další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EVVO a veřejnost

 

Právo vědět - v České republice, stejně jako v jiných demokratických zemích, existují dva přístupy, jak úřady informují veřejnost:

  • zajištěním práva občana na odpověď dotazovaného úřadu,
  • samostatnou informační a publikační činností úřadů.

Některé užitečné odkazy a informace pro život v souladu s přírodou:

Turistika

Naučné stezky v České republice
Informace o náplni, délce a trasách naučných stezek České republiky. Vyhledávat lze podle zaměření (ekologie, botanika, palentologie, historie, ...), způsobu turistiky (pro pěší, cyklisty, rodiny s dětmi, ...) nebo podle místa.

Cykloturistika

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky byla schválena 7. července 2004 a její realizace je zajištěna především prostřednictvím tří prováděcích projektů: CYCLE21- Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR, Udržitelná doprava - šance pro budoucnost, ALARM - Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek snižování nehodovosti v provozu na pozemních komunikacích.

Praha cyklistická!
Webové stránky pražské radnice věnované cyklistické dopravě, které jsou určeny všem, kteří používají bicykl pro dopravu, radost, sport, rekreaci či zdraví anebo o tom zatím jen přemýšlejí. Stránky obsahují spoustu užitečných informací, přehled a mapy cyklostezek a značených cyklotras, kritických míst i např. návod k použití kola v pražské dopravě.

Auto*Mat
Iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Zasazuje se o postupné zklidňování automobilového provozu, podporu cyklistiky jako plnohodnotného dopravního prostředku a rozvíjení dalších forem udržitelné dopravy.

Bicyklové Brno
Webové stránky dobrovolného sdružení, které se zabývá se pořádáním propagačních akcí, (jízda ke Dni Země, Hrnem Brnem, Cyklojízda), besed o dopravě, cykloturistických výletů, vydáváním letáků a zpravodajů a dalšími činnostmi spojenými s rozvojem cyklistické dopravy na území města Brna.

Spotřebitelé - ekoporadenství

Síť environmentálních informačních a poradenských center v České republice
Webový portál environmentálního poradenství, kde naleznete odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, dotačního programu Zelená úsporám, ochrany přírody, úspor energie, pasivních domů apod. a který Vám umožní najít nejbližší ekoporadnu buď podle místa, nebo podle tématu, které Vás zajímá.

Síť ekologických poraden ČR - STEP
Nejznámější poradenská sít v České republice mající v současnosti 19 členů. Poskytuje bezplatné poradenství, informace a rady z různých oblastí životního prostředí jak na obecné tak specializované úrovni a pomáhá občanům i specifickým cílovým skupinám při řešení konkrétních otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím.

Síť jihomoravských ekoporaden
Síť environmentálních poraden na jižní Moravě, která v současnosti sdružuje 18 subjektů včetně Jihomoravského kraje, zpřístupňuje aktuální informace o stavu životního prostředí v regionálním, národním, evropském i globálním měřítku, informace o právních normách v této oblasti, jakož i informace o aktuálních ekologických problémech a možnostech jejich řešení.

Asociace občanských poraden
Asociace občanských poraden je nestátní nezisková organizace působící na celém území České republiky. Zastřešuje a sdružuje občanské poradny a poskytuje jim služby, které přispívají ke zvyšování jejich kvalit. V současné době je členy AOP 37 poraden působících v 55 městech ve všech krajích ČR.

Ekospotřebitel
Stránka pro uvědomělé spotřebitele, kteří chtějí kupovat výrobky poškozující přírodu co nejméně. Podává informace o ekoznačkách, biopotravinách, testování na zvířatech i o ochraně spotřebitele; radí, jak ekologizovat provoz domácnosti, uvádí dotazy na nejčastější dotazy ekoporaden, odkazuje na další organizace, které mohou spotřebitelům pomoci.

Sběrná místa na tříděný odpad v Praze
Na internetových stránkách Pražských služeb a.s. najdete interaktivní mapu sběrných nádob na tříděný odpad. Vyhledávat můžete podle ulice, pražské části a druhu kontejneru.