další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EVVO školní

 

Rámcové vzdělávací programy

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se do vzdělávací soustavy zavedl nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program rozvoje vzdělávání (NPV) a Rámcové vzdělávací programy (RVP).

Zatímco NPV formuluje požadavky na vzdělávání, které jsou platné v počátečním vzdělávání jako celku, RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, základní, a střední vzdělávání). Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří aktivně každá škola zvlášť podle zásad stanovených v příslušném RVP.

Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Součástí všech rámcových programů je důraz na environmentální výchovu a vzdělávání jakožto jednoho z průřezových témat a tzv. klíčových kompetencí.

Dokumenty

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Dokument vydání RVP pro střední odborné vzdělávání (2010).

V současnosti jsou dokončeny kompletní RVP pro cca 250 učebních oborů středního odborného vzdělávání a maturitního studia. Více informací naleznete na stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání www.nuov.cz. nebo na portále www.rvp.cz.

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Dokument se zabývá dvěma oblastmi: další vzdělávání všech pedagogických pracovníků (specializační kurz školních koordinátorů EVVO, další vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků) a další vzdělávání řídících pracovníků škol (ředitelů a zástupců). Kurzy obsahují náměty pro praktickou EVVO v jednotlivých vyučovacích předmětech, praktický nácvik a příklady vyučovacích metod interdisciplinárního aktivního učení, význam péče o prostředí školy, ekologizace provozu, ekologického auditu škol, principy udržitelného rozvoje a mnoho dalšího.

Další informace najdete na portálu http://www.dvpp.info, který je mapou nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Metodický pokyn environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (2008)

Dokument, který informuje zřizovatele a ředitele škol a školských zařízení o EVVO a stanoví doporučené postupy při jeho realizaci ve školách. Poskytuje názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat environmentální vzdělávání ve škole a jak tuto realizaci zakotvit ve školních dokumentech.

Analýza stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních (2009)

Analýza stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zabývá zmapováním, popisem a vyhodnocením současného stavu zajištění EVVO v počátečním vzdělávání na území České republiky.

Ekologické výukové programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ

Ekologické výukové programy (EVP) jsou 2-3 hodinové ucelené bloky aktivit pro děti MŠ, žáky 1. a 2. st. ZŠ a studenty SŠ. Každý EVP je zaměřen na jedno z aktuálních témat environmentální výchovy. Více naleznete zde.

Střední a vysoké školy

Na této stránce najdete aktuální seznam vzdělávacích institucí a škol poskytujících vzdělání v oboru evironmentálních věd, ekologie nebo ochrany životního prostředí.

Pomůcky

Katalog ekovýchovných pomůcek – katalog výukových pomůcek, audiovizuálních a vzdělávacích programů a publikací určený profesionálům i všem dalším zájemcům o environmentální vzdělávání vytvořený v rámci programu Národní síť středisek ekologické výchovy v roce 2007.

Active Learning - pracovní listy a výukové materiály z ukončeného evropského projektu obsahují informace a soubor aktivit, při nichž jsou žáci zábavnou a aktivní formou seznámeni s problematikou úspor energie a obnovitelných zdrojů.

Kyoto in the Home - sada 11 výukových modulů, rozdělených do jednotlivých podtémat zahrnující praktické aktivity zaměřující se na možnosti předcházení klimatickým změnám za využití obnovitelných zdrojů energie ve škole i v domácnosti.

Multimediální ročenka životního prostředí – ekologická výchova pro základní a střední školy – výuková pomůcka pro pochopení vztahů v životním prostředí pro žáky a učitele základních i středních škol.

Metodický portál RVP - portál určený pedagogickým pracovníkům, jehož součástí je katalog obsahující praktické články, učební a pracovní listy i digitální výukové materiály řazené dle typu školního zařízení, vzdělávacích oblastí a průřezových témat.

Ostatní

Co může udělat ředitel pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) (PDF, 46 kB)

 

Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu (PDF, 3,6 MB)

 

Osobnosti ekovýchovy (PDF on-line)

 

Ekoškolky a lesní mateřské školy - praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol (PDF, 4,1 MB)