a eviduje tak veškeré ohlašované skutečnosti za potenciální a existující zdroje znečištění. ISTOŽP stanovuje ohlašovací povinnost za potenciální a existující zdroje znečištění.

IRZ – Integrovaný registr znečišťování
Veřejně přístupný informační systém o chemických látkách a jejich množství uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy. Obsahuje informace o přenosech těchto látek v odpadech nebo odpadních vodách, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny.

MA ISOH - Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství
Online informační systém pro evidenci autovraků a sledování toků informací o nich, včetně freeware pro plnění ohlašovacích povinností.

MIS – Metainformační systém a metaportál Ministerstva životního prostředí
MIS je specializovaný informační systém, zpřístupňující metainformace, tedy informace o informacích, který nabízí kompletní informace o resortních databázích a informačních systémech v jednotném rozhraní.

Portál meteorologie, ovzduší a hydrologie
Informační portál Českého hydrometeorologického ústavu poskytují informace z mnoha oblastí včetně provozování Systému integrované výstražné služby.

Informační portál Státní geologické služby

Integrovaný portál informačních zdrojů a služeb poskytovaných Českou geologickou službou a Českou geologickou službou – Geofondem.

Geografické informační systémy

Mapové služby portálu veřejné správy
Geoportál nabízející více než 60 tematických mapových úloh (kompozic), obsahujících data nejen z oblasti životního prostředí, ale i z ostatních oborů lidské činnosti (např. doprava, územněsprávní členění, vybavenost obcí, atd.)

IZGARD - Internetový zobrazovač geografických armádních dat
Mapová aplikace zobrazující rastrové vojenské topografické mapy od měřítka 1: 1 000 000 do 1:25 000. K dispozici je i vektorový Digitální model území v měřítku 1:25 000 a barevná ortofotomapa. Aplikace IZGARD nabízí i klad leteckých měřických snímků od roku 1954 až do současnosti.

Mapový server AOPK ČR
Geografický informační systém, který obsahuje data o zvláště chráněných územích, biochorech, územních systéméch ekologické stability, přírodních biotopech, chráněných a ohrožených druzích rostlin a živočichů.

Mapový server ČGS
Aplikace zobrazuje geovědní vrstvy na území ČR: GEOČR500 geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000, GEOČR50 geodatabáze geologických map v měřítku 1:50 000, do níž je integrována společná geologická legenda ČR. Aplikace zpřístupňuje rovněž další datové zdroje z datového skladu ČGS (skládky, litogeochemická měření, analýzy povrchových vod, apod.)

Mapový server Geofondu
Webová aplikace je součástí Informačního systému ČGS – GEOFONDU. Obsahuje např. prostorová data o geologických průzkumech, sesuvech, surovinových zdrojích, důlní činnosti na území ČR apod.

Mapové služby HEIS VÚV
Mapové služby Výzkumného ústavu vodohospodářského jsou součástí Informačního systému HEIS VÚV. Zveřejněná data poskytují informace o stavu složky životního prostředívoda a o výsledcích činností ústavu, zejména orgánům státní správy a odborné veřejnosti.

Mapové služby KRNAP
Geografický informační systém KRNAP zpřístupňuje téměř 200 mapových vrstev obsahujících prostorově vázaná data o geologii, flóře, fauně, aktivitách v ochraně přírody atd. na území národního parku.