další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Legislativa k EVVO

 

Přehled obsahuje ty zákony, které se vztahují k problematice výchovy, vzdělávání, osvěty a zveřejňování informací v oblasti životního prostředí. Nejedná se o úplný přehled práva životního prostředí. Účelem textu je upozornit na existenci a charakter právní úpravy v uvedené oblasti. Ostatní environmentální legislativa je doporučena jako zdroj informací.

Zájemce o využití práva, jeho výklad nebo další citace odkazujeme na Sbírku zákonů, na odborné publikace, kde jsou uveřejněny plné texty právních předpisů, na internetovou stránku www.vlada.cz a Ministerstvo vnitra nebo Portál veřejné správy, a také na právníky zaměřené na životní prostředí.

Zákony a vyhlášky:

1. Základní zákony 2. Veřejná správa 3. Pedagogická a odborná sféra 4. Podniková sféra 5. Veřejnost 6. Velkoplošná chráněná území (NP a CHKO)

Zákony a vyhlášky

1. Základní zákony

 

Zákon č.

 

106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím

123/1998 Sb.

o právu na informace o životním prostředí ve znění zákona č. 6/2005 Sb., o přístupu k informacím o životním prostředí

2/1993 Sb.

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

114/1992 Sb.

o ochraně přírody a krajiny

17/1992 Sb.

o životním prostředí

 

2. Veřejná správa

 

Zákon č.

 

312/2002 Sb.

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

365/2000 Sb.

o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

248/2000 Sb.

o podpoře regionálního rozvoje

218/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

131/2000 Sb.

o hlavním městě Praze

129/2000 Sb.

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

128/2000 Sb.

o obcích (obecní zřízení)

89/1995 Sb.

o státní statistické službě

388/1991 Sb.

o Státním fondu životního prostředí České republiky

565/1990 Sb.

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

3. Pedagogická a odborná sféra

 

Zákon č.

 

317/2005 Sb.

o dalším vzdělávání a kariérním systému pedagogických pracovníků

14/2005 Sb.

o předškolním vzdělávání

561/2004 Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

130/2002 Sb.

o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

306/1999 Sb.

o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

248/1995 Sb.

o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Sdělení č. 104/1991 Sb.

Úmluva o právech dítěte

Vyhláška č. 61/1985 Sb.

o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (PDF, 1 MB)

 

4. Podniková sféra

 

Zákon č.

 

78/2004 Sb.

o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

150/1991 Sb.

o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace

 

5. Veřejnost

 

Zákon č.

 

235/2004 Sb.

o dani z přidané hodnoty

22/2004 Sb.

o místním referendu a o změně některých zákonů

198/2002 Sb.

o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

477/2001 Sb.

o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

231/2001 Sb.

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

185/2001 Sb.

o odpadech a o změně některých dalších zákonů

634/1992 Sb.

o ochraně spotřebitele

586/1992 Sb.

o daních z příjmů

484/1991 Sb.

o Českém rozhlasu

483/1991 Sb.

o České televizi

83/1990 Sb.

o sdružování občanů

50/1976 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

40/1964 Sb.

Občanský zákoník

 

6. Velkoplošná chráněná území (NP a CHKO)

Národní parky

Vyhláška MŽP č. 118/2002 Sb.

o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

Zákon č. 161/1999 Sb.

, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko

Nařízení vlády č. 165/1991 Sb.

o zřízení KRNAP a stanovení podmínek jeho ochrany

Nařízení vlády č. 164/1991 Sb.

o zřízení Národního parku Podyjí a stanovení podmínek jeho ochrany

Nařízení vlády č. 163/1991 Sb.

o zřízení Národního parku Šumava a stanovení podmínek jeho ochrany

Chráněné krajinné oblasti

Vyhláška MŽP 156/1991 Sb.

o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

Vyhláška MŽP č. 155/1991 Sb

o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří

Vyhláška MŽP č. 464/1990 Sb.

o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

Vyhláška MŽP č. 157/1991 Sb.

o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko

Vyhláška MŽP č. 197/1989 Sb.

o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les

Ostatní chráněné krajinné oblasti, které byly před rokem 1989 zřizovány výnosy ministerstva kultury a v posledních letech pak nařízením vlády ČR najdete v tomto seznamu na stránkách AOPK.