další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

O environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. Cílovou skupinou jsme tedy všichni, bez ohledu na věk nebo vzdělání.

Environmentální vzdělávání je nezbytným preventivním nástrojem v procesu celoživotního učení. Jeho přínosy jsou především v získání znalostí v oblasti životního prostředí včetně nejnovějších poznatků výzkumu a vědy, nových legislativních norem, metod práce s veřejností a s konkrétními cílovými skupinami, aplikace znalostí a využívání zkušeností v odborné, profesní i soukromé sféře.
Hlavním úkolem environmentální výchovy je systematické působení na mladou generaci (včetně dětí předškolního věku) za účelem přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči o životní prostředí.
Úkoly environmentální osvěty jsou zejména v rovině informativní a jsou zaměřené na dospělou populaci a obecně na veřejnost.

Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti sociální, ekonomické a kulturní oblastí, které vede k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří.

Cílem EVVO je objektivní informovanost o stavu a vývoji životního prostředí a předání takových znalostí a dovedností, které vytváří silnou motivaci k změnám, které povedou ke zdravému a funkčnímu prostředí kolem nás.

Hodnocení EVVO je bohužel velmi obtížné. Pozitivní dopady EVVO se projevují až v delším časovém období. Jeho efektivita však spočívá v budoucích nižších nákladech na odstranění vzniklých škod na životním prostředí a zdraví obyvatel.

Pokud má být práce s veřejností úspěšná, musí se provádět pečlivě, systematicky a soustavně s tvořivým přístupem a trpělivostí. Existují tři základní směry působení, které jsou navzájem propojeny:

  • poskytování informací a vzdělávání formou přednášek, školení, odborné literatury, masmédií a multimedií, tištěných i elektronických informačních zdrojů 
  • vytvoření kladného citového vztahu k okolnímu prostředí účastí na společných akcích nebo vlastní zájmovou činností
  • zprostředkování dovedností, které jsou přínosné pro udržitelný způsob života, což je praktická činnost v ochraně životní prostředí, zpočátku pod odborným vedením, posléze aktivní zapojení do uskutečňování konkrétních projektů, apod.

Dlouhodobé a systematické fungování environmentálního vzdělávání je výsledkem společného úsilí státních institucí, odborných organizací a nestátních neziskových organizací (NNO). Podpora systému environmentálního vzdělávání je zajišťována především formou potřebných legislativních norem a diferencovaných finančních zdrojů, rozvíjením metodik a témat a komunikací s veřejností nebo funkčními sítěmi školicích středisek.

Státní program EVVO a EP na léta 2016-2025

Klíčové rysy ekologické výchovy (PDF, 31 kB)

Nástin vývoje EVVO v letech 1918 až 1989 (PDF, 23 kB)

Vývoj EVVO po roce 1989 (PDF, 156 kB)